<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Akcje - definicja | Słownik finansowy - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Akcje

Akcja jest papierem wartościowym, który wskazuje na prawa właściciela o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Potwierdza ona uczestnictwo posiadacza nazywanego akcjonariuszem, w spółce akcyjnej bądź komandytowo-akcyjnej. Postrzegana jest jako forma inwestowania kapitału, a do obrotu akcjami dochodzi na giełdzie papierów wartościowych.

Rodzaje akcji

Kodeks spółek handlowych wyodrębnia kilka rodzajów akcji:

- Imienne - akcja należy do konkretnej osoby - fizycznej lub prawnej, wskazanej w dokumencie, której należą się określone uprawnienia.
- Na okaziciela - akcja nie należy do konkretnej osoby, ale do tego, kto ją w danym momencie posiada i czerpie z niej określone prawa. Spółka na dowód posiadania akcji na okaziciela i dokonywanych na nie wpłat wydaje akcjonariuszowi imienne świadectwo tymczasowe.
- Gotówkowe - akcje pokryte wkładem w formie pieniężnej - akcjonariusz musi pokryć co najmniej w ¼ ich wartość nominalną przed rejestracją spółki. Wpłaty te są dokonywane bezpośrednio lub pośrednio za pomocą domu maklerskiego, na rachunek spółki w banku.
- Aportowe - akcje pokryte wkładem niepieniężnym wniesionym przez akcjonariusza. Wkładem tym może być prawo niezbywalne, świadczenie usług czy świadczenie prac itp. Akcje aportowe, obejmowane za wkłady niepieniężne, powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku od zarejestrowania spółki.
- Uprzywilejowane - to akcje imienne, uprzywilejowane ze względu np. na prawa majątkowe wynikające z akcji, jak i prawa niemajątkowe, w tym prawo głosu.
- Nieme - akcje, z których akcjonariuszowi nie przysługuje prawo głosu, ale ma on prawo do wysokości dywidendy oraz pierwszeństwo jej wypłaty.
- Założycielskie - nazywane także imiennymi świadectwami założycielskimi.
- Z obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

Prawa wynikające z posiadanych akcji

Akcjonariusz posiadający akcję może mieć z jej tytułu prawo głosu, prawo do dywidendy, do udziału w podziale masy likwidacyjnej czy też inne prawa majątkowe lub korporacyjne. Prawo głosu realizowane jest głównie na zgromadzeniu akcjonariuszy i decydowaniu o sprawach spółki. Na jedną akcję nie może przypadać więcej niż jeden głos, z wyjątkiem akcji imiennych uprzywilejowanych, którym statut spółki może przyznać nie więcej niż dwa głosy.

Akcja jest dokumentem sporządzonym na piśmie, emitowanym w formie emisji założycielskiej, przy tworzeniu nowej spółki oraz kolejnych emisji, przy okazji podwyższania kapitału zakładowego.