221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Rada Polityki Pieniężnej

24 July, 2017 31

Rada Polityki Pieniężnej nazywana w skrócie RPP to organ Narodowego Banku Polskiego, niezależny względem polskiego rządu. Działa na podstawie art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 ustawy o Narodowym Banku Polskim. RPP została powołana do życia po raz pierwszy w dniu 17 lutego 1998 roku, a do jej zadań zalicza się kształtowanie polityki monetarnej państwa polskiego, co odbywa się m.in. za pośrednictwem corocznego ustalania jej założeń.

Zadania RPP

Do zadań realizowanych przez RPP zaliczyć należy:
• ustalanie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej,
• ustalanie wysokości podstawowych stóp procentowych,
• określanie zasad operacji otwartego rynku,
• zatwierdzanie planu finansowego banku centralnego,
• zatwierdzanie sprawozdań z działalności NBP,
• składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej – w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego,
• określanie górnego pułapu zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych.

Skład RPP

W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą:
1. Przewodniczący Rady – Prezes NBP,
2. 9 członków, powołanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat.
Kadencja członków RPP trwa 6 lat.

Stopy procentowe i RPP

W gestii Rady Polityki Pieniężnej jest ustalanie wysokości podstawowych stóp procentowych, w tym:
• stopy lombardowej,
• stopy redyskonta weksli,
• stopy referencyjnej, wyznaczającej bieżący kierunek polityki pieniężnej i oprocentowania krótkookresowych operacji otwartego rynku.