221-220-221
pon.-pt. 8.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Czek

21 July, 2017 36

Czek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo czekowe, to dokument zawierający w treści nazwę „czek”, polecenie bezwarunkowego zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, nazwisko osoby, która ma zapłacić, oznaczenie miejsca płatności, daty i miejsca wystawienia czeku oraz podpis jego wystawcy. Stroną w dokumencie czeku jest trasant, czyli płatnik uiszczający kwotę czeku na rzecz innego podmiotu i jego wystawca. Może nim być każda osoba fizyczna lub prawna, która jest posiadaczem rachunku bankowego.

Polecenie wystawcy ujęte w ramach czeku jest kierowane do banku, który prowadzi rachunek trasanta i w terminologii prawnej nazywa się go trasatem. Bank nie odpowiada czekowo i nie ma obowiązku realizacji czeku, jeśli na koncie wystawcy nie ma wystarczająco wysokich środków finansowych na dokonanie wykupu czeku w dniu jego realizacji. Czek wystawiony jest na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, nazywanej remitentem. Jeśli jest ona określona z imienia i nazwiska, mówimy o czeku imiennym, a jeśli nie – będzie to czek na okaziciela.

Czekiem nie jest dokument, który nie zawiera choć jednej z podanych cech ustawowych. Wystawca czeku ma możliwość jego odwołania, na mocy art. 32 Prawa czekowego. Jest to rozumiane jako cofnięcie upoważnienia dla banku do zapłaty sumy czekowej.

Wyróżnia się trzy rodzaje czeków:

– czeki rozrachunkowe – pozwalają na rozliczenie bezgotówkowe, a odbiorcą czeku może być tylko posiadacz rachunku bankowego,
– czeki gotówkowe – zlecające bankowi wypłatę gotówki na rzecz posiadacza czeku,
– czeki zakreślone – realizowane wyłącznie na ręce bankiera lub stałego klienta banku.

W praktyce finansowej możliwe jest prowadzenie rozliczeń za pomocą czeków – to jedna z form płatności bezgotówkowych, popularna m.in. w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii. W Polsce nigdy nie była szeroko stosowana.