<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Giełda - czym jest? | Słownik finansowy - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Giełda

Termin giełda może mieć wiele znaczeń, ale najczęściej mianem tym określa się ściśle wyodrębnione miejsce, w obrębie którego w ustalonym czasie dokonywana są spotkania handlowe. Podczas spotkań tych sprzedawane są określone towary, z zastosowaniem cen ogłoszonych w codziennych notowaniach. Innymi słowy, można powiedzieć, że giełda to miejsce, w którym uczestnicy wymiany handlowej kupują i sprzedają określone towary lub usługi, za wcześniej ustaloną cenę.

Giełda papierów wartościowych

Giełda oznacza też miejsce obrotu papierami wartościowymi i wówczas możemy mówić o giełdzie papierów wartościowych. Wszelkie transakcje zachodzące na giełdzie powinny być zawierane zgodnie z przepisami regulaminu giełdy. Na giełdzie papierów wartościowych realizowany jest obrót akcjami czy obligacjami, które jednak nie mają formy rzeczywistej, namacalnej, tylko wirtualną.

Zasady funkcjonowania i status giełdy

Giełdy podlegają regulacjom ze strony organów państwowych, które jednocześnie sprawują nad nimi kontrolę i udzielają koncesje umożliwiających ich działanie. Giełda powinna mieć swój statut i regulamin. Takie akty prawne określają cel jej funkcjonowania, prawa i obowiązki członków giełdy, technikę zawierania transakcji, przedmiot obrotu giełdowego, organizacje władz czy formy rozstrzygania sporów oraz przyjmowania reklamacji.
Najczęściej giełda ma status spółki akcyjnej, którą tworzą jej władze:
walne zgromadzenie akcjonariuszy giełdy,
- rada giełdy,
- zarząd giełdy,
- komisje giełdowe.

Klasyfikacja rodzajowa giełd

Według różnych klasyfikacji, biorąc pod uwagę różne kryteria podziału, wyróżnia się wiele rodzajów giełd. Pod względem zasięgu geograficznego wymienić należy giełdy regionalne, krajowe i międzynarodowe. W zakresie rzeczowym transakcji, czyli przedmiotu obrotu, wyróżnia się zaś giełdy towarowe, giełdy instrumentów finansowych (papierów wartościowych), jak i giełdy usług.