221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Poręczyciel

24 July, 2017 35

Poręczyciel to osoba, która zobowiązuje się wobec wierzyciela do spłaty długu na wypadek, gdy pożyczkobiorca lub kredytobiorca (dłużnik) tego nie zrobił. Poręczyciel przyjmuje wszystkie skutki prawne związane z poręczeniem pożyczki, w imieniu pożyczkobiorcy. Poręczenie zwykle ma formę umowy pisemnej, pod rygorem nieważności, w której stronami jest pożyczkodawca i poręczyciel, a pożyczkobiorca nie musi być o fakcie jej zawarcia informowany.

W praktyce jednak to najczęściej dłużnik przedstawia osobę poręczyciela, dla zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu i zwiększenia swoich szans na uzyskanie takiego zobowiązania. Przedmiotem poręczenia może być istniejący z chwilą zawarcia umowy dług, albo dług przyszły, ale do wysokości z góry oznaczonej. Poręczenie może mieć charakter pieniężny lub osobisty.

W umowie poręczenia należy dokładnie określić jej strony, wraz z podaniem nazw i nazwisk poręczyciela i pożyczkodawcy, wysokość i rodzaj poręczanego długu oraz osobę dłużnika. Wraz z zawarciem umowy poręczenia, poręczyciel staje się współdłużnikiem solidarnym, ale można zastrzec również, że będzie on zobowiązany do spłaty długu dopiero wtedy, gdy dłużnik nie pokryje swojego zobowiązania i dokonana zostanie bezskuteczna egzekucja z jego majątku.

Obowiązkiem wierzyciela jest powiadomienie poręczyciela o tym, że dłużnik ma opóźnienia w spłacie świadczenia. Jeśli nie zostanie to dopełnione, wierzyciel odpowie wobec poręczyciela za szkodę na zasadach ogólnych, według przepisów Kodeksu cywilnego.

Ograniczenia poręczenia

Poręczenie może dotyczyć wyłącznie zobowiązania głównego, albo także odsetek i innych elementów wynagrodzenia dla pożyczkodawcy. Prawem poręczyciela jest określenie swojej odpowiedzialności tylko do ograniczonej części długu (odpowiedni zapis umowny). Może on ograniczyć swoje poręczenie w czasie, co oznacza, że bierze odpowiedzialność za spłatę zadłużenia tylko na okres zawarty w umowie poręczenia. Konieczny jest przy tym odpowiedni zapis, pod rygorem nieważności.
Poręczenie ostatecznie wygasa z chwilą wygaśnięcia długu głównego, wraz z przejęciem długu lub poprzez wypowiedzenie poręczenia.