221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Derywaty

8 September, 2017 3

Inwestycje mogą bazować na różnego rodzaju instrumentach, nie tylko na akcjach spółek giełdowych czy walutach. Jednym z narzędzi, jakie wykorzystują inwestorzy, są derywaty. Czym one są?

Derywaty – definicja

Mianem derywatów określa się instrumenty pochodne, czyli instrumenty finansowe, które nie są papierem wartościowym. Wartość derywatów uzależniona jest od instrumentu bazowego, z jakim są powiązane. Mogą nimi być:

  • kursy akcji,
  • rentowność obligacji,
  • wysokość określonych stóp procentowych,
  • wartość indeksu giełdowego itp.

Derywaty dzielą się na dwie grupy:

  • instrumenty symetryczne, do których zalicza się kontrakty terminowe i różne rodzaje swapów, tj. transakcji zamiany,
  • instrumenty niesymetryczne, w tym opcje walutowe.

Derywaty kredytowe

Instrumenty pochodne kredytowe, czyli derywaty kredytowe to produkty finansowe, w których bazą są kredyty. To inaczej CDO, czyli skolateralizowane obligacje dłużne. Powstały w momencie trwania amerykańskiego kryzysu finansowego, kiedy to banki inwestycyjne kupowały od banków hipotecznych całe pule kredytów. Dzieliły je na mniejsze zobowiązania, aby później podzielić według stopnia ryzyka. Taka operacja polegająca na przemieszaniu kredytów miała za zadanie zmniejszyć ryzyko ponoszenia dotkliwych skutków pojedynczych bankructw. Dodatkowo zabezpieczone były one polisami CDS – Credit default swap, czyli swapami ryzyka kredytowego. To instrumenty pochodne zabezpieczające kredytodawcę w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy ze spłaty zadłużenia. W umowie CDS jedna ze stron transakcji w zamian za ustalone wynagrodzenie, zgadza się na spłatę długu należnego drugiej stronie transakcji od innego podmiotu, tj. podstawowego dłużnika, jeśli zajdzie określone zdarzenie kredytowe. Owym zdarzeniem najczęściej jest niespłacenie kredytu przez podstawowego dłużnika.

Rynek derywatów

Instrumenty pochodne występują na swoim własnym rynku derywatów, który pojawił się w odpowiedzi na potrzeby uczestników rynków finansowych i zabezpieczenia się przed ryzykiem wynikającym z inwestowania. Na rynku tym zawierane są transakcje zabezpieczające i spekulacyjne. Inwestorzy mają możliwość wykorzystania przy derywatach dźwigni finansowej, co pozwala osiągnąć stosunkowo duży zysk przy niewielkim zaangażowaniu własnych środków finansowych, zwłaszcza w porównaniu z konwencjonalnymi instrumentami finansowymi.