Obligacje

24 July, 2017 32

Obligacja to papier wartościowy o charakterze dłużnym, który stanowi potwierdzenie istnienia wierzytelności. Emitent obligacji, czyli podmiot dokonujący emisji takich papierów wartościowych, potwierdza za pośrednictwem każdej obligacji, że jest dłużnikiem obligatariusza, czyli nabywcy obligacji. Zobowiązuje się jednocześnie do spełnienia zaciągniętego świadczenia w określonym z góry terminie.

Świadczenie wynikające z obligacji ma charakter pieniężny lub niepieniężny. Obligacje są dłużnym instrumentem finansowym i w odróżnieniu od akcji nie dają posiadaczowi (obligatariuszowi) żadnych uprawnień względem emitenta. To dowód, że obligatariusz udziela pożyczki emitentowi.

Klasyfikacja obligacji

Ze względu na podmiot dokonujący emisji obligacji można wyróżnić trzy rodzaje takich papierów wartościowych:

• obligacje skarbowe – emitowane przez Skarb Państwa (jedne z najbardziej bezpiecznych instrumentów finansowych dla inwestorów),
• obligacje komunalne – emitowane przez samorządy terytorialne, nazywane również obligacjami municypalnymi,
• obligacje przedsiębiorstw – gdzie emitentem są spółki – podmioty prawne.

Ze względu na wartość nominalną i oprocentowanie obligacji można mówić o obligacjach zerokuponowych, emitowanych najczęściej z dyskontem. W ich przypadku w terminie zapadalności emitent płaci jednorazowo obligatariuszowi świadczenie w wysokości ich wartości nominalnej. Przeciwieństwem obligacji zerokuponowych są obligacje kuponowe, związane z okresową płatnością kuponu, którego wysokość zależy od ratingu emitenta. Oprocentowanie obligacji może być zaś stałe lub zmienne, oparte na określonych w umowie z obligatariuszem wskaźnikach.
Termin zapadalności obligacji umożliwia ich klasyfikację na obligacje krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (z terminem wykupu od 1 do 5 lat), długoterminowe (powyżej 5 lat) oraz wieczyste, które nigdy nie są wykupywane, ale obligatariusz otrzymuje rentę wieczystą.