221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Akt notarialny

21 July, 2017 38

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym formalnie potwierdzającym zaistnienie określonej czynności prawnej, z zachowaniem jej szczególnej formy. Sporządza się go, jeśli tego wymagają właściwe przepisy prawa lub z woli stron podpisujących się pod takim dokumentem. Bywa, że niezachowanie formy aktu notarialnego dla czynności prawnej powoduje, że staje się ona nieważna i bezskuteczna. Z takim przypadkiem mamy do czynienia chociażby przy sprzedaży nieruchomości.

Uprawnionym do sporządzania aktów notarialnych jest rzecz jasna notariusz. W niektórych przypadkach także polski konsul może je przygotować, o ile uzyskał uprzednio od Ministra Sprawiedliwości pisemne upoważnienie, wydane na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

Zasady sporządzania i wydawania aktów notarialnych

W celu poprawnego sporządzenia aktu notarialnego należy posiłkować się przepisami ustawy Prawo o notariacie (art. 91-95 tejże ustawy). W dokumencie tym powinny znaleźć się następujące informacje (w języku polskim):

– data sporządzenia aktu notarialnego (w tym czasami także godzina i minuty rozpoczęcia i podpisania aktu),
– miejsce sporządzenia dokumentu,
– imię i nazwisko notariusza lub jego zastępcy, wraz z siedzibą kancelarii notarialnej,
– dane osobowe i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwa i siedziba osób prawnych lub podmiotów, które biorą udział w podpisywaniu i – sporządzaniu aktu notarialnego,
– oświadczenia stron aktu, wraz ze wskazaniem okazanych przy tej okazji dokumentów,
– stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły podczas spisywania aktu,
– stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty przez strony i przez nie podpisany,
– podpisy stron aktu i świadków obecnych przy jego sporządzaniu,
– podpis notariusza.

Kiedy niezbędna jest forma aktu notarialnego

Zgodnie z prawem, formy aktu notarialnego wymagają:

– umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, przenosząca jej własność na inny podmiot,
– umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i umowa przenosząca to prawo,
– oświadczenie darczyńcy przy umowie darowizny,
– umowa o przedłużenie użytkowania wieczystego,
– umowa o dział spadku, jeśli wchodzi w jego skład nieruchomość,
– zrzeczenie się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tego zrzeczenia,
– umowa spółki komandytowej,
– umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– statut spółki komandytowo-akcyjnej i akcyjnej itp.

Można także sporządzić akt notarialny dla testamentu, ale nie ma takiej konieczności.