221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Gwarancja bankowa

24 July, 2017 34

Gwarancja bankowa to jedna z dostępnych form zabezpieczania wierzytelności, w której bank nazywany gwarantem, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta gwarancji (wierzyciela), określonej kwoty, na wypadek gdyby zleceniodawca gwarancji, tj. dłużnik nie wywiązał się lub wywiązał się ze swojego długu nienależycie wobec wierzyciela. W praktyce, jeśli np. kredytobiorca nie spłaci kredytu w terminie do banku, a kredyt został zabezpieczony w  postaci gwarancji, to gwarant uiści zobowiązanie względem wierzyciela z własnych środków finansowych. Wykonanie świadczenia pieniężnego przez bank gwaranta dokonywane jest do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie pomiędzy stronami.

To najbezpieczniejsza z form osobistego zabezpieczania wierzytelności. Przy gwarancji bankowej wymieniane są trzy podmioty:

  • wierzyciel, który jest też beneficjentem gwarancji bankowej,
  • dłużnik,
  • gwarant – bank.

Po stronie gwaranta może występować wyłącznie bank, stąd i nazwa gwarancji, zaś beneficjentem może być dowolny podmiot, niekoniecznie kredytodawca bankowy. Przy umowie gwarancji bankowej bank-gwarant pobiera za ustanowienie gwarancji bankowej prowizję, którą płaci dłużnik. Jej wysokość uzależniona jest od wielu czynników i zwykle stanowi ona procent od wartości sumy gwarancyjnej, jaką bank-gwarant zobowiązuje się zapłacić wierzycielowi na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika.

Do zachowania skuteczności udzielonej gwarancji konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej pomiędzy bankiem-gwarantem, a dłużnikiem. W przeciwnym wypadku będzie ona nieważna. Przed udzieleniem gwarancji bankowej gwarant bada zdolność kredytową klienta i aktualną kondycję finansową, aby zmniejszyć ryzyko niewykonania przez niego zobowiązania ujętego w gwarancji.