221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Podaż

24 July, 2017 33

Podaż jest rozumiana na gruncie ekonomii jako ilość dóbr lub usług oferowanych przez sprzedających w danym czasie, przy określonym poziomie cen. Dla oceny bieżącej podaży i prognozowania tej wielkości w najbliższej przyszłości, wykorzystywana jest tzw. krzywa podaży, pokazująca, ile jednostek danego dobra są skłonni wyprodukować producenci przy danej cenie. Analogicznie krzywa popytu to linia obrazująca ile jednostek danego dobra są skłonni kupić nabywcy przy danej cenie. Przecięcie obu krzywych wyznacza punkt równowagi cenowej danego produktu.

Prawo podaży

Podstawowe prawo ekonomii, czyli prawo podaży wskazuje, że przy niezmiennych warunkach rynkowych, ilość oferowanego dobra będzie się zwiększać wraz ze wzrostem jego ceny. Analogicznie ilość oferowanego dobra będzie spadać przy cenie malejącej.

Czynniki wpływające na podaż

Na wielkość podaży, na jej spadek lub wzrost, wpływa wiele czynników:
• cena produktów lub usług – jej wzrost powoduje wzrost sprzedaży i zachęca producentów do zwiększania produkcji danego dobra, dla zwiększania swoich zysków,
• postęp techniczny – im jest wyższy, tym w większym stopniu przyczynia się do ograniczania kosztów i do wzrostu opłacalności produkcji, co zwiększa podaż,
• ceny czynników produkcji – wysokość kosztów pokrywanych przez producenta na czynniki wytwórcze wpływa na wielkość produkcji – jeśli koszty maleją, to opłacalność produkcji się zwiększa, a podaż rośnie,
• ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych,
• stosunek importu i eksportu,
• elastyczność podaży,
• interwencyjna polityka państwowa,
• oczekiwania dotyczące kształtowania się przyszłych cen,
• liczba producentów na danym rynku – im jest ich więcej, tym większa jest podaż.

Wyróżnia się trzy rodzaje podaży: indywidualną, generowaną przez pojedynczego producenta, rynkową ze strony wszystkich dostawców łącznie oraz podaż globalną dla wszystkich towarów ze strony wszystkich dostawców.