<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Darmowa pożyczka online - regulamin promocji Darmowa Pozyczka 1| MoneyMan.pl
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Regulaminie promocji “Darmowa Pożyczka I”

    Regulaminie promocji “Darmowa Pożyczka I”

REGULAMIN PROMOCJI
„DARMOWA POŻYCZKA I”


§1
Definicje

Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:
1) IDF – oznacza ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze    przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł;
2) Klient – oznacza konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług IDF;
3) Pożyczka – oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych w złotych, wypłaconych Uczestnikowi przez IDF na podstawie Umowy pożyczki;
4) Pożyczka darmowa – oznacza Pożyczkę START, o której mowa w Załączniku nr 4 Umowy (Tabela Limitu), od której IDF nie nalicza żadnych opłat oraz kosztów, po spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w § 5 Regulaminu, o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO) wynoszącej 0%;
5) Promocja – oznacza promocję „Darmowa Pożyczka I”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;
6) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji;
7) Strona internetowa – oznacza stronę internetową będąca własnością IDF znajdująca się pod adresem: www.moneyman.pl;
8) Termin spłaty – oznacza dzień, w którym Uczestnik zobowiązany jest spłacić kwotę Pożyczki wraz z wszelkimi należnymi IDF kosztami określonymi w Umowie pożyczki. W przypadku, jeżeli Termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za Termin spłaty uznaje się kolejny dzień roboczy;
9) Umowa – oznacza Umowę pożyczki odnawialnej, której wzór zamieszczony jest na stronie internetowej IDF pod adresem: https://www.moneyman.pl/jak-dzialamy/umowa-pozyczki-odnawialnej;
10) Umowa pożyczki – oznacza umowę pożyczki, na podstawie której IDF udziela Uczestnikowi Pożyczki na zasadach określonych w umowie pożyczki oraz Umowie;
11) Uczestnik – oznacza Klienta, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa
w Promocji;
12) Warunki udzielenia pożyczki – oznacza warunki, na jakich IDF na podstawie Umowy pożyczki udziela Uczestnikowi Pożyczki. Warunki udzielenia pożyczki są każdorazowo wskazane w Umowie pożyczki.

§2
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji pod nazwą „Darmowa Pożyczka I”.
2. Organizatorem Promocji jest IDF.
3. Promocja jest przeznaczona dla nowych Klientów, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w § 3 Regulaminu.
4. Czas Promocji: od dnia 1 czerwca 2017 r. do odwołania.
5. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez IDF odpowiedniej informacji na Stronie internetowej.
6. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu, Uczestnikiem może być wyłącznie Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
1) w okresie trwania Promocji zawrze z IDF Umowę;
2) w okresie trwania Promocji złoży IDF Wniosek o pożyczkę, na podstawie którego IDF, na warunkach określonych w Umowie, udzieli Klientowi   Pożyczki;
2. Uczestnikiem nie może być:
1) Klient, który w okresie ostatniego roku poprzedzającego dzień złożenia Wniosku o pożyczkę, zawarł z IDF Umowę lub któremu IDF na podstawie Umowy pożyczki udzielił Pożyczki;
2) Klient, który na dzień złożenia Wniosku o pożyczkę posiada wobec IDF zadłużenie wynikające z jakiegokolwiek tytułu lub zdarzenia prawnego;
3) pracownik IDF, jak również członek najbliższej rodziny pracownika (wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek).

§4
Przedmiot promocji

1. W przypadku spełnienia warunków określonych w § 3 Regulaminu oraz z zastrzeżeniem § 5, IDF udzieli Uczestnikowi Pożyczki darmowej, zgodnie z poniżej wskazanymi warunkami:

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania innej nagrody lub ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

§5
Warunek

1. IDF przyznaje Uczestnikowi Pożyczkę darmową pod warunkiem spłaty przez Uczestnika kwoty Pożyczki darmowej w Terminie spłaty wskazanej w Warunkach udzielenia Pożyczki darmowej zawartej w Umowie pożyczki.
2. W przypadku braku dokonania przez Uczestnika spłaty kwoty Pożyczki w Terminie spłaty, postanowienia niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania, a Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz IDF kwoty Pożyczki wraz z naliczonymi opłatami lub kosztami wskazanymi w Warunkach udzielenia pożyczki.

§6
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnik może składać w formie:
1) pisemnej – osobiście w siedzibie IDF lub przesyłką pocztową;
2) ustnej - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika w siedzibie IDF;
3) elektronicznej - na adres poczty elektronicznej IDF - reklamacje@moneyman.pl.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez IDF bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez IDF.
3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 2, IDF przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez IDF.
4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w Umowie lub inny adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

§7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest IDF.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem promocji w rozumieniu § 23 ust. 3 Umowy, co oznacza, że jego postanowienia w zakresie kosztów Pożyczki mają pierwszeństwo przed postanowieniami Umowy. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy oraz Umowy pożyczki.
2. Akcje promocyjne organizowane przez IDF nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie IDF oraz na Stronie internetowej.
4. IDF zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez IDF odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu.
5. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone IDF na adres poczty elektronicznej kontakt@moneyman.pl.


Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz już po minucie.

Chwilówka bądź pożyczka ratalna to dobre rozwiązanie w wielu sytuacjach, np. gdy musimy znaleźć fundusze na nieprzewidziane wydatki czy chcemy zakupić nowy sprzęt elektroniczny. MoneyMan może się pochwalić szerokim gronem zadowolonych klientów. Jesteśmy odpowiedzialnym pożyczkodawcą, który zawsze chętnie pomoże finansowo. Wniosek o pożyczkę wypełnia się łatwo, a pieniądze przelewane są na wybrane konto. Nasze usługi to przede wszystkim pożyczki chwilówki z krótkim okresem spłaty. Kolejna nasza propozycja to pożyczka z długim terminem spłaty, czyli pożyczka ratalna, w przypadku której spłatę można rozłożyć na kilka miesięcy. Pod warunkiem terminowej spłaty pierwsza pożyczka jest za darmo i wynosi od 100 do 1000 zł. W MoneyMan cenimy odpowiedzialnych klientów, którzy terminowo spłacają zobowiązania, dlatego każda kolejna chwilówka czy klasyczna pożyczka (pożyczka ratalna) pozwala starać się o większą kwotę. Na Poziomie Super Turbo można ubiegać się o kwotę pożyczki w wysokości nawet pięciu tysięcy złotych z terminem spłaty sześć miesięcy. Dla stałych klientów przygotowaliśmy ponadto program lojalnościowy. Polega on na zbieraniupunktów bonusowych, które można wykorzystać jako rabat przy kolejnych chwilówkach. Punktami można też opłacić zaległe odsetki albo wydłużyć nimi okres spłacania pożyczki. Dodatkowo punkty pozwalają przenieść się na kolejny poziom pożyczek i w konsekwencji skorzystać z jeszcze dogodniejszych produktów pożyczkowych.

  • MoneyMan - szybkie pożyczki online
  • MoneyMan - szybkie pożyczki online