221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Kredyt

24 July, 2017 32

Kredyt to zobowiązanie zaciągane głównie w bankach przez klientów, określanych jako kredytobiorcy, na podstawie podpisywanej umowy. Bank na mocy ustaleń umownych zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę, na określony czas oraz za określone wynagrodzenie, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać otrzymany kredyt zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrócić go wraz z należnymi odsetkami i innymi składnikami wynagrodzenia do banku.

Procedura kredytowa

Zanim bank wyda pozytywną decyzję kredytową i ostatecznie udzieli kredytu na podstawie podpisanej umowy kredytowej, w pierwszej kolejności gromadzi dokumenty od klienta – wniosek, dokumenty dotyczące jego tożsamości i sytuacji finansowej. Następnie oblicza zdolność kredytową i sprawdza wiarygodność finansową, m.in. w bazach danych Biura Informacji Kredytowej. Jeśli zdolność kredytowa okazuje się wystarczająco wysoka, a klient nie jest nierzetelnym dłużnikiem, bank może zadecydować o wypłacie kredytu.

Typy kredytów

Istnieje wiele typów kredytów bankowych. Wśród kredytów udzielanych osobom fizycznym wyróżniamy:
• kredyt mieszkaniowy – w tym kredyt hipoteczny lub kredyt mieszkaniowy z innym zabezpieczeniem niż hipoteka,
• kredyt samochodowy,
• kredyt studencki,
• kredyt w ROR (tzw. linia kredytowa),
• kredyt gotówkowy.

Klientom firmowym, czyli podmiotom gospodarczym, udzielane są zaś kredyty:

• w rachunku bieżącym,
• w rachunku kredytowym, w tym linia kredytowa odnawialna lub nieodnawialna, kredyt obrotowy na pokrycie bieżących zobowiązań,
• inwestycyjne, udzielane w celu sfinansowania konkretnej inwestycji.

Zabezpieczenie kredytu

W interesie kredytodawcy, zwykle banku, leży zmniejszenie ryzyka braku spłaty kredytu, poprzez ustanowienie właściwych zabezpieczeń. Mogą to być zabezpieczenia rzeczowe (zastaw na rzeczach i prawach, kaucja, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie czy też blokada środków na rachunku bankowym), jak i zabezpieczenia osobowe (poręczenie, weksel własny in blanco, gwarancja bankowa, ubezpieczenie kredytu, cesja wierzytelności, przystąpienie do długu jako żyrant oraz poręczenie wekslowe).