221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Stopa procentowa

24 July, 2017 31

Stopa procentowa jest wskaźnikiem określającym koszt kapitału, czyli cenę, za jaką jego posiadacz będzie skłonny do udostępnienia go innej osobie lub podmiotowi, na z góry określony czas. Koszt ten wyrażony jest zwykle jako procent od pożyczonej puli środków finansowych i podaje się go w stosunku rocznym, dlatego mówi się o stopie procentowej w ujęciu rok do roku. Stopa procentowa może odnosić się do różnych cen, m.in. ceny kredytu bankowego, pożyczki udzielanej poza systemem bankowym, czy też do innych kapitałów.

Stopa procentowa NBP

Bardzo istotnymi wskaźnikami są stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, czyli stopy banku centralnego, wśród których wymienić należy:
• stopę lombardową,
• stopę referencyjną,
• stopę depozytową,
• stopę redyskonta weksli.
Wszystkie stopy procentowe NBP ustala Rada Polityki Pieniężnej działająca przy banku centralnym.

Stopa rynkowa

Istnieje również pojęcie stóp rynkowych, odzwierciedlających oprocentowanie kredytów i depozytów na rynku międzybankowym oraz oprocentowanie kredytów i depozytów udzielanych bądź przyjmowanych przez banki dla klientów, bądź od nich. Stopa procentowa odnosi się wówczas najczęściej do nominalnych stóp procentowych, według których liczony jest koszt kapitału pożyczanego klientowi, wyrażony w bieżących jednostkach pieniężnych.

Stopa procentowa bazowa

Stopa procentowa bazowa lub podstawowa jest określana przez bank indywidualnie, w oparciu o stopy rynkowe i stosowana przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, udzielanych przez banki klientom lub przy przyjmowaniu od klientów depozytów terminowych.