Moje konto
221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb.10.00-16.00
kontakt@moneyman.pl
221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb.10.00-16.00
kontakt@moneyman.pl

Ramowa umowa pożyczki

MoneyMan_Ramowa umowa pożyczki

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI NR __

zawarta w dniu __ w Warszawie pomiędzy:

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, zwaną dalej jako „IDF”,

a,

Panią/Panem __, dowód osobisty seria i numer __, nr PESEL __, zameldowaną/ym w __, kod pocztowy __, przy ulicy __, numer __, zamieszkałą/ym w __, kod pocztowy __, numer __, adres e-mail __, zwaną/ym dalej jako „Pożyczkobiorca”,

przy czym w dalszej części Umowy strony Umowy zwane są łącznie jako „Strony”, a każda z osobna jako „Strona”.

§ 1
Definicje

Użyte w Umowie pożyczki określenia oznaczają:
1) Aplikacja mobilna – program komputerowy należący do IDF przeznaczony do instalowania przez Klienta na urządzeniach przenośnych (np. telefon komórkowy, tablet), za pośrednictwem którego Pożyczkobiorca może m. in. złożyć Wniosek o Pożyczkę. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o.;
2) Bazy danych – zewnętrzne zbiory danych prowadzone dla celów oceny zdolności kredytowej przez:
a) instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988.) (Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie);
b) biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015) (Biura Informacji Gospodarczej) oraz w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, który dostępny jest w Serwisie;
c) PWIP;
d) Getscore;
3) Całkowity koszt pożyczki – wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem odpowiednio Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, szczegółowo wskazane w Warunkach udzielenia pożyczki lub Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej;
4) Dział obsługi klienta – pracownicy IDF obsługujący Klientów (Pożyczkobiorców) pod numerem telefonu 221 220 221 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@moneyman.pl;
5) Formularz informacyjny – formularz informacyjny dotyczący Pożyczki, o którym mowa w art. 14 Ustawy, udostępniany Pożyczkobiorcy na Trwałym nośniku w Koncie internetowym przed zawarciem Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, jak również przesyłany Pożyczkobiorcy na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy bezpośrednio po zawarciu Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;
6) Getscore – system oceny ryzyka transakcji, służący ocenie ryzyka kredytowego i ograniczaniu nadużyć finansowych, prowadzony przez spółkę działająca pod firmą Getscore sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;
7) Harmonogram spłaty – harmonogram spłaty, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 2 Ustawy. Harmonogram spłaty dotyczy jedynie Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy pożyczki ratalnej;
8) Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub ma zawartą z IDF RUP;
9) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459);
10) Konto internetowe – konto internetowe założone przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej lub Aplikacji mobilnej, zawierające dane osobowe Klienta wskazane przez Klienta na etapie zawierania RUP;
11) Koszty pożyczki – koszty udzielenia Pożyczki, o których mowa w § 11 ust. 1 RUP;
12) Limit – maksymalna wysokość Pożyczki, jakiej IDF zobowiązuje się udzielić Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w Regulaminie produktów;
13) IDF – spółka działająca pod firmą ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł;
14) Ocena zdolności kredytowej – dokonywana przez IDF, na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy, na etapie składania przez Klienta Wniosku o pożyczkę, ocena zdolności Klienta do terminowej spłaty Pożyczki wraz z Całkowitym kosztem pożyczki. IDF dokonuje Oceny zdolności kredytowej przy wykorzystaniu Baz danych oraz wewnętrznych zbiorów danych IDF;
15) Odsetki kapitałowe – odsetki, o których mowa w art. 359 § 1 Kodeksu cywilnego. Wysokość Odsetek kapitałowych jest każdorazowo wskazana w Warunkach udzielenia pożyczki oraz Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej, natomiast maksymalna wysokość Odsetek kapitałowych wskazana jest w Załączniku nr 4 do RUP – Tabela prowizji i oprocentowania;
16) Odsetki za opóźnienie – maksymalne umowne odsetki za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Wysokość Odsetek za opóźnienie wskazana jest w Załączniku nr 4 do RUP – Tabela prowizji i oprocentowania;
17) Opłata weryfikacyjna – określona w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną jednorazowa opłata pobierana przez IDF od Pożyczkobiorcy na etapie rejestracji Klienta w Serwisie w związku z Weryfikacją klienta;
18) Poziomy pożyczek – rodzaje (kategorie) Pożyczek, o jakich udzielenie może ubiegać się Klient na zasadach określonych w RUP oraz Regulaminie produktów;
19) Pożyczka – suma wszystkich środków pieniężnych denominowanych w złotych wypłaconych Pożyczkobiorcy przez IDF na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;
20) Pożyczkobiorca – Klient, z którym IDF zawarł Umowę pożyczki lub Umowę pożyczki ratalnej;
21) Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988);
22) Prowizja – ponoszony przez Pożyczkobiorcę pozaodsetkowy koszt związany z przygotowaniem oraz udzieleniem Pożyczkobiorcy przez IDF Pożyczki;
23) PWIP – Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej będąca systemem wzajemnej wymiany danych osobowych i finansowych o Klientach instytucji pożyczkowych, prowadzona przez spółkę działającą pod firmą CRIF Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
24) Rachunek bankowy IDF – rachunek bankowy, którego posiadaczem jest IDF, służący Pożyczkobiorcy do zwrotu na rzecz IDF kwoty udzielonej Pożyczki oraz Kosztów pożyczki. Numer Rachunku bankowego IDF widoczny jest dla Pożyczkobiorcy w Koncie internetowym;
25) Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy – numer rachunku bankowego, którego posiadaczem lub współposiadaczem jest Pożyczkobiorca, wskazany przez Pożyczkobiorcę na etapie rejestracji w Serwisie internetowym, służący do przeniesienia przez IDF na własność Pożyczkobiorcy w formie przelewu bankowego kwoty Pożyczki, zgodnie z zawartą Umową pożyczki lub Umową pożyczki ratalnej;
26) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o. dostępny w Serwisie;
27) Regulamin produktów – Regulamin produktów w ID Finance Poland sp. z o.o. dostępny w Serwisie;
28) Reklamacja – wystąpienie Klienta (Pożyczkobiorcy) skierowane do IDF, w którym Klient (Pożyczkobiorca) zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez IDF;
29) RUP – niniejsza Ramowa umowa pożyczki, stanowiąca integralną część Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej zawarta pomiędzy IDF a Klientem;
30) Serwis internetowy – strona internetowa należąca do IDF znajdująca się pod adresem internetowym www.moneyman.pl lub www.moneymanraty.pl;
31) Tabela prowizji i oprocentowania – wykaz zawierający minimalną oraz maksymalną wysokość Prowizji, Odsetek kapitałowych oraz Odsetek za opóźnienie. Tabela prowizji i oprocentowania stanowi Załącznik nr 4 do RUP;
32) Termin spłaty – dzień, w którym Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacić na rzecz IDF Pożyczkę wraz z należnymi Kosztami pożyczki określonymi w Umowie pożyczki. W przypadku, jeżeli Termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za Termin spłaty uznaje się kolejny dzień roboczy;
33) Termin spłaty raty – dzień, w którym Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacić na rzecz IDF ratę Pożyczki wraz z należnymi w tej racie Kosztami pożyczki określonymi w Umowie pożyczki ratalnej (Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej). W przypadku, jeżeli Termin spłaty raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za Termin spłaty raty uznaje się kolejny dzień roboczy;
34) Trwały nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Klientowi lub Pożyczkobiorcy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez IDF, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami;
35) Weryfikacja klienta – proces sprawdzenia tożsamości Klienta przez IDF, w szczególności przy wykorzystaniu Baz danych, wewnętrznych zbiorów danych IDF, Opłaty weryfikacyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną;
36) Warunki udzielenia pożyczki – warunki, na jakich IDF, na podstawie Umowy pożyczki, udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki. Warunki pożyczki są każdorazowo wskazane w Umowie pożyczki;
37) Warunki udzielenia pożyczki ratalnej – warunki, na jakich IDF, na podstawie Umowy pożyczki ratalnej, udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki spłacanej w ratach. Warunki udzielenia Pożyczki spłacanej w ratach są każdorazowo wskazane w Umowie pożyczki ratalnej;
38) Wniosek o pożyczkę – składany przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji mobilnej wniosek o udzielenie Pożyczkobiorcy przez IDF Pożyczki;
39) Umowa pożyczki – umowa pożyczki, o której mowa w § 2 ust. 2 RUP; wzór Umowy pożyczki stanowi Załącznik nr 1 do RUP;
40) Umowa pożyczki ratalnej – umowa pożyczki, o której mowa w § 2 ust. 2 RUP; wzór Umowy pożyczki ratalnej stanowi Załącznik nr 2 do RUP;
41) Ustawa – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1528);
42) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
43) Ustawa o reklamacjach – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 892);
44) Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych – ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015);
45) Załączniki – załączniki do RUP.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Na podstawie i zasadach określonych w RUP Klient jest uprawniony do wielokrotnego składania Wniosków o pożyczkę oraz otrzymywania Pożyczek w ramach aktualnie oferowanych przez IDF Poziomów pożyczek z dnia złożenia przez Klienta Wniosku o pożyczkę.
2. Aktualnie oferowane przez IDF Poziomy pożyczek zawarte są w Regulaminie produktów dostępnym na stronach Serwisu.
3. Przeniesienie na własność Klienta (Pożyczkobiorcy) określonej kwoty Pożyczki następuje każdorazowo na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej. W zakresie nieuregulowanym w Umowie pożyczki lub w Umowie pożyczki ratalnej stosuje się postanowienia RUP.
4. RUP zawarta jest na czas nieokreślony i jest umową o charakterze ciągłym w rozumieniu art. 3651 Kodeksu cywilnego.
5. Umowa pożyczki oraz Umowa pożyczki ratalnej są każdorazowo zawarte na czas określony do dnia Terminu spłaty (Terminu spłaty (ostatniej) raty) wskazanego odpowiednio w Umowie pożyczki lub Umowie pożyczki ratalnej.
6. Każda Umowa pożyczki oraz Umowa pożyczki ratalnej posiada indywidualny numer ewidencyjny.

§ 3
Zawarcie RUP

1. Klient zawiera z IDF RUP poprzez utworzenie Konta internetowego na zasadach określonych w § 4 RUP. Na etapie tworzenia Konta internetowego Klientowi udostępniany jest wzór RUP, który Klient akceptuje poprzez zaznaczenie właściwego pola.
2. Umowę z IDF może zawrzeć Klient, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, t. j. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (IDF) czynności prawnej (zawarcie RUP) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) utworzył Konto internetowe zgodnie z postanowieniami § 4 w zw. z § 3 ust. 1 RUP.
3. Za chwilę zawarcia przez Strony RUP uważana jest chwila utworzenia przez Klienta Konta internetowego, zgodnie z § 4 ust. 4 RUP.
4. Po zawarciu przez Strony RUP, IDF niezwłocznie przesyła Klientowi na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta w Koncie internetowym, dokument RUP.

§ 4
Utworzenie Konta internetowego

1. Klient tworzy Konto internetowe za pośrednictwem Serwisu internetowego lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. W toku tworzenia Konta internetowego Klient jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane osobowe, jak również dane Rachunku bankowego pożyczkobiorcy, którego Klient jest posiadaczem lub współposiadaczem. Klient przyjmuje do wiadomości, że podanie przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych, skutkujących w szczególności doprowadzeniem IDF do niekorzystnego rozporządzenia majątkowego, może skutkować powstaniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej Klienta.
3. Po podaniu danych osobowych Klient, w celu dokonania Weryfikacji klienta, dokonuje Opłaty weryfikacyjnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
4. Konto internetowe jest utworzone po dokonaniu Weryfikacji klienta przez IDF.

§ 5
Przyznawanie Pożyczek

1. Klient składa Wniosek o pożyczkę za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji mobilnej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Pożyczki mogą być udzielane Klientowi, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) zawarł z IDF RUP, zgodnie z § 3 w zw. z § 4 ust. 4 RUP;
2) posiada zdolność do spłaty względem IDF zobowiązań powstałych w związku z przyznaniem Pożyczki;
3) złożył za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji mobilnej Wniosek o pożyczkę;
4) uzyskał pozytywną Ocenę zdolności kredytowej.
§ 6
1. Po złożeniu przez Klienta Wniosku o pożyczkę IDF przeprowadza analizę Wniosku o pożyczkę oraz dokonuje Oceny zdolności kredytowej.
2. Dokonując czynności określonych w ust. 1 IDF może korzystać z Baz danych, wewnętrznych zbiorów danych IDF, jak również weryfikować podane przez Klienta dane poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z Klientem lub pracodawcą (zleceniodawcą) Klienta wskazanym przez Klienta na etapie składania Wniosku o pożyczkę.

§ 7

1. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od dokonania przez IDF pozytywnej Oceny zdolności kredytowej.
2. W przypadku dokonanej przez IDF negatywnej Oceny zdolności kredytowej, na podstawie informacji zawartych w Bazach danych lub wewnętrznych zbiorach danych IDF, IDF niezwłocznie przekazuje Klientowi bezpłatną informację o wynikach dokonanego sprawdzenia oraz wskazuje IDF Bazę danych, na podstawie której IDF dokonał negatywnej Oceny zdolności kredytowej.
3. IDF poinformuje Klienta o przyznaniu bądź odmowie przyznania Pożyczki za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz krótkiej wiadomości tekstowej SMS.

§ 8

1. W przypadku pozytywnej Oceny zdolności kredytowej IDF niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od daty wydania przez IDF pozytywnej decyzji kredytowej, dokonuje wypłaty kwoty Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy.
2. IDF dokonuje wypłaty Pożyczki w formie przelewu na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

§ 9
Zawarcie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej

1. Zawarcie przez Strony Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej następuje z chwilą uznania Rachunku bankowego IDF kwotą wnioskowanej przez Klienta kwoty Pożyczki.
2. Po zawarciu przez Strony Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, IDF niezwłocznie przekazuje Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Koncie internetowym, sporządzony na Trwałym nośniku dokument Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej oraz Formularz informacyjny dotyczący udzielonej Pożyczki.

§ 10
Koszty pożyczki

1. Z udzieleniem Pożyczkobiorcy przez IDF Pożyczki związane są następujące Koszty pożyczki:
1) Prowizja;
2) Odsetki kapitałowe.
2. Minimalna oraz maksymalna wysokość Kosztów pożyczki zawarta jest w Tabeli prowizji i oprocentowania.
3. Dokładna wysokość Kosztów pożyczki, o których mowa w § 10 ust. 1 RUP, każdorazowo wskazywana jest Klientowi podczas składania Wniosku o pożyczkę w Serwisie (Aplikacji mobilnej), jak również odpowiednio w Warunkach udzielenia pożyczki lub Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej oraz w Formularzu informacyjnym.

§ 11
Zasady spłaty

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki oraz Całkowitych kosztów pożyczki zgodnie z odpowiednio Warunkami udzielenia pożyczki lub Warunkami udzielenia pożyczki ratalnej, w szczególności z zachowaniem Terminu spłaty lub Terminu spłaty raty.
2. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty, o której mowa w ust. 1:
1) w formie przelewu na Rachunek bankowy IDF podając w tytule przelewu imię, nazwisko oraz odpowiednio numer Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;
2) poprzez swoje Konto internetowe, za pośrednictwem usługodawców współpracujących z IDF, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
3. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się:
1) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 RUP -dzień uznania Rachunku bankowego IDF;
2) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 RUP -dzień uznania rachunku bankowego usługodawcy współpracującego z IDF.
4. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 RUP, Wszelkie dokonywane przez Pożyczkobiorcę spłaty, o których mowa w § 11 ust. 1 RUP, będą zaliczane przez IDF na poczet rozliczenia poniżej wskazanych należności, zgodnie z podaną kolejnością:
1) w przypadku Umowy pożyczki:
a) Odsetki za opóźnienie;
b) Odsetki kapitałowe;
c) Prowizja;
d) kwota Pożyczki;
2) w przypadku Umowy pożyczki ratalnej:
a) Odsetki za opóźnienie liczone od wymagalnej w danej racie kwoty Prowizji lub kwoty Pożyczki;
b) przypadające do spłaty w danej racie Odsetki kapitałowe liczone od wymagalnej raty Pożyczki;
c) wymagalna kwota Prowizji;
d) niewymagalna kwota Prowizji;
e) wymagalna kwota Pożyczki przypadająca do spłaty w danej racie;
f) niewymagalna kwota Pożyczki przypadająca do spłaty w kolejnej racie lub kolejnych ratach.
5. W przypadku wszczęcia przez IDF postępowania sądowego, postępowania o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu lub też postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego właściwy organ sądowy lub egzekucyjny przyzna IDF dodatkowe koszty, w tym koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez radcę prawnego lub adwokata, koszty poniesionej przez IDF opłaty skarbowej od złożonego we właściwym sądzie dokumentu pełnomocnictwa, wszelkie dokonywane przez Pożyczkobiorcę lub organ egzekucyjny spłaty (wpłaty) będą zaliczane przez IDF na poczet rozliczenia poniżej wskazanych należności, przed należnościami wskazanymi w § 11 ust. 4 pkt 1 lub 2 RUP, zgodnie z podaną kolejnością:
1) koszty sądowe;
2) koszty egzekucyjne;
3) koszty poniesionej przez IDF opłaty skarbowej od złożonego we właściwym sądzie dokumentu pełnomocnictwa przez reprezentującego IDF radcę prawnego lub adwokata;
4) koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez radcę prawnego lud adwokata w postępowaniu sądowym;
5) koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez radcę prawnego lud adwokata w postępowaniu o nadanie prawomocnemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności;
6) koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez radcę prawnego lud adwokata w postępowaniu egzekucyjnym.
6. Na zasadzie określonej w art. 454 § 1 KC miejscem spełnienia przez Pożyczkobiorcę świadczenia (spłaty Pożyczki oraz Kosztów pożyczki) jest siedziba IDF.

§ 12
Skutki braku terminowej spłaty

1. W przypadku braku spłaty przez Pożyczkobiorcę w Terminie spłaty lub Terminie spłaty raty kwoty Pożyczki, kwoty raty Pożyczki lub Kosztów pożyczki, IDF jest uprawniony do:
1) naliczania Pożyczkobiorcy Odsetek za opóźnienie, t. j. maksymalnych umownych odsetek za opóźnienie równych dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie stanowiących sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych;
2) podjęcia wobec Pożyczkobiorcy czynności upominawczych na etapie przedsądowym, o których mowa w ust. 3, we własnym zakresie lub zlecenie podjęcia przedmiotowych czynności upominawczych osobie trzeciej;
3) wystąpienie przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego;
4) wystąpienie przeciwko Pożyczkobiorcy na drogę postępowania egzekucyjnego w celu odzyskania przysługujących IDF należności stwierdzonych tytułem wykonawczym;
5) w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 14 ust. 1 lub art. 16 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych – przekazanie informacji o braku spłaty przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki, Kosztów pożyczki lub kosztów czynności upominawczych, o których mowa w ust. 2, do Biur Informacji Gospodarczej;
6) przekazania informacji o braku spłaty kwoty Pożyczki lub Kosztów pożyczki do Biura Informacji Kredytowej – na podstawie zgody wyrażonej przez Pożyczkobiorcę na etapie składania Wniosku o pożyczkę;
7) przekazanie informacji o braku spłaty kwoty Pożyczki lub Kosztów Pożyczki do PWIP – na podstawie zgody wyrażonej przez Pożyczkobiorcę na etapie składania Wniosku o pożyczkę;
8) przekazanie informacji o braku spłaty kwoty Pożyczki lub Kosztów Pożyczki do Getscore – na podstawie zgody wyrażonej przez Pożyczkobiorcę na etapie składania Wniosku o pożyczkę.
2. W przypadku Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy pożyczki ratalnej, utrzymujący się przez 14 dni od upływu Terminu spłaty raty stan braku uregulowania przez Pożyczkobiorcę całości lub części przypadającej na tę ratę kwoty Pożyczki lub Kosztów pożyczki (Prowizji, Odsetek kapitałowych) powoduje, iż w dniu następnym (15 dzień) w stan wymagalności zostaje postawiona cała kwota Pożyczki oraz Koszty pożyczki. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym w zw. z postanowieniem § 11 ust. 1 RUP oznacza, że:
1) od dnia następującego po dniu Terminu spłaty raty – IDF jest uprawniony do podjęcia wobec Pożyczkobiorcy czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 RUP – w stosunku do kwoty niespłaconej raty;
2) od 15 dnia po dniu Terminu spłaty raty – IDF jest uprawniony do podjęcia wobec Pożyczkobiorcy czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-8 RUP – w stosunku do całości niespłaconej i postawionej w stan wymagalności kwoty Pożyczki oraz Kosztów pożyczki.
3. Na czynności upominawcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2 RUP, składają się:
1) wysyłanie do Pożyczkobiorcy monitów za pośrednictwem poczty elektronicznej;
2) wysyłanie do Pożyczkobiorcy monitów w formie krótkich wiadomości tekstowych SMS;
3) wysyłanie do Pożyczkobiorcy monitów za pośrednictwem korespondencji pocztowej;
4) bezpośredni kontakt telefoniczny z Pożyczkobiorcą;
5) podejmowanie czynności upominawczych w miejscu zamieszkania Pożyczkobiorcy.
4. IDF będzie podejmował wobec Pożyczkobiorcy czynności upominawcze, o których mowa w ust. 2, według własnego wyboru, przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, nie naruszając miru domowego Pożyczkobiorcy.

§ 13
Wcześniejsza spłata

1. Pożyczkobiorca jest uprawniony w każdym czasie do spłaty Pożyczki w całości lub w części odpowiednio przed Terminem spłaty lub Terminem spłaty raty.
2. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki odpowiednio przed Terminem spłaty lub Terminem spłaty raty Całkowity koszt pożyczki ulegnie obniżeniu o te Koszty pożyczki, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnienie Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, po dokonaniu przez Pożyczkobiorcę całkowitej spłaty Pożyczki i Kosztów pożyczki, IDF dokona rozliczenia wzajemnych należności w terminie 14 dni, a ewentualne środki pieniężne należne Pożyczkobiorcy od IDF z tytułu wcześniejszej spłaty całości lub części Pożyczki zostaną przelane przez IDF na Rachunek bankowy pożyczkobiorcy.

§ 14
Harmonogram spłaty

1. W przypadku zawarcia przez Pożyczkobiorcę z IDF Umowy pożyczki ratalnej, wraz z dokumentem Umowy pożyczki ratalnej oraz Formularzem informacyjnym dotyczącym udzielonej Pożyczki (§ 9 ust. 2 RUP), IDF prześle Pożyczkobiorcy Harmonogram spłaty sporządzony na Trwałym nośniku.
2. Przez cały okres obowiązywania Umowy pożyczki ratalnej Pożyczkobiorca jest uprawniony do bezpłatnego otrzymania od IDF, na wniosek Pożyczkobiorcy, Harmonogramu spłaty. W przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę wniosku o Harmonogram spłaty IDF niezwłocznie utworzy i prześle Pożyczkobiorcy na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Koncie internetowym Harmonogram spłaty sporządzony na Trwałym nośniku.

§ 15
Odstąpienie od RUP, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej

1. Pożyczkobiorcy przysługuje uprawnienie, bez podania przyczyny, do odstąpienia od RUP, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej w terminie do 14 dni od dnia zawarcia odpowiednio RUP, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej. Skutkiem wykonania przez Pożyczkobiorcę powyższego uprawnienia jest wygaśnięcie odpowiednio RUP, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od RUP, wygasa również Umowa pożyczki lub Umowa pożyczki ratalnej.
3. Pożyczkobiorca, który odstępuje od RUP może wysłać do IDF oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do RUP.
4. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem:
1) w przypadku formy pisemnej – złoży na adres siedziby IDF oświadczenie o odstąpieniu, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
2) w przypadku formy elektronicznej – złoży oświadczenie na adres poczty elektronicznej IDF kontakt@moneyman.pl, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wprowadzenie wiadomości do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby IDF mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego);
3) w przypadku formy dokumentowej- złoży oświadczenie w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (art. 772 Kodeksu cywilnego).
5. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem Odsetek kapitałowych za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki.
6. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu IDF Pożyczki wraz z Odsetkami kapitałowymi, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
7. Pożyczkobiorca dokonuje zwrotu Pożyczki na rzecz IDF w formie określonej w § 11 ust. 2 RUP. Dniem zwrotu Pożyczki jest dzień ustalony zgodnie z § 11 ust. 3 RUP.

§ 16
Rozwiązanie RUP

1. Klient jest uprawniony w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, do rozwiązania RUP w drodze wypowiedzenia RUP z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Klient wykonuje prawo wypowiedzenia RUP poprzez złożenie IDF oświadczenia o wypowiedzeniu RUP pod rygorem nieważności:
1) w formie pisemnej (art. 78 Kodeksu cywilnego) na adres siedziby IDF;
2) w formie elektronicznej (art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego) na adres poczty elektronicznej IDF kontakt@moneyman.pl;
3) w formie dokumentowej (art. 77 (2) Kodeksu cywilnego).
2. IDF jest uprawniony w każdym czasie do rozwiązania RUP w drodze wypowiedzenia RUP z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. IDF wykonuje prawo wypowiedzenia RUP poprzez złożenie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu RUP pod rygorem nieważności:
1) w formie pisemnej (art. 78 Kodeksu cywilnego) na adres korespondencyjny Klienta (Pożyczkobiorcy) wskazany w Koncie internetowym;
2) w formie elektronicznej (art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego) na adres poczty elektronicznej Klienta (Pożyczkobiorcy) wskazany w Koncie internetowym.
3. IDF jest uprawniony do rozwiązania RUP bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) podania przez Klienta nieprawdziwych danych mających wpływ na Ocenę zdolności kredytowej, gdzie podanie przez Klienta prawdziwych danych skutkowałoby przyznaniem Klientowi negatywnej Oceny zdolności kredytowej;
2) podania przez Klienta nieprawdziwych danych, dotyczących w szczególności miejsca zamieszkania Klienta, mających na celu uniemożliwienie lub utrudnienie IDF dochodzenia względem Klient praw przysługujących IDF na podstawie RUP lub przepisów prawa.

§ 17
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa.
2. IDF przetwarza dane Klienta w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych przez IDF usług oraz zapewnienia zgodności działania IDF z obowiązującymi przepisami prawa.
3. IDF informuje Klienta, że podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji na rzecz Klienta usług przez IDF.
4. IDF ponadto informuje Klienta, że Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Klienta, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez IDF w celach marketingowych, jak również cofnięcia udzielonych IDF zgód na przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 18
Bazy danych

1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż IDF jest instytucją pożyczkową w rozumieniu art. 5 ust. 2a lit. c) Ustawy, w związku z czym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy, w przypadku złożenia przez Klienta Wniosku o pożyczkę, IDF jest zobowiązana do Oceny zdolności kredytowej, w tym przy wykorzystaniu Baz danych oraz wewnętrznych zbiorów danych IDF.
2. W związku z ust. 1 IDF informuje Klienta, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do Oceny zdolności kredytowej, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez IDF oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków IDF, w tym określonych w Ustawie, Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz Prawie bankowym, podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe i informacje dotyczące zobowiązań Klienta (Pożyczkobiorcy) względem IDF, na podstawie odpowiednich zgód udzielonych przez Klienta (Pożyczkobiorcę) na etapie składania Wniosku o pożyczkę, będą przetwarzane przez IDF oraz będą mogły być przekazywane przez IDF do następujących podmiotów:
1) Biur Informacji Gospodarczej, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną;
2) Biura Informacji Kredytowej;
3) PWIP;
4) Getscore.
3. W przypadku wyrażenia przez Pożyczkobiorcę zgód, o których mowa w ust. 2, IDF ponadto poinformuje Klienta, że:
1) Klientowi przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych Klienta, ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta przez Biura Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej, PWIP lub Getscore i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy o ochronie danych osobowych;
2) przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do Oceny zdolności kredytowej. Skutkiem żądania przez Klienta zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta lub wniesienie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych Klienta będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia przez IDF Oceny zdolności kredytowej, co może skutkować odmową IDF przyznania Klientowi Pożyczki;
3) dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a Prawa bankowego oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 Prawa bankowego wyłącznie w celu Oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;
4) w przypadku zamiaru odwołania przez Klienta upoważnienia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Biuro Informacji Kredytowej, Klient jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania do IDF lub Biura Informacji Kredytowej formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do RUP.

§ 19
Reklamacje oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Klient jest uprawniony do składania IDF Reklamacji dotyczących realizacji RUP, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej.
2. Klient może składać Reklamacje w formie:
1) pisemnej – osobiście w siedzibie IDF lub przesyłką pocztową;
2) ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie IDF;
3) elektronicznej – na adres poczty elektronicznej IDF – reklamacje@moneyman.pl.
3. W celu sprawnego rozpatrzenia Reklamacji przez IDF Klient powinien przedstawić w Reklamacji opis stanu faktycznego sprawy, zastrzeżenie (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez IDF, jak również wskazać, czego Klient domaga się od IDF. Składając Reklamację Klient może posłużyć się wzorem formularza Reklamacji, dostępnym na stronach Serwisu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez IDF bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez IDF. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, IDF przekaże IDF informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia Reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji przez IDF.
5. O wyniku rozpatrzonej Reklamacji Klient zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Koncie internetowym lub inny adres korespondencyjny wskazany przez Klienta lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Klienta – na adres poczty elektronicznej Klienta.
6. W przypadku sporu Klienta z IDF dotyczącego RUP, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, w szczególności wynikającego z negatywnego rozpatrzenia Reklamacji, na podstawie art. 35 Ustawy o reklamacjach Klient (Pożyczkobiorca) ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązania sporu jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego, jak również szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępu oraz postępowania w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów przez Rzecznika Finansowego znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem https://rf.gov.pl/.
7. W przypadku sporu Klienta z IDF dotyczącego RUP, Umowy pożyczki lub Umowy ratalnej Pożyczkobiorca również ma możliwość skorzystania z utworzonej przez Komisję Europejską, Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online (,,Platforma ODR”). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pomocą której możliwe jest pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Platforma ODR, dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/odr/.

§ 20
Warunki zmiany RUP

1. IDF jest uprawniony do jednostronnej zmiany RUP, w tym Załączników, w przypadku:
1) zmiany rodzaju lub formy udzielanych przez IDF Pożyczek, o ile zmiany nie naruszają interesów Klienta;
2) wprowadzenia przez IDF do oferty nowych usług lub produktów, w tym przy współpracy z osobami trzecimi, o ile zmiany nie naruszają interesów Klienta;
3) wprowadzenia przez IDF nowych rozwiązań technicznych lub informatycznych mających związek z zawieraniem, rozwiązywaniem lub wykonywaniem RUP, o ile zmiany nie naruszają interesów Klienta;
4) zamiaru powierzenia wykonywania części lub całości RUP osobie trzeciej działającej w charakterze pośrednika w imieniu lub na rzecz IDF;
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności IDF, w szczególności mających wpływ na koszty prowadzenia przez IDF działalności gospodarczej lub dotyczących praw lub obowiązków Klienta lub IDF wynikających z RUP;
6) zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek wydanych orzeczeń przez sądy lub trybunały, wydanych decyzji administracyjnych przez właściwe organy administracyjne, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; wydania nowych lub zmianę dotychczasowych rekomendacji, dobrych praktyk lub zaleceń wydanych przez właściwe organy administracji, urzędy lub zrzeszenia branżowe działające w obszarze działalności gospodarczej IDF.
2. W przypadku dokonania zmian w RUP z przyczyn, o których mowa w ust. 1, IDF poinformuje o tej okoliczności Klienta na co najmniej 14 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian w RUP w sposób określony w § 9 ust. 2 RUP, jednocześnie przesyłając Klientowi zmieniony tekst RUP wraz z informacją o przyczynach dokonanych zmian, zakresie dokonanych zmian oraz informacją o przysługującym Klientowi uprawnieniu do wypowiedzenia RUP, o którym mowa w zdaniu kolejnym. Zmieniona RUP będzie obowiązywała Klienta od wskazanej daty wejścia w życie zmian RUP, chyba że w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Klient wypowie IDF RUP, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu RUP w sposób i w formie określonej w § 16 ust. 1 RUP. W takim przypadku nowe postanowienia RUP nie będą wiązały Klienta, a RUP ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 RUP.
3. Niezależnie od powyższych postanowień IDF zastrzega sobie prawo do czasowego zniesienia lub zmniejszenia Kosztów pożyczki wskazanych w Tabeli prowizji i oprocentowania, w szczególności w przypadku organizowania przez IDF okresowych promocji lub konkursów promujących usługi lub działalność IDF. W takim przypadku Koszty pożyczki zostaną każdorazowo wskazane we właściwym regulaminie promocji lub konkursu, jak również w Warunkach udzielenia pożyczki, Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej.

§ 21
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla RUP jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych lub adresowych każdej ze Stron wskazanych w komparycji RUP, każda ze Stron jest zobowiązania poinformować o tej okoliczności drugą Stronę. Klient informuje IDF o zmianie swoich danych osobowych poprzez wprowadzenie zaktualizowanych danych osobowych w Koncie internetowym. IDF informuje Klienta o zmianie danych rejestrowych poprzez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie internetowym. Zmiana danych identyfikacyjnych nie jest uważana jako zmiana RUP i Klientowi nie przysługuje z tego tytułu uprawnienie do wypowiedzenia RUP w trybie art. 3841 Kodeksu cywilnego.
3. O ile RUP wyraźnie nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia Stron związane z zawarciem lub wykonywaniem RUP, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą traktowane jako oświadczenie woli, natomiast informacje przesyłane za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych SMS będą miały wyłącznie charakter informacyjny.
4. Klient wyraża zgodę na kontakt telefoniczny z Pożyczkobiorcą przez Dział obsługi klienta, w szczególności w procesie Weryfikacji klienta lub Oceny zdolności kredytowej, jak również w celu wyjaśnienie niejasności, omyłek pisarskich lub błędów zawartych we Wniosku o pożyczkę, RUP, Umowie pożyczki lub Umowie pożyczki ratalnej.
5. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do kontaktu z Działem obsługi klienta, w szczególności w sprawach związanych z zawartą RUP, Umową pożyczki, Umową pożyczki ratalnej lub złożonym Wnioskiem o pożyczkę. Dane kontaktowe Działu obsługi klienta są każdorazowo dostępne w Serwisie.
6. IDF informuje Klienta, że właściwym organem nadzoru w sprawach z zakresu ochrony konsumenta jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

Załączniki:
1) wzór Umowy pożyczki;
2) wzór Umowy pożyczki ratalnej;
3) wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Ramowej umowy pożyczki / Umowy pożyczki / Umowy pożyczki ratalnej;
4) Tabela Prowizji i oprocentowania;
5) wzór formularza Odwołania zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.
____________________________________                     ____________________________________
Pożyczkobiorca                                                                                         W imieniu i na rzecz IDF

 

 

Załącznik nr 1 do Ramowej umowy pożyczki – wzór Umowy pożyczki

UMOWA POŻYCZKI NR __ („Umowa pożyczki”)
DO RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI NR __ Z DNIA __

zawarta w dniu __ w Warszawie pomiędzy:

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, zwana dalej jako „IDF”,

a,

Panią/Panem __, dowód osobisty seria i numer __, nr PESEL __, zameldowaną/ym w __, kod pocztowy __, przy ulicy __, numer __, zamieszkałą/ym w __, kod pocztowy __, numer __, adres e-mail __, zwaną/ym dalej jako „Pożyczkobiorca”.

§ 1
1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie pożyczki oraz Ramowej umowie pożyczki nr __ z dnia __ („RUP”) IDF zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy kwotę środków pieniężnych (Pożyczka) wskazaną w powyższych Warunkach udzielenia pożyczki.
2. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie pożyczki oraz RUP Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz IDF kwoty Pożyczki wraz z Kosztami pożyczki (Prowizja, Odsetki kapitałowe), wskazanymi w powyższych Warunkach udzielenia pożyczki, w Terminie spłaty.

§ 2
1. Terminy pisane w niniejszej Umowie pożyczki z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w RUP.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową pożyczki stosuje się postanowienia RUP.

____________________________________     ____________________________________
Pożyczkobiorca                                                                         W imieniu i na rzecz IDF

Załącznik nr 2 do Ramowej umowy pożyczki – wzór Umowy pożyczki ratalnej

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ NR __ („Umowa pożyczki ratalnej”)
DO RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI NR __ Z DNIA __

zawarta w dniu __ w Warszawie pomiędzy:

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, zwaną dalej jako „IDF”,

a,

Panią/Panem __, dowód osobisty seria i numer __, nr PESEL __, zameldowaną/ym w __, kod pocztowy __, przy ulicy __, numer __, zamieszkałą/ym w __, kod pocztowy __, numer __, adres e-mail __, zwaną/ym dalej jako „Pożyczkobiorca”.

§ 1

1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie pożyczki ratalnej oraz Ramowej umowie pożyczki nr __ z dnia __ („RUP”) IDF zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy kwotę środków pieniężnych (Pożyczka) wskazaną w powyższych Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej.
2. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie pożyczki ratalnej oraz RUP Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz IDF kwoty Pożyczki wraz z Kosztami pożyczki (Prowizja, Odsetki kapitałowe), w kolejności, wysokości oraz terminach wskazanych w Harmonogramie spłaty stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy pożyczki ratalnej.

§ 2

1. Powyższe Warunki udzielenia pożyczki ratalnej oraz Harmonogram spłaty są aktualne na chwilę zawarcia niniejszej Umowy pożyczki ratalnej.
2. W przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, mającej wpływ na wysokość powyżej wskazanych Odsetek kapitałowych, IDF poinformuje o tej okoliczności Pożyczkobiorcę przesyłając Pożyczkobiorcy na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Koncie internetowym nowy Harmonogram spłaty sporządzony na Trwałym nośniku. Nowy Harmonogram spłaty zawierać będzie szczegółowe określenie nowej wysokości Odsetek kapitałowych, jak również nową wysokość rat. Nowy Harmonogram spłaty będzie wiążący dla Pożyczkobiorcy od dnia poinformowania Pożyczkobiorcy o tej okoliczności.

§ 3

1. Terminy pisane w niniejszej Umowie pożyczki ratalnej z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w RUP.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową pożyczki ratalnej stosuje się postanowienia RUP.

Załączniki:
1) Harmonogram spłaty.
____________________________________    ____________________________________
W imieniu i na rzecz IDF                                                       Pożyczkobiorca

Załącznik nr 3 do Ramowej umowy pożyczki– wzór oświadczenia o odstąpieniu
____________________
miejscowość, data
____________________
____________________
____________________
____________________

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy
Adres Pożyczkobiorcy
ID Finance Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Hrubieszowska 6a
01-209 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI / UMOWY POŻYCZKI / UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ

Ja, niżej podpisany/a _______________________________________ oświadczam, iż na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r., poz. 1528 z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, niniejszym odstępuję od Ramowej umowy pożyczki j/Umowy pożyczki/Umowy pożyczki ratalnej* nr ____________________ zawartej dnia ______________________ z ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z zachowaniem 14 dniowego terminu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Ustawy.

Jednocześnie zobowiązuję się, iż zwrócę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, na rachunek bankowy ID Finance Poland sp. z o.o. prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. o numerze 11 1090 2053 0000 0001 3161 9898 wypłaconą mi kwotę Pożyczki wraz z maksymalnymi odsetkami ustawowymi równych dwukrotności sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowcyh, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), liczonymi od dnia wypłaty kwoty Pożyczki do dnia zwrotu Pożyczki na rzecz ID Finance Poland sp. z o.o. Obowiązek zwrotu maksymalnych odsetek ustawowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie występuje, jeżeli kwota udzielonej Pożyczki nie została poddana oprocentowaniu, zgodnie z Warunkami udzielenia pożyczki lub Warunkami udzielenia pożyczki ratalnej.

Oświadczam, iż jestem świadomy/a skutków prawnych złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, w szczególności:
1) w zakresie obowiązku zwrotu przeze mnie na rzecz ID Finance Poland sp. z o.o. należności, o których mowa powyżej;
2) iż, złożenie przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od Ramowej umowy pożyczki skutkuje równocześnie rozwiązaniem Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej wraz z wynikającym z tego obowiązkiem zwrotu przeze mnie na rzecz ID Finance Poland sp. z o.o. należności, o których mowa powyżej.
______________________________
Czytelny podpis Pożyczkobiorcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela Prowizji i oprocentowania
I Wysokość Prowizji

Załącznik nr 5 do Ramowej umowy pożyczki – wzór odwołania upoważnień lub zgód Klienta na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.
____________________
miejscowość, data
____________________
____________________
____________________
Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy
Adres Pożyczkobiorcy

ODWOŁANIE UPOWAŻNIEŃ LUB ZGÓD KLIENTA ID FINANCE POLAND SP. Z O.O.
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

Niniejszym odwołuję:

1) upoważnienie do przekazania przez ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („IDF”) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie („BIK”) moich danych osobowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami (zapytanie);
TAK/NIE*

2) upoważnienie do przekazania przez IDF do BIK moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z IDF Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej.
TAK/NIE*

3) zgodę na udostępnienie przez BIK do IDF, w odpowiedzi na złożone zapytanie, informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową – dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;
TAK/NIE*

4) zgodę na przetwarzanie przez BIK moich danych osobowych przekazanych przez IDF w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
TAK/NIE*

5) zgodę na udostępnianie przez BIK do IDF informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla celów dokonywanej przez IDF oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z IDF Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;
TAK/NIE*

6) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z IDF Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej przez BIK po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
TAK/NIE*
……………………………………………….
Czytelny podpis Klienta
*niepotrzebne skreślić


Złóż wniosek o pożyczkę
Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz już po minucie.