Moje konto
221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb.10.00-16.00
kontakt@moneyman.pl
221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb.10.00-16.00
kontakt@moneyman.pl

Ramowa umowa pozycki

Ramowa umowa pozycki

 

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR __

 

zawarta w dniu __ w Warszawie pomiędzy:

 

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP:  5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, zwaną dalej jako „IDF”,

a,

Panią/Panem __, dowód osobisty seria i numer __, nr PESEL __, zameldowaną/ym w __, kod pocztowy __, przy ulicy __, numer __, zamieszkałą/ym w __, kod pocztowy __, numer __, adres e-mail __, zwaną/ym dalej jako „Pożyczkobiorca”,

 

przy czym w dalszej części Umowy strony Umowy zwane są łącznie jako „Strony”, a każda z osobna jako „Strona”.

 

§ 1
Definicje

Użyte w Umowie pożyczki określenia oznaczają:
1) Aplikacja mobilna – program komputerowy należący do IDF przeznaczony do instalowania przez Klienta na urządzeniach przenośnych (np. telefon komórkowy, tablet), za pośrednictwem którego Pożyczkobiorca może m. in. złożyć Wniosek o Pożyczkę. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o.;

2) Bazy danych – zewnętrzne zbiory danych prowadzone dla celów oceny zdolności kredytowej przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.) (Biuro Informacji Kredytowej) oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188) (Biura Informacji Gospodarczej);

3) Biura Informacji Gospodarczej – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie; Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie; Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie; Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015);

4) Biuro Informacji Kredytowej – Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie działające na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z późn. zm.);

5) Całkowity koszt pożyczki – suma Prowizji oraz Odsetek kapitałowych stanowiących wszystkie koszty, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem odpowiednio Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, szczegółowo wskazane w Warunkach udzielenia pożyczki lub Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej;

6) Dane do logowania – dane, za pomocą których Pożyczkobiorca loguje się do Konta internetowego, t. j. adres e-mail oraz hasło;
7) Dział obsługi klienta – pracownicy IDF obsługujący Pożyczkobiorców pod numerem telefonu 221 220 221 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@moneyman.pl;

8) Formularz informacyjny – formularz informacyjny dotyczący Pożyczki, o którym mowa w art. 14 Ustawy, udostępniany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku w Koncie internetowym przed zawarciem Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, jak również przesyłany Pożyczkobiorcy na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy bezpośrednio po zawarciu Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki odnawialnej;

9) Klient – osoba fizyczna będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

10) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121);

11) Konto internetowe – konto internetowe założone przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej lub Aplikacji mobilnej, zawierające dane osobowe Klienta wskazane przez Klienta na etapie zawierania Umowy;

12) Koszty pożyczki – koszty udzielenia Pożyczki, o których mowa w § 11 ust. 1 Umowy;

13) Limit – maksymalna wysokość Pożyczki, jakiej IDF zobowiązuje się udzielić Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w Umowie; wysokość Limitu wskazania jest w Załączniku nr 4 – Tabela Limitu;

14) IDF – spółka działająca pod firmą ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł;

15) Ocena zdolności kredytowej – dokonywana przez IDF, na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy, na etapie składania przez Pożyczkobiorcę Wniosku o pożyczkę lub Wniosku o przedłużenie terminu spłaty, ocena zdolności Pożyczkobiorcy do terminowej spłaty Pożyczki wraz z Całkowitym kosztem pożyczki. IDF dokonuje Oceny zdolności kredytowej przy wykorzystaniu Baz danych, PWIP oraz wewnętrznych zbiorów danych IDF;

16) Odsetki kapitałowe – odsetki, o których mowa w art. 359 § 1 Kodeksu cywilnego. Wysokość Odsetek kapitałowych jest każdorazowo wskazana w Warunkach udzielenia pożyczki oraz Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej, natomiast maksymalna wysokość Odsetek kapitałowych wskazana jest w Załączniku nr 5 do Umowy – Tabela prowizji i oprocentowania;

17) Odsetki za opóźnienie – maksymalne umowne odsetki za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Wysokość Odsetek za opóźnienie wskazana jest w Załączniku nr 5 do Umowy – Tabela prowizji i oprocentowania;

18) Opłata weryfikacyjna – określona w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o. jednorazowa opłata pobierana przez IDF od Pożyczkobiorcy na etapie rejestracji Klienta w Serwisie internetowym w związku z Weryfikacją klienta;

19) Pożyczka – suma wszystkich środków pieniężnych denominowanych w złotych, wypłaconych Pożyczkobiorcy przez IDF na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;

20) Pożyczkobiorca – Klient, z którym IDF zawarł Umowę;

21) Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z późn. zm.);

22) Prowizja – ponoszony przez Pożyczkobiorcę koszt pozaodsetkowy z tytułu udzielenia Pożyczkobiorcy przez IDF Pożyczki, stanowiący ekwiwalent poniesionych przez IDF kosztów związanych z czynnościami przygotowawczymi do zawarcia Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej oraz obsługą Pożyczkobiorcy przez IDF w okresie wykonywania Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;

23) PWIP – Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej będąca systemem wzajemnej wymiany danych osobowych i finansowych o Klientach instytucji pożyczkowych, prowadzona przez spółkę działającą pod firmą Deltavista Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; aktualny wykaz uczestników PWIP znajduje się na stronie internetowej http://www.deltavista.pl/produkty/PWIP;

24) Rachunek bankowy IDF – rachunek bankowy, którego posiadaczem jest IDF, służący Pożyczkobiorcy do zwrotu na rzecz IDF kwoty udzielonej Pożyczki oraz Kosztów pożyczki. Numer Rachunku bankowego IDF widoczny jest dla Pożyczkobiorcy w Koncie internetowym;

25) Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy – numer rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Pożyczkobiorca, wskazany przez Pożyczkobiorcę na etapie rejestracji w Serwisie internetowym, służący do przeniesienia przez IDF na własność Pożyczkobiorcy w formie przelewu bankowego kwoty Pożyczki, zgodnie z zawartą Umową pożyczki lub Umową pożyczki ratalnej;

26) Reklamacja – wystąpienie Klienta (Pożyczkobiorcy) skierowane do IDF, w którym Klient (Pożyczkobiorca) zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez IDF;

27) Serwis internetowy – strona internetowa należąca do IDF znajdująca się pod adresem internetowym www.moneyman.pl lub www.moneymanraty.pl;

28) Tabela prowizji i oprocentowania – wykaz zawierający wysokość Prowizji oraz wysokość Odsetek kapitałowych i Odsetek za opóźnienie. Tabela prowizji i oprocentowania stanowi Załącznik nr 5 do Umowy;

29) Termin spłaty – dzień, w którym Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacić na rzecz IDF Pożyczkę wraz z należnymi Kosztami pożyczki określonymi w Umowie pożyczki (Warunkach udzielenia pożyczki). W przypadku, jeżeli Termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za Termin spłaty uznaje się kolejny dzień roboczy;

30) Termin spłaty raty – dzień, w którym Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacić IDF ratę Pożyczki wraz z należnymi w tej racie Kosztami pożyczki określonymi w Umowie pożyczki ratalnej (Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej). W przypadku, jeżeli Termin spłaty raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za Termin spłaty raty uznaje się kolejny dzień roboczy;

31) Umowa – niniejsza Umowa pożyczki odnawialnej;

32) Umowa pożyczki – umowa pożyczki, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy; wzór Umowy pożyczki stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;

33) Umowa pożyczki ratalnej – umowa pożyczki, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy; wzór Umowy pożyczki ratalnej stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;

34) Ustawa – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1528 z późn. zm.);

35) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.);

36) Ustawa o reklamacjach – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 892);

37) Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych – ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.);

38) Weryfikacja klienta – proces sprawdzenia tożsamości Klienta przez IDF, w szczególności przy wykorzystaniu Baz danych, PWIP, wewnętrznych zbioróa. danych IDF, Opłaty weryfikacyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o.;

39) Warunki udzielenia pożyczki – warunki, na jakich IDF, na podstawie Umowy pożyczki, udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki. Warunki pożyczki są każdorazowo wskazane w Umowie pożyczki;

40) Warunki udzielenia pożyczki ratalnej – warunki, na jakich IDF, na podstawie Umowy pożyczki ratalnej, udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki spłacanej w ratach. Warunki udzielenia Pożyczki spłacanej w ratach są każdorazowo wskazane w Umowie pożyczki ratalnej;

41) Wniosek o pożyczkę – składany przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji mobilnej wniosek o udzielenie Pożyczkobiorcy przez IDF Pożyczki;

42) Wniosek o przedłużenie terminu spłaty – złożony IDF przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji mobilnej wniosek o przedłużenie Terminu spłaty;

43) Załączniki – załączniki do Umowy.

 

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Na warunkach określonych w Umowie IDF udziela Pożyczkobiorcy linię odnawialną Pożyczki w ramach przyznanego Pożyczkobiorcy Limitu, na podstawie której Pożyczkobiorca może wielokrotnie wnioskować o przyznanie Pożyczkobiorcy przez IDF Pożyczki w wysokości wskazanej we Wniosku o pożyczkę.

2. Przeniesienie na własność Pożyczkobiorcy określonej kwoty Pożyczki następuje każdorazowo na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej. W zakresie nieuregulowanym w Umowie pożyczki lub w Umowie pożyczki ratalnej stosuje się postanowienia Umowy.

3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i jest umową o charakterze ciągłym w rozumieniu art. 3651 Kodeksu cywilnego.

4. Umowa pożyczki oraz Umowa pożyczki ratalnej są każdorazowo zawarte na czas określony do dnia Terminu spłaty (Terminu spłaty (ostatniej) raty) wskazanego odpowiednio w Umowie pożyczki lub Umowie pożyczki ratalnej.

5. Każda Umowa pożyczki oraz Umowa pożyczki ratalnej posiada indywidualny numer ewidencyjny.

§ 3
Zawarcie Umowy

1. Klient zawiera z IDF Umowę poprzez utworzenie Konta internetowego na zasadach określonych w § 4 Umowy. Na etapie tworzenia Konta internetowego Klientowi udostępniany jest wzór Umowy, który Klient akceptuje poprzez zaznaczenie właściwego pola.

2. Umowę z IDF może zawrzeć Klient, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, t. j. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (IDF) czynności prawnej (zawarcie Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) utworzył Konto internetowe zgodnie z postanowieniami § 4 w zw. z § 3 ust. 1 Umowy.

3. Za chwilę zawarcia przez Strony Umowy uważana jest chwila utworzenia przez Klienta Konta internetowego, zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy.

4. Po zawarciu przez Strony Umowy, IDF niezwłocznie przesyła Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany przez Pożyczkobiorcę w Koncie internetowym, dokument Umowy.

 

§ 4
Utworzenie Konta internetowego

1. Klient tworzy Konto internetowe za pośrednictwem Serwisu internetowego lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o.

2. W toku tworzenia Konta internetowego Klient jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane osobowe. Klient przyjmuje do wiadomości, że podanie przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych, skutkujących w szczególności doprowadzeniem IDF do niekorzystnego rozporządzenia majątkowego, może skutkować powstaniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej Klienta.

3. Po podaniu danych osobowych Klient, w celu dokonania Weryfikacji klienta, dokonuje Opłaty weryfikacyjnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o.

4. Konto internetowe jest utworzone po dokonaniu Weryfikacji klienta przez IDF.

 

§ 5
Przyznawanie Pożyczek

1. Na podstawie Umowy Pożyczkobiorca jest uprawniony do wielokrotnego składania IDF Wniosków o pożyczkę.

2. Wnioski o pożyczkę składane są przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji mobilnej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o..

3. Pożyczki są każdorazowo udzielane Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej w ramach przyznanego Pożyczkobiorcy Limitu, zgodnie z zasadami określonymi w § 17 Umowy.

§ 6

Pożyczki mogą być udzielane Pożyczkobiorcy, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) zawarł z IDF Umowę, zgodnie z § 3 w zw. z § 4 ust. 4 Umowy;

2) posiada zdolność do spłaty względem IDF zobowiązań powstałych w związku z przyznaniem Pożyczki;

3) złożył za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji mobilnej Wniosek o pożyczkę;

4) uzyskał pozytywną Ocenę zdolności kredytowej.

 

§ 7

1. Po złożeniu przez Pożyczkobiorcę Wniosku o pożyczkę IDF przeprowadza analizę Wniosku o pożyczkę oraz dokonuje Oceny zdolności kredytowej.

2. Dokonując czynności określonych w ust. 1 IDF może korzystać z Baz danych, PWIP, wewnętrznych zbiorów danych IDF, jak również weryfikować podane przez Pożyczkobiorcę dane poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z Pożyczkobiorcą lub pracodawcą (zleceniodawcą) Pożyczkobiorcy wskazanym przez Pożyczkobiorcę na etapie składania Wniosku o pożyczkę.

§ 8

1. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od dokonania przez IDF pozytywnej Oceny zdolności kredytowej.

2. W przypadku dokonanej przez IDF negatywnej Oceny zdolności kredytowej, na podstawie informacji zawartych w Bazach danych, IDF niezwłocznie przekazuje Pożyczkobiorcy bezpłatną informację o wynikach dokonanego sprawdzenia oraz wskazuje Pożyczkobiorcy Bazę danych, na podstawie której IDF dokonał negatywnej Oceny zdolności kredytowej.

3. IDF poinformuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu bądź odmowie przyznania Pożyczki za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz krótkiej wiadomości tekstowej SMS.

§ 9

1. W przypadku pozytywnej Oceny zdolności kredytowej IDF niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy.
2. IDF dokonuje wypłaty Pożyczki w formie przelewu na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

 

  § 10
Zawarcie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej

1. Zawarcie przez Strony Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej następuje z chwilą uznania Rachunku bankowego IDF kwotą wnioskowanej przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki.
2. Po zawarciu przez Strony Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, IDF niezwłocznie przekazuje Pożyczkobiorcy na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Koncie internetowym dokument Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej oraz Formularz informacyjny dotyczący udzielonej Pożyczki.

§ 11 

Koszty pożyczki

1. Z udzieleniem Pożyczkobiorcy przez IDF Pożyczki związane są następujące Koszty pożyczki:

1) Prowizja;
2) Odsetki kapitałowe.

2. Wysokość Kosztów pożyczki, o których mowa w ust. 1, zawarte są w Tabeli prowizji i oprocentowania.
3. Wysokość Kosztów pożyczki zostanie każdorazowo wskazania Pożyczkobiorcy w Koncie internetowym, Formularzu informacyjnym oraz odpowiednio w Warunkach udzielenia pożyczki lub Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej.

 

§ 12
Zasady spłaty

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki oraz Kosztów pożyczki zgodnie z odpowiednio Warunkami udzielenia pożyczki lub Warunkami udzielenia pożyczki ratalnej, w szczególności z zachowaniem Terminu spłaty lub Terminu spłaty raty.
2. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty, o której mowa w ust. 1:

1) w formie przelewu na Rachunek bankowy IDF podając w tytule przelewu imię, nazwisko oraz odpowiednio numer Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;
2) poprzez swoje Konto internetowe, za pośrednictwem usługodawców współpracujących z IDF, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o.

3. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania Rachunku bankowego IDF.
4. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 5 Umowy, Wszelkie dokonywane przez Pożyczkobiorcę spłaty, o których mowa w § 12 ust. 1 Umowy, będą zaliczane przez IDF na poczet rozliczenia poniżej wskazanych należności, zgodnie z podaną kolejnością:

1) w przypadku Umowy pożyczki:
a) Odsetki za opóźnienie;
b) Odsetki kapitałowe;
c) Prowizja;
d) kwota Pożyczki;

2) w przypadku Umowy pożyczki ratalnej:
a) przypadające do spłaty w danej racie Odsetki za opóźnienie liczone od wymagalnej raty Pożyczki i raty Prowizji;
b) przypadające do spłaty w danej racie Odsetki kapitałowe liczone od raty Pożyczki i raty Prowizji;
c) przypadająca do spłaty w danej racie część wymagalnej kwoty Prowizji;
d) przypadająca do spłaty w danej racie cześć wymagalnej kwoty Pożyczki.

5. W przypadku wszczęcia przez IDF postępowania sądowego, postępowania o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu tytułowi egzekucyjnemu lub też postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego właściwy organ sądowy lub egzekucyjny przyzna IDF dodatkowe koszty, w tym koszty sądowe, koszty egzekucyjne lub koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez radcę prawnego lub adwokata, wszelkie dokonywane przez Pożyczkobiorcę lub organ egzekucyjny spłaty (wpłaty) będą w pierwszym rzędzie zaliczane przez IDF na poczet rozliczenia poniżej wskazanych należności, przed należnościami wskazanymi w § 12 ust. 4 pkt 1 lub 2 Umowy, zgodnie z podaną kolejnością:

1) koszty sądowe;
2) koszty egzekucyjne;
3) poniesiona przez IDF opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielonego radcy prawnemu lub adwokatowi;
4) koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez radcę prawnego lud adwokata w postępowaniu sądowym;
5) koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez radcę prawnego lud adwokata w postępowaniu o nadanie prawomocnemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności;
6) koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez radcę prawnego lud adwokata w postępowaniu egzekucyjnym.

6. Na zasadzie określonej w art. 454 § 1 KC miejscem spełnienia przez Pożyczkobiorcę świadczenia (spłaty Pożyczki oraz Kosztów pożyczki) jest siedziba IDF.

 

§ 13 

Skutki braku terminowej spłaty

1. W przypadku braku spłaty przez Pożyczkobiorcę w Terminie spłaty lub Terminie spłaty raty kwoty Pożyczki, kwoty raty Pożyczki lub Kosztów pożyczki, IDF jest uprawniony do:
1) naliczania Pożyczkobiorcy Odsetek za opóźnienie, t. j. maksymalnych umownych odsetek za opóźnienie równych dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie stanowiących sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych;
2) podjęcia wobec Pożyczkobiorcy czynności upominawczych na etapie przedsądowym, o których mowa w ust. 3, we własnym zakresie lub zlecenie podjęcia przedmiotowych czynności upominawczych osobie trzeciej;
3) wystąpienie przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego;
4) wystąpienie przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę postępowania egzekucyjnego w celu odzyskania przysługujących IDF należności stwierdzonych tytułem wykonawczym;
5) w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 14 ust. 1 lub art. 16 ust.1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych – przekazanie informacji o braku spłaty przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki, Kosztów pożyczki lub kosztów czynności upominawczych, o których mowa w ust. 2, do Biur Informacji Gospodarczej;
6) przekazania informacji o braku spłaty kwoty Pożyczki lub Kosztów pożyczki, do Biura Informacji Kredytowej, zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Pożyczkobiorcę na etapie składania Wniosku o pożyczkę.

2. W przypadku Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy pożyczki ratalnej, utrzymujący się przez 14 dni od upływu Terminu spłaty raty stan braku uregulowania przez Pożyczkobiorcę całości lub części przypadającej na tę ratę kwoty Pożyczki lub Kosztów pożyczki powoduje, iż w dniu następnym (15 dzień) w stan wymagalności zostaje postawiona cała kwota Pożyczki oraz Koszty pożyczki. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym w zw. z postanowieniem § 13 ust. 1 Umowy oznacza, że:

1) od dnia następującego po dniu Terminu spłaty raty – IDF jest uprawniony do podjęcia wobec Pożyczkobiorcy czynności, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy – w stosunku do kwoty niespłaconej raty;
2) od 15 dnia po dniu Terminu spłaty raty – IDF jest uprawniony do podjęcia wobec Pożyczkobiorcy czynności, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-6 – w stosunku do całości niespłaconej i postawionej w stan wymagalności kwoty Pożyczki oraz Kosztów pożyczki.

3. Na czynności upominawcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Umowy, składają się:

1) wysyłanie do Pożyczkobiorcy monitów za pośrednictwem poczty elektronicznej;
2) wysyłanie do Pożyczkobiorcy monitów w formie krótkich wiadomości tekstowych SMS;
3) wysyłanie do Pożyczkobiorcy monitów za pośrednictwem korespondencji pocztowej;
4) bezpośredni kontakt telefoniczny z Pożyczkobiorcą;
5) podejmowanie czynności upominawczych w miejscu zamieszkania Pożyczkobiorcy.

4. IDF będzie podejmował wobec Pożyczkobiorcy czynności upominawcze, o których mowa w ust. 2, według własnego wyboru, przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

 

§ 14
Wcześniejsza spłata

1. Pożyczkobiorca jest uprawniony w każdym czasie do spłaty Pożyczki w całości lub w części odpowiednio przed Terminem spłaty lub Terminem spłaty raty.
2. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki odpowiednio przed Terminem spłaty lub Terminem spłaty raty Całkowity koszt pożyczki ulegnie obniżeniu o te Koszty pożyczki, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnienie Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, po dokonaniu przez Pożyczkobiorcę całkowitej spłaty Pożyczki i Kosztów pożyczki, IDF dokona rozliczenia wzajemnych należności w terminie 14 dni, a ewentualne środki pieniężne należne Pożyczkobiorcy od IDF z tytułu wcześniejszej spłaty całości lub części Pożyczki zostaną przelane przez IDF na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

 § 15

Przedłużenie Terminu spłaty

Pożyczkobiorca, któremu IDF udzielił Pożyczki na podstawie Umowy pożyczki, nie jest uprawniony do wnioskowania o przedłużenie Terminu spłaty.

 

§ 16
Przedłużenie Terminu spłaty raty

1. Pożyczkobiorca, któremu IDF udzielił Pożyczki na podstawie Umowy pożyczki ratalnej, jest uprawniony do wnioskowania o przedłużenie Terminu spłaty raty zgodnie z Tabelą limitu.
2. W celu przedłużenia Terminu spłaty raty Pożyczkobiorca składa IDF za pośrednictwem Konta internetowego lub Aplikacji mobilnej Wniosek o przedłużenie terminu spłaty. Wniosek o przedłużenie terminu spłaty może być złożony zarówno przed, jak i po upływie Terminu spłaty raty.
3. We Wniosku o przedłużenie terminu spłaty Pożyczkobiorca wskazuje okres, o jaki Termin spłaty raty ma zostać odroczony. Okres, o jaki Termin spłaty raty może zostać odroczony, zostanie wskazany Pożyczkobiorcy w Koncie internetowym lub Aplikacji mobilnej.
4. Przedłużenie Terminu spłaty raty jest uzależnione od dokonania przez IDF pozytywnej Oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy oraz uiszczenia przez Pożyczkobiorcę na rzecz IDF opłaty za przedłużenie Terminu spłaty raty. Dane potrzebne Pożyczkobiorcy do dokonania opłaty zostaną udostępnione Pożyczkobiorcy w Koncie internetowym lub Aplikacji mobilnej.
5. W przypadku przedłużenia Terminu spłaty raty wydłużeniu podlega odpowiednio okres spłaty danej raty, jak i wszystkich kolejnych następujących rat. Termin spłaty raty zostaje przedłużony o okres rozliczeniowy przypadający na tę ratę, a w konsekwencji na wszystkie kolejne przypadające po niej raty.

§ 17
Limit

1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do składania Wniosków o pożyczkę oraz otrzymywania Pożyczek w ramach przyznanego Pożyczkobiorcy Limitu.
2. Limit określa rodzaje Pożyczek, t. j.: maksymalny okres oraz kwotę Pożyczki z danego poziomu, warunki udzielania Pożyczki z danego poziomu, warunki uzyskania przez Pożyczkobiorcę możliwości składania Wniosku o pożyczkę z kolejnego poziomu – jakich IDF zobowiązuje się udzielić Pożyczkobiorcy, przy uwzględnieniu pozostałych wymogów określonych w Umowie, jak również możliwość przedłużenia Terminu spłaty lub Terminu spłaty raty.
3. Szczegóły dotyczące Limitu wskazane są w Załączniku nr 4 do Umowy (Tabela Limitu).

 

§ 18
Odstąpienie od Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej

1. Pożyczkobiorcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia odpowiednio Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej. Skutkiem wykonania przez Pożyczkobiorcę powyższego uprawnienia jest wygaśnięcie odpowiednio Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od Umowy, wygasa również Umowa pożyczki lub Umowa pożyczki ratalnej.
3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo odstąpienia poprzez złożenie IDF oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy w formie pisemnej (art. 78 Kodeksu cywilnego) lub w formie elektronicznej (art. 78[1] § 1 Kodeksu cywilnego) pod rygorem nieważności.
4. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem:

1) w przypadku formy pisemnej – złoży na adres siedziby IDF oświadczenie o odstąpieniu, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
2) w przypadku formy elektronicznej – złoży oświadczenie na adres poczty elektronicznej IDF kontakt@moneyman.pl, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wprowadzenie wiadomości do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby IDF mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego).

5. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem Odsetek kapitałowych za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki.
6. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu IDF Pożyczki wraz z Odsetkami kapitałowymi, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
7. Pożyczkobiorca dokonuje zwrotu Pożyczki na rzecz IDF w formie określonej w § 12 ust. 2 Umowy. Dniem zwrotu Pożyczki jest dzień uznania Rachunku bankowego IDF.

 

§ 19
Wypowiedzenie Umowy

1. Pożyczkobiorca jest uprawniony w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, do rozwiązania Umowy w drodze wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Pożyczkobiorca wykonuje prawo wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie IDF oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy pod rygorem nieważności:

1) w formie pisemnej (art. 78 Kodeksu cywilnego) na adres siedziby IDF;
2) w formie elektronicznej (art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego) na adres poczty elektronicznej IDF kontakt@moneyman.pl.

2. IDF jest uprawniony w każdym czasie do rozwiązania Umowy w drodze wypowiedzenia Umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. IDF wykonuje prawo wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie Pożyczkobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy pod rygorem nieważności:

1) w formie pisemnej (art. 78 Kodeksu cywilnego) na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy wskazany w Koncie internetowym;
2) w formie elektronicznej (art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego) na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Koncie internetowym.

3. IDF jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

1) podania przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych danych mających wpływ na Ocenę zdolności kredytowej, gdzie podanie przez Pożyczkobiorcę prawdziwych danych skutkowałoby przyznaniem Pożyczkobiorcy negatywnej Oceny zdolności kredytowej;
2) podania przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych danych, dotyczących w szczególności miejsca zamieszkania Pożyczkobiorcy, mających na celu uniemożliwienie lub utrudnienie IDF dochodzenia względem Pożyczkobiorcy praw przysługujących IDF na podstawie Umowy lub przepisów prawa.

 

§ 20
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa.
2. IDF przetwarza dane Pożyczkobiorcy w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych przez IDF usług oraz zapewnienia zgodności działania IDF z obowiązującymi przepisami prawa.
3. IDF informuje Pożyczkobiorcę, że podanie danych osobowych przez Pożyczkobiorcę jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji na rzecz Pożyczkobiorcy usług przez IDF.
4. IDF ponadto informuje Pożyczkobiorcę, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Pożyczkobiorcy, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez IDF w celach marketingowych, jak również cofnięcia udzielonych IDF zgód na przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 21
Bazy danych i PWIP

1. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, iż IDF jest instytucją pożyczkową w rozumieniu art. 5 ust. 2a lit. c) Ustawy, w związku z czym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy, w przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę Wniosku o udzielenie pożyczki, IDF jest zobowiązana do Oceny zdolności kredytowej, w tym przy wykorzystaniu Baz danych, PWIP oraz wewnętrznych zbiorów danych IDF.
2. W związku z ust. 1 IDF informuje Pożyczkobiorcę, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do Oceny zdolności kredytowej, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez IDF oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków IDF, w tym określonych w Ustawie, Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz Prawie bankowym, podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe i informacje dotyczące zobowiązań Pożyczkobiorcy względem IDF, na podstawie odpowiednich zgód udzielonych przez Pożyczkobiorcę na etapie składania Wniosku o pożyczkę, będą przetwarzane przez IDF oraz będą mogły być przekazywane przez IDF do następujących podmiotów:

1) Biur Informacji Gospodarczej, t. j.:
a) Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa;
b) Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa;
c) Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław;
d) Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38, 31-476 Kraków;
2) Biura Informacji Kredytowej;
3) PWIP.

3. W przypadku wyrażenia przez Pożyczkobiorcę zgód, o których mowa w ust. 2, IDF ponadto poinformuje Pożyczkobiorcę, że:
1) Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych Pożyczkobiorcy, ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych Pożyczkobiorcy przez Biura Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej lub PWIP i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy o ochronie danych osobowych;
2) przekazanie danych osobowych przez Pożyczkobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do Oceny zdolności kredytowej. Skutkiem żądania przez Pożyczkobiorcę zaprzestania przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy lub wniesienie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia przez IDF Oceny zdolności kredytowej, co może skutkować odmową IDF przyznania Pożyczkobiorcy Pożyczki;
3) dane osobowe Pożyczkobiorcy będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a Prawa bankowego oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 Prawa bankowego w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;
4) w przypadku zamiaru odwołania przez Pożyczkobiorcę upoważnienia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy przez Biuro Informacji Kredytowej, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania do IDF lub Biura Informacji Kredytowej formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

 

§ 22
Reklamacje oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do składania IDF Reklamacji dotyczących realizacji Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej.
2. Pożyczkobiorca może składać Reklamacje w formie:

1) pisemnej – osobiście w siedzibie IDF lub przesyłką pocztową;
2) ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Pożyczkobiorcy w siedzibie IDF;
3) elektronicznej – na adres poczty elektronicznej IDF – reklamacje@moneyman.pl.

3. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji przez IDF Pożyczkobiorca powinien przedstawić w Reklamacji opis stanu faktycznego sprawy, zastrzeżenie (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez IDF, jak również wskazać, czego Pożyczkobiorca domaga się od IDF. Składając Reklamację Pożyczkobiorca może posłużyć się wzorem formularza Reklamacji, dostępnym na Stronie internetowej.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez IDF bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez IDF. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, IDF przekaże Pożyczkobiorcy informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji przez IDF.
5. O wyniku rozpatrzonej Reklamacji Pożyczkobiorca zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy wskazany w Umowie lub inny adres korespondencyjny wskazany przez Pożyczkobiorcę lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Pożyczkobiorcę – na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy.
6. W przypadku sporu Klienta z IDF dotyczącego Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, w szczególności wynikającego z negatywnego rozpatrzenia Reklamacji, na podstawie art. 35 Ustawy o reklamacjach Klient (Pożyczkobiorca) ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązania sporu jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego, jak również szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępu oraz postępowania w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów przez Rzecznika Finansowego znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem https://rf.gov.pl/. 

§ 23
Warunki zmiany Umowy

1. IDF jest uprawniony do jednostronnej zmiany Umowy, w tym Załączników, w przypadku:

1) zmiany rodzaju lub formy udzielanych przez IDF Pożyczek;
2) zmiany wysokości udzielanych przez IDF Pożyczek na skutek zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub zmiany kosztów obsługi Pożyczek przez IDF niezależnych od IDF, w szczególności w przypadku zmiany cen usług świadczonych na rzecz IDF przez osoby trzecie;
3) wprowadzenia przez IDF do oferty nowych usług lub produktów, w tym przy współpracy z osobami trzecimi;
4) wprowadzenia przez IDF nowych rozwiązań technicznych lub informatycznych mających związek z zawieraniem, rozwiązywaniem lub wykonywaniem Umowy;
5) zamiaru powierzenia wykonywania części lub całości Umowy osobie trzeciej działającej w charakterze pośrednika w imieniu lub na rzecz IDF;
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności IDF, w szczególności mających wpływ na koszty prowadzenia przez IDF działalności gospodarczej lub dotyczących praw lub obowiązków Pożyczkobiorcy lub IDF wynikających z Umowy;
7) zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek wydanych orzeczeń przez sądy lub trybunały, wydanych decyzji administracyjnych przez właściwe organy administracyjne, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; wydania nowych lub zmianę dotychczasowych rekomendacji, dobrych praktyk lub zaleceń wydanych przez właściwe organy administracji, urzędy lub zrzeszenia branżowe działające w obszarze działalności gospodarczej IDF.

2. W przypadku dokonania zmian w Umowie z przyczyn, o których mowa w ust. 1, IDF poinformuje o tej okoliczności Pożyczkobiorcę na co najmniej 14 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian w Umowie w sposób określony w § 10 ust. 2 Umowy, jednocześnie przesyłając Pożyczkobiorcy zmieniony tekst Umowy wraz z informacją o przyczynach dokonanych zmian, zakresie dokonanych zmian oraz informacją o przysługującym Pożyczkobiorcy uprawnieniu do wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w zdaniu kolejnym. Zmieniona Umowa będzie obowiązywała Pożyczkobiorcę od wskazanej daty wejścia w życie zmian Umowy, chyba że w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Pożyczkobiorca wypowie IDF Umowę, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w sposób i w formie określonej w § 19 ust. 1 Umowy. W takim przypadku nowe postanowienia Umowy nie będą wiązały Pożyczkobiorcy, a Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 Umowy.

3. Niezależnie od powyższych postanowień IDF zastrzega sobie prawo do czasowego zniesienia lub zmniejszenia Kosztów pożyczki wskazanych w Tabeli prowizji i oprocentowania, w szczególności w przypadku organizowania przez IDF okresowych promocji lub konkursów promujących usługi lub działalność IDF. Koszty pożyczki zostaną każdorazowo wskazane w Warunkach udzielenia pożyczki, Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej lub właściwym regulaminie promocji lub konkursu.
W przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, mającej wpływ na maksymalną wysokość Odsetek kapitałowych lub Odsetek za opóźnienie, IDF niezwłocznie poinformuje o tej okoliczności Pożyczkobiorcę przesyłając stosowną informację w sposób określony w § 10 ust. 2 Umowy. Zmiana stropy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego nie stanowi zmiany Umowy, a IDF będzie naliczać oprocentowanie uwzgledniające nową wysokość stopy referencyjnej począwszy od dnia zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

 

§ 24
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych lub adresowych każdej ze Stron wskazanych w komparycji Umowy, każda ze Stron jest zobowiązania poinformować o tej okoliczności drugą Stronę. Pożyczkobiorca informuje IDF o zmianie swoich danych osobowych poprzez wprowadzenie zaktualizowanych danych w Koncie internetowym. IDF informuje Pożyczkobiorcę o zmianie danych rejestrowych poprzez wysłanie Pożyczkobiorcy wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy. Zmiana danych identyfikacyjnych nie jest uważana jako zmiana Umowy i Pożyczkobiorcy nie przysługuje z tego tytułu uprawnienie do wypowiedzenia Umowy w trybie art. 3841 Kodeksu cywilnego.
3. Z zastrzeżeniem powyższego ust. 2, § 18 ust. 3, § 19 oraz § 23 ust. 2 i 4 Umowy, Strony oświadczają, iż wszelkie oświadczenia Stron związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą traktowane jako oświadczenie woli, natomiast informacje przesyłane za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych SMS będą miały wyłącznie charakter informacyjny.
4. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na kontakt telefoniczny z Pożyczkobiorcą przez Dział obsługi klienta, w szczególności w procesie Weryfikacji klienta lub Oceny zdolności kredytowej, jak również w celu wyjaśnienie niejasności, omyłek pisarskich lub błędów zawartych we Wniosku o pożyczkę, Wniosku o przedłużenie terminu spłaty, Umowie, Umowie pożyczki lub Umowie pożyczki ratalnej.
5. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do kontaktu z Działem obsługi klienta, w szczególności w sprawach związanych z zawartą Umową, Umową pożyczki, Umową pożyczki ratalnej lub złożonym Wnioskiem o pożyczkę lub Wnioskiem o przedłużenie terminu spłaty. Dane kontaktowe Działu obsługi klienta są każdorazowo dostępne w Serwisie internetowym.
6. IDF informuje Pożyczkobiorcę, że właściwym organem nadzoru w sprawach z zakresu ochrony konsumenta jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).


Załączniki:

1) wzór Umowy pożyczki;
2) wzór Umowy pożyczki ratalnej;
3) wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy / Umowy pożyczki / Umowy pożyczki ratalnej;
4) Tabela Limitu;
5) Tabela Prowizji i oprocentowania;
6) wzór formularza Odwołania zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.

 

 

 

W imieniu IDF

 

 

 

Pożyczkobiorca


 

Załącznik nr 1 do Umowy pożyczki odnawialnej – wzór Umowy pożyczki

 

UMOWA POŻYCZKI NR __ („Umowa pożyczki”)

DO UMOWY POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR __ Z DNIA __

zawarta w dniu __ w Warszawie pomiędzy:

 

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP:  5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, zwana dalej jako „IDF”,

a,

Panią/Panem __, dowód osobisty seria i numer __, nr PESEL __, zameldowaną/ym w __, kod pocztowy __, przy ulicy __, numer __, zamieszkałą/ym w __, kod pocztowy __, numer __, adres e-mail __, zwaną/ym dalej jako „Pożyczkobiorca”.

§ 1

Na zasadach określonych w Umowie pożyczki odnawialnej nr __ z dnia __ („Umowa”) IDF przenosi na własność Pożyczkobiorcy kwotę środków pieniężnych (Pożyczka) wskazaną w powyższych Warunkach udzielenia pożyczki, natomiast Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz IDF kwoty Pożyczki wraz z Kosztami pożyczki (Prowizja, Odsetki kapitałowe) wskazanymi w Warunkach udzielenia pożyczki w Terminie spłaty.

 

§ 2

  1. Terminy pisane w niniejszej Umowie pożyczki z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie.
  2. W sprawach nieuregulowanych Umową pożyczki stosuje się postanowienia Umowy.

 

 

W imieniu IDF

 

Pożyczkobiorca

Załącznik nr 2 do Umowy pożyczki odnawialnej – wzór Umowy pożyczki ratalnej

 

 

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ NR __ („Umowa pożyczki ratalnej”)

DO UMOWY POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR __ Z DNIA __

 

zawarta w dniu __ w Warszawie pomiędzy:

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP:  5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, zwaną dalej jako „IDF”,

a,

 

Panią/Panem __, dowód osobisty seria i numer __, nr PESEL __, zameldowaną/ym w __, kod pocztowy __, przy ulicy __, numer __, zamieszkałą/ym w __, kod pocztowy __, numer __, adres e-mail __, zwaną/ym dalej jako „Pożyczkobiorca”.

 

§ 1

Na zasadach określonych w Umowie pożyczki odnawialnej nr __ z dnia __ („Umowa”) IDF przenosi na własność Pożyczkobiorcy kwotę środków pieniężnych (Pożyczka) wskazaną w powyższych Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej, natomiast Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz IDF kwoty Pożyczki wraz z Kosztami pożyczki (Prowizja, Odsetki kapitałowe) wskazanymi w Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej w odpowiednich Terminach spłaty raty.

 

§ 2

  1. Terminy pisane w niniejszej Umowie pożyczki ratalnej z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie.
  2. W sprawach nieuregulowanych Umową pożyczki ratalnej stosuje się postanowienia Umowy.

 

 

W imieniu IDF

 

Pożyczkobiorca

Załącznik nr 3 do Umowy pożyczki odnawialnej – wzór oświadczenia o odstąpieniu

____________________

miejscowość, data

____________________

____________________

____________________

____________________

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy

Adres Pożyczkobiorcy

ID Finance Poland sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

ul. Hrubieszowska 6a

01-209 Warszawa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY POŻYCZKI ODNAWIALNEJ / UMOWY POŻYCZKI / UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ

 

Ja, niżej podpisany/a _______________________________________ oświadczam, iż na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r., poz. 1528 z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, niniejszym odstępuję od Umowy pożyczki odnawialnej/Umowy pożyczki/Umowy pożyczki ratalnej* nr ____________________ zawartej dnia ______________________ z ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z zachowaniem 14 dniowego terminu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Ustawy.

 

Jednocześnie zobowiązuję się, iż zwrócę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, na rachunek bankowy ID Finance Poland sp. z o.o. prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. o numerze 11 1090 2053 0000 0001 3161 9898 wypłaconą mi kwotę Pożyczki wraz z maksymalnymi odsetkami ustawowymi równych dwukrotności sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowcyh, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), liczonymi od dnia wypłaty kwoty Pożyczki do dnia zwrotu Pożyczki na rzecz ID Finance Poland sp. z o.o. Obowiązek zwrotu maksymalnych odsetek ustawowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie występuje, jeżeli kwota udzielonej Pożyczki nie została poddana oprocentowaniu, zgodnie z Warunkami udzielenia pożyczki lub Warunkami udzielenia pożyczki ratalnej.

 

Oświadczam, iż jestem świadomy/a skutków prawnych złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, w szczególności:

1)       w zakresie obowiązku zwrotu przeze mnie na rzecz ID Finance Poland sp. z o.o. należności, o których mowa powyżej;

2)       iż, złożenie przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki odnawialnej skutkuje równocześnie rozwiązaniem Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej wraz z wynikającym z tego obowiązkiem zwrotu przeze mnie na rzecz ID Finance Poland sp. z o.o. należności, o których mowa powyżej.

 

 

______________________________
Czytelny podpis Pożyczkobiorcy

 

 *niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 4 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela limitu 

*zgodnie z Regulaminem przyznawania punktów bonusowych w ID Finance Poland sp. z o.o.

Załącznik nr 5 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela prowizji i oprocentowania – wysokość Prowizji  (1)

 

Załącznik nr 5 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela prowizji i oprocentowania – wysokość Prowizji  (2)

 

Załącznik nr 5 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela prowizji i oprocentowania – wysokość Prowizji  (3)

 

Załącznik nr 5 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela Prowizji i oprocentowania – wysokość Prowizji (4)

Załącznik nr 5 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela Prowizji i oprocentowania – wysokość Prowizji (5)

Załącznik nr 5 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela Prowizji i oprocentowania – wysokość oprocentowania 

Załącznik nr 6 do Umowy pożyczki odnawialnej – wzór odwołania upoważnień lub zgód Pożyczkobiorcy na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.

____________________

miejscowość, data

____________________

____________________

____________________

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy

Adres Pożyczkobiorcy

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIEŃ LUB ZGÓD KLIENTA ID FINANCE POLAND SP. Z O.O.

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

 

Niniejszym odwołuję:

 

1)       upoważnienie do przekazania przez ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („IDF”) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie („BIK”) moich danych osobowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami (zapytanie);

TAK/NIE*

2)       upoważnienie do przekazania przez IDF do BIK moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z IDF Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej.

TAK/NIE*

3)       zgodę na udostępnienie przez BIK do IDF, w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową – dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;

TAK/NIE*

4)       zgodę na przetwarzanie przez BIK moich danych osobowych przekazanych przez IDF w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

TAK/NIE*

5)       zgodę na udostępnianie przez BIK do IDF informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla celów dokonywanej przez IDF oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z IDF Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;

TAK/NIE*

6)       zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z IDF Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej przez BIK po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

TAK/NIE*

……………………………………………….

Czytelny podpis Pożyczkobiorcy

 

*niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o odstąpieniu


Złóż wniosek o pożyczkę
Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz już po minucie.