Depozyt

21 July, 2017 33

Depozyt jest pojęciem wykorzystywanym przede wszystkim w terminologii bankowej. Oznacza przedmioty i pieniądze, jakie są oddane na przechowanie na warunkach określonych w umowie przechowania, jaką zawiera ze sobą depozytariusz, czyli podmiot przechowujący depozyt oraz deponent, który oddaje pewną kwotę pieniędzy lub dane rzeczy na przechowanie. Depozytariusz za przechowanie depozytu może otrzymać wynagrodzenie, ale nie jest ono regułą. Jego obowiązkiem jest przechowanie rzeczy ruchomej oddanej mu przez składającego na przechowanie w stanie niepogorszonym. Przedmiot depozytu nie może być używany, chyba że jego użycie jest konieczne do jego zachowania w odpowiednim stanie. Depozyt przechowywany jest w miejscu i w sposób określony w umowie.

Depozyt bankowy

Ogólne określenie depozyt bankowy oznacza przyjmowane przez banki wkłady i lokaty pieniężne. Może być to usługa bankowa, w ramach której bank przyjmuje na przechowanie papiery wartościowe, numizmaty, biżuterię, szlachetne kruszce w tym złoto lub dokumenty.
Jednym z rodzajów depozytów są depozyty terminowe, czyli lokaty terminowe, które polegają na złożeniu pewnej kwoty pieniędzy w depozycie bankowym, na umowny termin, w zamian za odsetki. Oprocentowanie depozytów terminowych jest określane przez bank, a wpływ na nie ma wysokość stóp procentowych w kraju.

Depozyt sądowy

Szczególnym typem depozytu jest depozyt sądowy, którym mogą być środki pieniężne, dokumenty, poręczenie majątkowe, papiery wartościowe, dowody rzeczowe, przedmioty złożone lub zatrzymane w postępowaniu karnym. W przypadku depozytów sądowych można mówić o depozytach składanych jako przedmiot świadczenia w celu zwolnienia się z wykonania zobowiązania, albo o depozytach pozostawionych na potrzeby i dla celów prowadzenia postępowania karnego lub egzekucyjnego.