<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Marża - definicja | Słownik finansowy - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Marża

Marża to różnica pomiędzy ceną zakupu towaru przez sprzedającego, a ceną, po jakiej jest ono odsprzedawane docelowym klientom. Można powiedzieć, że jest to nadwyżka, czyli zysk sprzedającego, po odliczeniu bezpośrednich kosztów jego uzyskania. Marża wyrażana jest kwotowo lub procentowo. W przypadku kwotowej marży jest to właściwa różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem poniesionym przez sprzedającego na zakup dobra. Marża procentowa to popularny miernik wskazujący bezpośrednio na rentowność sprzedaży i wyliczana jako iloraz marży kwotowej do ceny sprzedaży lub kosztu dobra.

Przy określaniu marży procentowej w odniesieniu do ceny sprzedaży to marża „w stu”, a przy bazowaniu na koszcie sprzedawanego dobra mamy do czynienia z marżą „od sta”.

Marża netto i brutto

W sprawozdaniu finansowym spółki marża to wskaźnik finansowy, obliczany jako marża netto, czyli zysk netto z danego okresu sprawozdawczego dzielony przez wartość sprzedaży w danym okresie oraz marża brutto, czyli różnica pomiędzy sprzedażą a kosztami rodzajowymi, podzielona przez wartość sprzedaży. Marża netto uwzględnia w sobie od razu koszty poniesione przez firmę - bezpośrednie i pośrednie, pokazując, jak zyskowna była działalność firmy w konkretnym okresie. Natomiast marża brutto wskazuje zyskowność sprzedaży przedsiębiorstwa w danym okresie.