221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Akcjonariusz

21 July, 2017 38

Mianem akcjonariusza określa się posiadacza akcji spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, który jest jednocześnie jej wspólnikiem. Akcjonariuszem zostaje osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z chwilą nabycia akcji spółki. Akcjonariusz wpisywany jest do księgi akcyjnej lub jest posiadaczem akcji na okaziciela.

Uprawnienia akcjonariusza

Nabywca akcji otrzymuje określone uprawnienia wobec spółki:

– Uprawnienia o charakterze korporacyjnym, m.in. prawo głosu, prawo do informacji, prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, bierne prawo wyborcze do organów spółki, prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia oraz prawo do wytaczania powództwa na rzecz spółki o naprawienie szkody.
– Uprawnienia o charakterze majątkowym, m.in. prawo do udziału w zysku spółki (dywidendy), prawo poboru akcji nowej emisji, prawo do podziału masy likwidacyjnej itp.

Obowiązki akcjonariusza

Obok praw wynikających z posiadania akcji spółki, akcjonariusz ma również pewne obowiązki, nakładane na niego z mocy prawa oraz wynikające ze statutu spółki akcyjnej lub komandytowo- akcyjnej. Musi on między innymi wnieść wkład na kapitał zakładowy (w formie pieniężnej lub aportu) w celu pokrycia obejmowanych akcji spółki. Posiadacz akcji imiennych może też mieć obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, który realizowany jest za wynagrodzeniem.

Odpowiedzialność akcjonariusza

Akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego wkładu na pokrycie obejmowanych akcji. Nie ponosi jednocześnie odpowiedzialności z majątku osobistego za zobowiązania spółki, chyba że jest to spółka akcyjna w organizacji. Wtedy akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych akcji.