221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

24 July, 2017 37

Produkt Krajowy Brutto nazywany w skrócie PKB, obrazuje wzrost gospodarczy danego kraju. PKB definiuje się jako wyrażona w pieniądzu łączna wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju, zwykle w ciągu roku lub kwartału, w zależności od przyjętego do obliczeń okresu. Inaczej PKB to suma wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie podmioty gospodarcze danego państwa. Końcową wartość PKB podaje się w dolarach amerykańskich bez względu na stosowaną przez kraj jednostkę monetarną. To ważny wskaźnik makroekonomiczny, który pozwala na porównanie dynamiki wzrostu gospodarczego w różnych krajach na całym świecie. Służy on do mierzenia efektywności ekonomicznej gospodarek krajowych.

Co uwzględnia się w PKB?

W skład PKB wchodzi wartość sumy pieniężnej w ciągu całego roku lub kwartału:
• konsumpcji,
inwestycji,
• państwowych wydatków na zakup dóbr i usług,
• eksport netto.
Przy liczeniu PKB uwzględniane są tylko dobra finalne, według ich ceny rynkowej. Jeśli dany produkt lub usługa nie posiadają ceny rynkowej, ponieważ nie stanowią przedmiotu obrotu na rynku, to ich wartość liczona jest według ich kosztów produkcji. W sumie PKB nie są ujmowane pewne rodzaje dóbr finalnych, głównie dobra nierynkowe i usługi produkowane przez gospodarstwa domowe, a także:
• transakcje czysto finansowe,
• sprzedaż i kupno papierów wartościowych,
• rządowe i prywatne transfery płatnicze,
• sprzedaż towarów używanych,
• dobra i usługi pośrednie,
• dobra i usługi wytworzone za granicą.
Wlicza się zaś dobra i usługi finalne w tym dobra kapitałowe, nowe budownictwo czy zmiana stanu zapasów.

Sposoby wyliczania PKB

W praktyce ujmuje się:
• PKB nominalny – wyrażony w bieżących cenach rynkowych,
• PKB potencjalny – maksymalna możliwa do uzyskania w danej gospodarce wartość produkcji, przy zachowaniu stabilności cen i w warunkach pełnego zatrudnienia,
• PKB realny – wyrażony w cenach stałych z wybranego okresu.
PKB można liczyć jako sumę produktu krajowego brutto, konsumpcji, inwestycji, wydatków rządowych i eksportu netto, ale nie tylko. W innej metodologii PKB to suma płac i zysków osiągniętych przez różne grupy, przyczyniające się do wytworzenia PKB lub jako wielkość produkcji uzyskaną w różnych gałęziach gospodarki.