221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Cesja

21 July, 2017 36

Cesja wierzytelności oznacza przelew wierzytelności i zdefiniowana została w art. 509 Kodeksu cywilnego. Wierzyciel może bez zgody dłużnika dokonać cesji wierzytelności, czyli przenieść ją na osobę trzecią, chyba że przepisy ustawy zabraniały by tego, albo sprzeciwiały by się cesji zastrzeżenia umowne albo właściwości zobowiązania. Wraz z cesją wierzytelności na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi prawa, a w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Umowa cesji

Dokonanie cesji wymaga zawarcia umowy, której przedmiotem jest wierzytelność, czyli prawo przysługujące danemu podmiotowi jako wierzycielowi do żądania od dłużnika określonego świadczenia. Wierzytelność ta musi istnieć, ale może być warunkowa. Umowę cesji w dowolnej formie zawiera cesjonariusz, czyli ten, kto nabywa przelaną wierzytelność oraz cedent, który dokonuje przelewu wierzytelności na inny podmiot. Na cesjonariusza przechodzą nie tylko sama wierzytelność, ale i prawa z nią związane.

Umowa cesji nie musi obejmować całej wierzytelności, ale również jej część, o ile świadczenie jest podzielne. Skutkiem cesji będzie przelew wierzytelności, czyli rzeczywiste udostępnienie wierzytelności do rozporządzenia przez cesjonariusza. Niewykluczone, aby w umowie cesji wskazać, że wierzytelność zostanie przeniesiona na nabywcę po spełnieniu określonego warunku. Po zawarciu umowy cesji cedent (przekazujący przelew wierzytelności) powinien zawiadomić dłużnika o tym fakcie oraz wskazać dłużnikowi osobę cesjonariusza. Zgodnie z art. 512 Kodeksu cywilnego dopóki zbywca nie zawiadomi dłużnika o przelewie wierzytelności, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, o ile dłużnik nie wiedział o przelewie przy spełnianiu świadczenia.