221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Rynek kapitałowy - czym jest?

26 September, 2017 2

Obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi dokonuje się na rynku finansowym, który dzieli się na kilka innych rynków. Wśród nich wymienia się między innymi rynek kapitałowy. Czym on jest, jakie są jego instrumenty i jak funkcjonuje?

Rynek kapitałowy – definicja

Co to jest rynek kapitałowy? Zgodnie z przyjętą definicją jest on jednym z segmentów rynku finansowego, miejscem obrotu papierami dłużnymi, emitowanymi na okres co najmniej roku oraz udziałowymi, tj. instrumentami transferu kapitału. Rynek kapitałowy nazywany jest z języka angielskiego – „capital market”. To miejsce, na którym dokonywany jest transfer kapitału, czyli zmiana jego właściciela.

Rynek kapitałowy i jego instrumenty

Przy zmianie właściciela kapitału na rynku kapitałowym konieczne są do wykorzystania pewne instrumenty finansowe, będące w obrocie na takim rynku. Zalicza się do nich dłużne papiery wartościowe, czyli obligacje oraz udziałowe papiery wartościowe, czyli akcje.

Obligacje to instrument emitowany przez podmiot pożyczający kapitał od nabywcy papieru wartościowego dłużnego, czyli obligatariusza. Emitent obligacji poprzez emisję zobowiązuje się do wykupu papieru wartościowego w określonym terminie oraz do zapłaty ustalonych z góry odsetek. Obligacje najczęściej są wykorzystywane do pozyskiwania przez emitentów kapitału zewnętrznego potrzebnego do rozwoju działalności firmy, ale bez konieczności dzielenia się władzą w przedsiębiorstwie.

Natomiast akcje są papierami wartościowymi o charakterze udziałowym, a ich emitentem są spółki akcyjne. Inwestor kupujący akcje to akcjonariusz i może dokonać ich nabycia na rynku pierwotnym lub rynku wtórnym. Decyzja o sprzedaży akcji podejmowana jest w celu pozyskania przez spółkę kapitału na rozwój działalności przedsiębiorstwa. Musi się jednak liczyć z tym, że inwestor nabywający akcje spółki ma udział w zyskach firmy, czyli dywidendę oraz staje się współwłaścicielem spółki. Może więc brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczących kierowania daną firmą.

Rynek kapitałowy w Polsce

Najważniejszym elementem rynku kapitałowego jest giełda. W Polsce funkcjonuje ona od 1817 roku, kiedy to na podstawie postanowienia Księcia Namiestnika, otwarto giełdę pieniężną w Pałacu Saskim w Warszawie. Konkretne regulacje prawne dotyczące działania giełdy uchwalono na mocy odpowiedniej ustawy dopiero w 1872 roku. Do końca XIX wieku na polskiej giełdzie odbywał się handel wekslami, listami zastawnymi i obligacjami.

Następnie po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości, w 1921 roku weszła w życie ustawa o organizacji giełd, uchylona w 1924 roku przez Rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji giełd w II Rzeczpospolitej. W tym okresie działało w Polsce 7 giełd pieniężnych, w takich miastach jak Warszawa, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Lwów i Wilno. 97 proc. krajowych obrotów koncentrowała giełda warszawska.

Po II wojnie światowej rynek kapitałowy nie miał swojego miejsca w ramach gospodarki centralnie planowanej. Sytuacja uległa zmianie w okresie przemian gospodarczych po 1989 roku. 22 marca 1991 roku Sejm uchwalił ustawę o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach papierniczych, która reguluje funkcjonowanie rynku papierów wartościowych w Polsce. Obecnie obrót akcjami i innymi papierami wartościowymi odbywa się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.