221-220-221
pon.-pt. 8.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Cesja wierzytelności - czym jest i jak działa umowa cesji?

Cesja wierzytelności - czym jest i jak działa umowa cesji?

Cesja wierzytelności to pojęcie spotykane w terminologii finansowej. Oznacza dokonanie przelewu wierzytelności na inny podmiot lub osobę, a podstawą jest tutaj pisemna umowa cesji. Jakie są zwykle jej postanowienia?

Termin cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności oznacza przeniesienie uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na nabywcę wierzytelności, na podstawie umowy cesji. Strony takiego dokumentu to cedent, czyli wierzyciel oraz cesjonariusz - nabywca wierzytelności, zaś przedmiotem umowy jest każda zbywalna wierzytelność, która przed dniem podpisania umowy cesji nie przysługiwała osobie trzeciej względem dłużnika.

Podstawą do cesji wierzytelności jest istnienie zobowiązania do spełnienia, kiedy jedna ze stron ma prawo go żądać, a druga ma obowiązek je spełnić. Stronę uprawnioną określa się wierzycielem, a jej prawo to wierzytelność, czyli np. suma pieniędzy do zapłaty. Strona zobowiązana do wykonania wierzytelności to dłużnik, który ma zobowiązanie w postaci długu.

Bardzo ważnym etapem dla dokonania cesji wierzytelności będzie podpisanie umowy cesji, w dowolnej formie, choć jeśli wierzytelność została uprzednio stwierdzona pismem, to umowa cesji także powinna być stwierdzona w ten sam sposób (na podstawie art. 514 Kodeksu cywilnego).

Jak funkcjonuje umowa cesji?

Z chwilą podpisania przez cedenta i cesjonariusza umowy cesji wierzytelności, cesjonariusz ma przelewaną wierzytelność, a cedent ponosi odpowiedzialność wyłącznie za to, że wierzytelność ta mu przysługuje. W umowie można również uwzględnić, że cedent będzie odpowiadał za wypłacalność dłużnika, choć nie jest to obowiązkowe.

Przedmiotem umowy cesji może być każda wierzytelność, o ile przelew jest możliwy na mocy prawa. Można przelać także wierzytelność przedawnioną, o ile nie wynika ona ze zobowiązania z wadą nieważności. Cesja może dotyczyć wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym.

Warunkiem zawarcia umowy cesji jest zawiadomienie dłużnika o fakcie jej zawarcia oraz wskazaniem osoby, która nabyła wierzytelność. Obowiązku zawiadomienia dłużnika powinien dokonać cedent. Jeśli tak się nie stanie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela będzie miało skutek względem nabywcy, chyba że z chwilą spełnienia świadczenia dłużnik miał wiedzę o przelewie wierzytelności. Dłużnik nie musi wyrażać zgody na zmianę wierzyciela, czyli na dokonanie cesji wierzytelności.

Nie ma możliwości przelewu wierzytelności, czyli cesji, jeśli takie działanie byłoby sprzeczne z ustawą, zastrzeżeniem w umowie lub właściwością samego zobowiązania.

11 October, 2017 2

Cesja wierzytelności to pojęcie spotykane w terminologii finansowej. Oznacza dokonanie przelewu wierzytelności na inny podmiot lub osobę


Powiązane Artykuły


Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.