221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Zabezpieczenie kredytu

21 July, 2017 35

Celem zabezpieczenia kredytu, w dowolnej formie, jest zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez kredytodawcę przy udzielaniu kredytu kredytobiorcy. Formalnie jest to zabezpieczenie zobowiązań, jakie zaciągnął klient wobec banku czy SKOK-u lub dowolnej innej instytucji finansowej. Istnieje wiele rodzajów zabezpieczeń kredytowych, ale ich wspólnym celem jest zapewnienie bankowi – kredytodawcy zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów i gwarancji bankowych, wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami. Windykacja długu z zabezpieczenia następuje w momencie nieuregulowania zobowiązania przez dłużnika w umówionym terminie. Zabezpieczenie kredytu powoduje, że kredytodawca może być skłonny do udzielenia zobowiązania z atrakcyjniejszą marżą lub prowizją, albo na innych, preferencyjnych warunkach.

Formy zabezpieczeń kredytowych

Kredyt bankowy może być zabezpieczony przy zastosowaniu płynnych lub rzeczowych form zabezpieczenia. Pod względem prawnym zabezpieczenia dzielą się na osobiste i rzeczowe. Przy czym zabezpieczenia osobiste polegają na tym, że obok dłużnika głównego zobowiązaną do zapłaty długu będzie również inna osoba, np. poręczyciel. Rzeczowe sposoby zabezpieczenia kredytu mają gwarantować kredytodawcy możliwość zaspokojenia roszczenia wierzyciela z określonej rzeczy. Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń kredytu należy:
• hipoteka – obciążenie nieruchomości dłużnika poprzez dokonanie wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości,
• zastaw – na zasadach ogólnych – dotyczy ruchomości,
• zastaw na prawach – m.in. na papierach wartościowych,
• zastaw rejestrowy – ustanowiony na rzeczach ruchomych należących do kredytobiorcy,
• poręczenie – zobowiązuje do spłaty kredytu poręczyciela,
• poręczenie wekslowe – zobowiązuje poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu,
• blokada rachunków bankowych,
• kaucja – kredytobiorca składa kredytodawcy zabezpieczenie w formie np. środków pieniężnych,
• gwarancja bankowa – zobowiązanie banku do zapłaty sumy pieniężnej kredytodawcy w wysokości odpowiadającej kwocie niespłaconych rat kredytu,
• przewłaszczenie na zabezpieczenie – upoważnienie kredytodawcy do dokonania przewłaszczenia ruchomości na pokrycie roszczeń z tytułu niespłacanego kredytu.