221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Cykl koniunkturalny

30 August, 2017 2

Cykl koniunkturalny jest pojęciem ekonomicznym, określającym zjawisko występowania w gospodarce pewnych wahań koniunkturalnych w długiej perspektywie czasu, przy utrzymującym się długookresowym trendzie wzrostu gospodarczego. Przy wyznaczaniu cyklów koniunkturalnych w gospodarce można brać pod uwagę różne wskaźniki, w tym:

 • dynamikę PKB (wzrostu gospodarczego),
 • poziom zatrudnienia,
 • zmiany cen (inflacja lub deflacja),
 • wielkość eksportu i importu,
 • indeksy giełdowe,
 • nakłady inwestycyjne i zapasy przedsiębiorstw,
 • dochody i wydatki ludności,
 • obroty i zyski przedsiębiorstw.

Rodzaje cykli koniunkturalnych

Biorąc po uwagę czas trwania cyklu koniunkturalnego można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje:

 • Krótkie – tzw. cykle Kitchina, trwają średnio 3,5 roku lub mieszczą się w granicy 3-4 lat, związane ze zmianami cen hurtowych, zapasów oraz z rozliczaniem operacji bankowych.
 • Średnie – występują tu Cykle Juglara, trwające 8-10 lat, związane z PKB, inflacją, bezrobociem oraz ze zmianami wydatków inwestycyjnych oraz Cykle Kuznetsa, trwające 15-23 lata, związane z akumulowaniem czynników wytwórczych w długim terminie.
 • Długie – tzw. cykle Kondratiewa, trwające od 40 do 60 lat, związane z odkryciami lub ważnymi innowacjami technicznymi oraz trybem ich rozprzestrzeniania się na świecie.

W klasycznym cyklu koniunkturalnym występują różne fazy:

 • fazę ożywienia, kiedy maleje bezrobocie, a wzrasta produkcja, zatrudnienie, inwestycje, popyt i ceny,
 • fazę rozkwitu, gdy kończą się wzrosty podanych wskaźników, które utrzymują się na dosyć wysokim poziomie,
 • fazę kryzysu, kiedy maleje produkcja, zatrudnienie, inwestycje, popyt i ceny, a rośnie przy tym bezrobocie,
 • fazę depresji, gdy występuje koniec spadku, a podane wielkości pozostają na niskim poziomie.

W cyklu współczesnym zwykle mamy do czynienia wyłącznie z dwoma fazami: ożywienia i recesji. W cyklu koniunkturalnym mogą zdarzyć się wahania sezonowe, które wiążą się np. ze zmianami pór roku, co wyjątkowo widoczne jest w rolnictwie, budownictwie czy turystyce.