221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Wynik finansowy

24 July, 2017 32

W okresie sprawozdawczym, czyli na przykład po zakończeniu roku podatkowego, przedsiębiorcy będący podmiotami prawa rachunkowego, sporządzają zestawienie przychodów i kosztów ich uzyskania. Po odjęciu od przychodów wszystkich wydatków powstaje wynik finansowy. Można więc powiedzieć, że jest to efekt odejmowania kosztów od przychodów. Jeśli wynik finansowy jest dodatni, czyli występuje nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, wówczas mówimy o zysku danego podmiotu, a jeśli wynik będzie ujemny – przedsiębiorstwo odniosło stratę w danym okresie.

W rachunku zysków i strat, tworzonym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, wyliczany jest wynik finansowy brutto i od niego naliczany jest podatek dochodowy. W przypadku spółek kapitałowych wynik ten stanowi podstawę dla określenia wysokości dywidendy. Po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o naliczony podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia, podmiot uzyskuje wynik finansowy netto. Dzieląc wynik finansowy przez wartość przychodu, aktywów lub zaangażowanego kapitału uzyskuje się rentowność przedsiębiorstwa.

O czym informuje wynik finansowy?

Wyliczenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa nie jest tylko wyrazem dopełnienia zobowiązania, wynikającego z przepisów prawnych, ale i w ten sposób uzyskuje się syntetyczny wskaźnik informujący o finansowym rezultacie prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczych. O kształcie wyniku finansowego decydują wybory ekonomiczne, jakie przedsiębiorstwo podejmuje na własny koszt i na własne ryzyko. Wyliczane okresowo wyniki finansowe służą jako wskazówka do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie bieżącego gospodarowania posiadanymi zasobami. Wynik finansowy stanowi powszechnie uznany i stosowany miernik oceny działalności przedsiębiorstwa, ponieważ pokazuje jak kształtowały się przychody i koszty w minionym okresie oraz jakie wyniki osiągało przedsiębiorstwo w wyniku realizacji działalności operacyjnej i strategicznej.