221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Rodzaje hipotek - umowna, przymusowa, kaucyjna, odwrócona

24 August, 2017 4

Rodzaje hipotek - umowna, przymusowa, kaucyjna, odwrócona | Moneyman.pl_pixabay

Hipoteka to inaczej ograniczone prawo rzeczowe, które może być ustanowione w księdze wieczystej nieruchomości. Celem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności, na przykład kredytu mieszkaniowego. Istnieje kilka podstawowych rodzajów hipotek.

Hipoteka w świetle przepisów prawa

Wszelkie zasady ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego, jakim jest hipoteka, zostały ujęte w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Art. 65 ust. 1 niniejszej ustawy wskazuje, że w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego, można dokonać obciążenia nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości, bez względu na to, czyją staje się ona własnością. Ma on równocześnie pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. W sumie wyróżnia się cztery rodzaje hipotek: przymusową, kaucyjną, odwróconą i umowną. Wszystkie mogą być ustanowione na nieruchomości, na użytkowaniu wieczystym, wierzytelności zabezpieczonej hipoteką oraz na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Hipoteka umowna

Pod pojęciem hipoteki umownej należy rozumieć hipotekę, jaką ustanawia się jako zabezpieczenie dla banku przy zaciąganiu kredytu. Właściciel nieruchomości za pośrednictwem hipoteki umownej oświadcza, że wziął od kredytodawcy pieniądze na zakup danej nieruchomości i że spłaci swój dług w terminie.

Hipoteka przymusowa

To hipoteka obciążająca nieruchomość, ale wbrew woli jej właściciela. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym na podstawie orzeczenia sądu.

Hipoteka kaucyjna

Obecnie hipoteka kaucyjna nie znajduje zastosowania przy zabezpieczaniu wierzytelności. Niegdyś była ona ustanawiana w sytuacji, gdy w dniu ustalania zabezpieczenia nie można było precyzyjnie określić wartości wierzytelności. Wówczas hipoteka kaucyjna określała górną granicę kwoty zobowiązania, jaka mogła być wynikiem zawartej umowy cywilnoprawnej. Hipoteka kaucyjna została ostatecznie zniesiona w dniu 20 lutego 2011 roku, wraz z nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Hipoteka odwrócona

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym pozwala na ustanowienie odwróconej hipoteki. Polega ona na tym, że bank lub instytucja finansowa płaci klientowi świadczenie, ale po jego śmierci ma prawo do lokalu mieszkalnego, na którym była ustanowiona hipoteka odwrócona.


Powiązane Artykuły