Moje konto
221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb.10.00-16.00
kontakt@moneyman.pl
221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb.10.00-16.00
kontakt@moneyman.pl

Aktywa trwałe – definicja

Aktywa trwałe są składnikiem majątku przedsiębiorstwa, o przewidzianym czasie użytkowania dłuższym niż rok, a także dłuższym niż normalny cykl operacyjny. To składniki kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Składniki aktywów trwałych

Do aktywów trwałych zalicza się:

  • Wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, które można wykorzystać pod względem gospodarczym. Między innymi są to autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, know-how, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych.
  • Rzeczowe aktywa trwałe – to podstawowa kategoria aktywów, które nabywane są w celu realizowania przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej, m.in. procesu produkcji czy obrotu towarowego i świadczenia usług. Zalicza się do nich środki trwałe (grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu itp.), środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie.
  • Należności długoterminowe – to świadczenia należne od dłużnika wierzycielowi w określonym umową terminie i we wskazanej kwocie, od jednostek powiązanych (należności finansowe i inne) oraz od pozostałych jednostek (należności finansowe, publicznoprawne, od pracowników i inne).
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i inne rozliczenia międzyokresowe, w tym rozliczenia operacyjne i finansowe.
  • Inwestycje długoterminowe – to inwestycje w nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe oraz inwestycje długoterminowe innego charakteru.

Finansowe i niefinansowe aktywa trwałe

Inna klasyfikacja dzieli aktywa trwałe na niefinansowe i finansowe. Niefinansowe aktywa trwałe to inaczej rzeczowe aktywa trwałe, w tym nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy, środki trwałe w budowie, inwestycje w nieruchomości i prawa.

Z kolei finansowe aktywa trwałe są bilansową kategorią aktywów, obejmującą udziały lub akcje przedsiębiorstw, wyceniane metodą kosztową lub praw własności. Kategoria ta może także uwzględniać akcje bądź udziały w jednostkach zależnych, nieobjętych konsolidacją.

18 Września, 2017 5Złóż wniosek o pożyczkę
Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.