<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Akt notarialny - definicja | Słownik finansowy - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Akt notarialny

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym formalnie potwierdzającym zaistnienie określonej czynności prawnej, z zachowaniem jej szczególnej formy. Sporządza się go, jeśli tego wymagają właściwe przepisy prawa lub z woli stron podpisujących się pod takim dokumentem. Bywa, że niezachowanie formy aktu notarialnego dla czynności prawnej powoduje, że staje się ona nieważna i bezskuteczna. Z takim przypadkiem mamy do czynienia chociażby przy sprzedaży nieruchomości.

Uprawnionym do sporządzania aktów notarialnych jest rzecz jasna notariusz. W niektórych przypadkach także polski konsul może je przygotować, o ile uzyskał uprzednio od Ministra Sprawiedliwości pisemne upoważnienie, wydane na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

Zasady sporządzania i wydawania aktów notarialnych

W celu poprawnego sporządzenia aktu notarialnego należy posiłkować się przepisami ustawy Prawo o notariacie (art. 91-95 tejże ustawy). W dokumencie tym powinny znaleźć się następujące informacje (w języku polskim):

- data sporządzenia aktu notarialnego (w tym czasami także godzina i minuty rozpoczęcia i podpisania aktu),
- miejsce sporządzenia dokumentu,
- imię i nazwisko notariusza lub jego zastępcy, wraz z siedzibą kancelarii notarialnej,
- dane osobowe i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwa i siedziba osób prawnych lub podmiotów, które biorą udział w podpisywaniu i - sporządzaniu aktu notarialnego,
- oświadczenia stron aktu, wraz ze wskazaniem okazanych przy tej okazji dokumentów,
- stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły podczas spisywania aktu,
- stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty przez strony i przez nie podpisany,
- podpisy stron aktu i świadków obecnych przy jego sporządzaniu,
- podpis notariusza.

Kiedy niezbędna jest forma aktu notarialnego

Zgodnie z prawem, formy aktu notarialnego wymagają:

- umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, przenosząca jej własność na inny podmiot,
- umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i umowa przenosząca to prawo,
- oświadczenie darczyńcy przy umowie darowizny,
- umowa o przedłużenie użytkowania wieczystego,
- umowa o dział spadku, jeśli wchodzi w jego skład nieruchomość,
- zrzeczenie się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tego zrzeczenia,
- umowa spółki komandytowej,
- umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- statut spółki komandytowo-akcyjnej i akcyjnej itp.

Można także sporządzić akt notarialny dla testamentu, ale nie ma takiej konieczności.