<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Weksel - czym jest i jak działa? | Słownik finansowy - Moneyman.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Weksel

Weksel to papier wartościowy potwierdzający za pośrednictwem złożonego na nim przez wystawcę podpisu, istnienie zobowiązania wekslowego. Wszelkie warunki funkcjonowania weksla, w praktyce określa prawo wekslowe. Cechą charakterystyczną weksli jest istnienie bezwarunkowego zobowiązania finansowego wystawcy lub trasata wobec innej osoby - remitenta. Dokument ten nie wiąże się z czynnościami prawnymi, dlatego zapłata sumy wekslowej wyszczególnionej w wekslu nie może być uzależniona od zaistnienia innych okoliczności czy warunków.

Rodzaje weksli

Wyróżnia się pod względem prawnym dwa rodzaje weksli:
• Weksel własny - nazywany suchym, prostym lub solą, będący papierem wartościowym z bezwarunkowym przyrzeczeniem wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej, we wskazanym miejscu i czasie, określonej osobie, nazywanej w przepisach remitentem. Weksel własny stwarza bezwarunkową odpowiedzialność osób, które się na nim podpisały.
• Weksel trasowany - nazywany ciągnionym, przekazanym lub tratą, także jest papierem wartościowym sporządzonym na podstawie prawa wekslowego, ale zawiera on skierowanie przez trasanta do oznaczonej osoby – trasata, bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej kwoty w oznaczonym miejscu i czasie remitentowi. Stwarza on bezwarunkową odpowiedzialność dla osób na nim podpisanych. Dopiero z chwilą akceptu weksla, czyli przyjęcia go przez trasata do realizacji, następuje aktywowanie się zobowiązania zawartego w treści weksla.
Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco, czyli nieuzupełniony z chwilą wystawienia. Najczęściej celowo brakuje w nim sumy wekslowej. Zobowiązanie wynikające z weksla in blanco związane jest z dodatkową umową, jaka została zawarta między wystawcą weksla a remitentem.

Obowiązkowe elementy weksla

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe określa, że dla ważności weksla trasowanego konieczne jest wskazanie w nim:
• nazwy „weksel”,
• bezwarunkowego polecenia zapłaty oznaczonej kwoty pieniędzy,
• danych osobowych trasata,
• oznaczenie terminu i miejsca płatności,
• dane osobowe osoby, na której rzecz lub na której zlecenie ma być dokonane zlecenie,
• oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla,
• podpis wystawcy weksla.