221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Akredytywa

21 July, 2017 35

Akredytywa to instrument pozwalający na prostsze dokonywanie rozliczeń międzynarodowych transakcji handlowych. Stanowi ona pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi – eksporterowi, określonej kwoty pieniężnej, w ściśle ustalonym terminie. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie do banku pośredniczącego przez beneficjenta dokumentów odpowiadających wymogom akredytywy.

W pierwszej kolejności importer zleca bankowi otwarcie akredytywy w celu zapewnienia zapłaty eksporterowi za dostawę dóbr lub usług, a płatność jest wypłacana eksporterowi, jeśli okaże on w banku odpowiednie dokumenty transportowe, stwierdzające wywiązanie się z kontraktu handlowego. Jeśli dokumenty nie zostaną okazane w terminie ważności akredytywy, nie zostanie ona spełniona.

Zabezpieczenie płatności

Akredytywa z jednej strony chroni interesy importera, a z drugiej eksportera. Niweluje ona ryzyko handlowe transakcji dokonywanej przez eksportera i gwarantuje mu płatność za dostawę. Importer musi przy otwieraniu akredytywy zdeponować w banku kwotę równą wartości dokonywanego zakupu. Importer jest chroniony przed nienależytym i nieterminowym wykonaniu dostawy lub usług. Ryzyko otrzymania w takim wypadku wadliwego, niekompletnego towaru jest ograniczone.

Strony akredytywy

W każdej akredytywie można wyróżnić cztery strony transakcji:

eksportera, czyli beneficjenta akredytywy,
importera, czyli zleceniodawcę akredytywy,
• bank zleceniodawcy, który otwiera akredytywę,
• bank beneficjenta, lub bank pośredniczący, który ma za zadanie poinformować beneficjenta o otwarci akredytywy.

Rodzaje akredytywy

Pod względem uprawnień beneficjenta wyróżnia się akredytywę: przenośną i nieprzenośną. Ze względu na charakter zobowiązania banku importera wymienić można zaś akredytywę odwołalną, nieodwołalną, gotówkową, dyskontową, gwarancyjną i akceptacyjną. Klasyfikacja pod względem roli banku beneficjenta wyróżnia akredytywy potwierdzone, awizowane i negocjacyjne, a ze względu na kwestie techniczno-finansowe: akredytywy pokrywane z góry, z dołu lub rembursowe.