221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb. 9.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Jakie są rodzaje wskaźników rentowności i jak je interpretować? | Moneyman.pl

4 August, 2017 26

Rentowność jest parametrem pozwalającym na obiektywną ocenę efektywności działania, między innymi przedsiębiorstwa. Na podstawie wskaźników rentowności można również sprawdzić, jaka jest efektywność gospodarowania aktywami oraz efektywność podejmowanych inwestycji. Jakie są rodzaje wskaźników rentowności oraz w jaki sposób należy je poprawnie interpretować?

Rodzaje wskaźników rentowności

Rentowność mierzy się z wykorzystaniem wielu różnych czynników, wśród których do najważniejszych zalicza się:

  • wskaźnik rentowności kapitałów własnych – w skrócie ROE,
  • wskaźnik rentowności aktywów – w skrócie ROA,
  • wskaźnik rentowności inwestycji – zwrotu z inwestycji – w skrócie ROI,
  • wskaźnik rentowności sprzedaży – w skrócie ROS.

Bardzo istotnym wskaźnikiem rentowności jest wskaźnik ROE, czyli stopa zwrotu z kapitału własnego bądź rentowność kapitału własnego. Liczy się go jako iloraz zysku netto do kapitału własnego i wyraża się w procentach (po pomnożeniu przez 100 proc.).

ROA to skrót od anglojęzycznego wyrażenia „return on assets”. Oznacza on wskaźnik rentowności aktywów, liczony jako iloraz zysku netto do aktywów ogółem razy 100 proc. Informuje on o zdolności do wypracowania zysków w przedsiębiorstwie oraz jest miarą efektywności gospodarowania majątkiem spółki.  Wskaźnik ROA jest stosunkiem zysku netto spółki do wartości jej aktywów.

Wskaźnik ROI prezentuje efektywność działania przedsiębiorstwa i pozwala na dokonanie pomiaru bezwzględnej opłacalności podejmowanych inwestycji dla wszystkich inwestorów, pełniących funkcję dostawców kapitału. Można go utożsamiać ze stopą zwrotu z nakładów inwestycyjnych, jakie inwestor poniósł na realizację danej inwestycji. ROI liczone jest jako iloraz zysku netto i kapitału i wyraża się go w procentach (po pomnożeniu wyniku przez 100 proc.).

ROS jest wskaźnikiem rentowności sprzedaży i oznacza, ile zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży. Inaczej jest to stosunek zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży. Wyniki ilorazu mnoży się przez 100 proc.

Analiza wskaźnikowa

Interpretacja wskaźników rentowności pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy podjęta inwestycja była trafiona. Trzeba przy tym obliczyć poszczególne wskaźniki, a następnie je przeanalizować.

Im wyższy wskaźnik ROA, tym lepsza jest kondycja finansowa spółki i warto w nią inwestować. Podobnie w przypadku wskaźnika ROE. Wysokie jego wartości pokazują, że sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest bardzo dobra i może ono osiągnąć wyższą nadwyżkę finansową – do podziału dla inwestorów jako dywidendy.

W przypadku wskaźnika rentowności inwestycji, czyli wskaźnika zwrotu z inwestycji ROI, gdy jego wynik jest większy niż średni ważony koszt kapitału lub zwrot nakładów z inwestycji w branży, inwestycję należy uznać za opłacalną. Poniżej tych wartości ocenia się nieopłacalność inwestycji.

Ostatni wyliczany w analizie wskaźnikowej wskaźnik to ROS, czyli rentowność netto. Jeśli  jego wartość jest wysoka, to mamy do czynienia z korzystną kondycją finansową przedsiębiorstwa.


Powiązane Artykuły