221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Hipoteka

24 July, 2017 34

Hipoteka to rzeczowy środek zabezpieczenia wierzytelności i należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, art. 65 definiuje hipotekę jako prawo, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Hipoteka ustanawiana jest w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, np. kredytu bankowego, wynikającej z określonego stosunku prawnego.

Na czym można ustanowić hipotekę?

Hipoteka może obciążać nie tylko nieruchomość lub jej część, jeśli stanowi udział współwłaściciela, ale i inne przedmioty:
• użytkowanie wieczyste,
• własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
• spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
• prawo do domu jednorodzinnego znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej,
• wierzytelność zabezpieczoną hipoteką.
Częstą praktyką na rynku bankowym jest ustanawianie hipoteki na nieruchomości mieszkalnej, jako zabezpieczenia dla banku, przy udzielaniu kredytu hipotecznego. Hipoteka może też obciążać inną nieruchomość kredytobiorcy lub innej, wskazanej przez niego osoby trzeciej, jeśli ta wyraża na to zgodę.

Jak ustanawiana jest hipoteka?

Dla ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej np. nieruchomości. Hipoteka ustanawiana może być w drodze czynności prawnej, na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji wydanej przez odpowiedni organ podatkowy – urząd skarbowy, ZUS lub KRUS.

Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej

Zaspokojenie wierzytelności z hipoteki następuje zgodnie z przepisami o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Podstawą jego wszczęcia jest tytuł wykonawczy, tzn. tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Właściciel obciążonej nieruchomości staje się wówczas dłużnikiem rzeczowym, zaś wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką swoich roszczeń, bez względu na ograniczenia odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego.