221-220-221
pon.-pt. 8.00-20.00 sb.10.00-16.00
kontakt@moneyman.pl

Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies w ID Finance Poland Sp. z o.o

MoneyMan_Polityka prywatnosci oraz polityka plikow cookies w ID Finance Poland sp. z o.o_

I. Definicje

Niżej wymienione pojęcia użyte w Polityce prywatności lub Polityce Plików cookies należy rozumieć następująco:

1)      Administrator danych osobowych – IDF;

2)      Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

3)      Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922);

4)      Getscore – system oceny ryzyka transakcji, służący ocenie ryzyka kredytowego i ograniczaniu nadużyć finansowych, prowadzonych przez spółkę działająca pod firmą Getscore sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;

5)      IDF – ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł.;

6)      Biuro Informacji Kredytowej – Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie działające na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988);

7)      Pliki cookies – pliki/informacje w szczególności tekstowe, wysyłane przez odwiedzane serwery www, zapisywane i przechowywane na komputerze Użytkownika. Domyślne ustawienia skryptu pozwalają na odczyt tych plików wyłącznie przez serwer, który je utworzył. Serwis nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na urządzeniu końcowym Użytkownika. Za pomocą plików cookies mogą być zapisywane np. informacje związane z aktywnością Użytkownika w Serwisie;

8)      Polityka plików cookies – Polityka pilków cookies w ID Finance Poland sp. z o.o.;

9)      Politykę Prywatności – Polityka prywatności w ID Finance Poland sp. z o.o.;

10)   PWIP – Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej będąca systemem wzajemnej wymiany danych osobowych i finansowych o klientach instytucji pożyczkowych, prowadzona przez spółkę działającą pod firmą Deltavista Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Aktualny wykaz uczestników PWIP znajduje się na stronie internetowej: http://www.deltavista.pl/produkty/PWIP;

11)   Serwis – strona internetowa należąca do IDF znajdującą się pod adresem internetowym www.moneyman.pl;

12)   Umowa – Ramowa umowa pożyczki, której wzór zamieszczony jest w Serwisie;

13)   Umowa pożyczki – oznacza umowę pożyczki, na podstawie której IDF udziela Użytkownikami Pożyczki na zasadach określonych w Umowie pożyczki oraz Umowie;

14)   Umowa pożyczki ratalnej – oznacza umowę pożyczki ratalnej, na podstawie której IDF udziela Użytkownikowi Pożyczki na zasadach określonych w Umowie pożyczki ratalnej oraz Umowie;

15)   Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922);

16)   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1219);

17)   Użytkownik – klient korzystający z Serwisu, osoba zamierzająca korzystać lub korzystająca z usług IDF, w tym zawierająca z IDF Umowę, Umowę pożyczki, Umowę pożyczki ratalnej zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

II. Polityka prywatności

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa sposób wykorzystywania i ochrony przez IDF wszelkich informacji przekazanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. IDF obowiązuje się do zapewnienia ochrony danych przekazanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu. Dane uzyskiwane od Użytkownika w celu jego identyfikacji przy korzystaniu z Serwisu użyte będą wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

Zasady ochrony prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest IDF.
 2. IDF zapewnia bezpieczeństwo danych Użytkowników w każdym momencie korzystania z Serwisu, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami technicznymi i właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Poniższe zasady obejmują wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.

§ 3 

Informacje pozyskiwane za pośrednictwem Serwisu

 1. IDF zbiera dane na etapie rejestracji Użytkownika w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.
 2. Dane te obejmują:

1)      imię i nazwisko;

2)      numer telefonu komórkowego;

3)      adres e-mail;

4)      numer Pesel;

5)      seria i numer dowodu osobistego;

6)      stan cywilny;

7)      liczbę osób na utrzymaniu;

8)      dane adresowe (adres zameldowania i zamieszkania);

9)      dochód netto;

10)   poziom wykształcenia;

11)   informacje o zatrudnieniu.

 1. IDF może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia informacji potrzebnych do zawarcia Umowy, Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej.
 2. Dane osobowe Użytkownika określone w § 3 ust. 2 Polityki prywatności udostępniane przez Użytkownika są chronione.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być gromadzone i przetwarzane podczas aktywności w Serwisie. Dane osobowe będą przetwarzane przez IDF nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania Umowy zawartej z IDF oraz wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych bądź innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Informacje dostarczone przez Użytkownika są rejestrowane elektronicznie i mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

1)      kontaktu z Użytkownikiem;

2)      weryfikacji tożsamości Użytkownika;

3)      dokonania oceny zdolności kredytowej Użytkownika;

4)      realizacji Umowy zawartej z Użytkownikiem.

 1. Dane Osobowe Użytkownika są udostępniane podmiotom trzecim przez IDF, gdy jest to niezbędne do wykonania Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej zawartej z Użytkownikiem. W takim wypadku IDF, po otrzymaniu uprzedniej zgody Użytkownika, może udostępniać dane osobowe i finansowe Użytkownika następującym podmiotom:

1)      Biurom Informacji Gospodarczej, t. j.:

a) Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa;

b) Rejestrowi Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa;

c) Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław;

d) Krajowemu Biurze Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38, 31-476 Kraków;

2)      Biurze Informacji Kredytowej;

3)      Getscore;

4)      uczestnikom PWIP.

 1. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika uprzedniej zgody, Dane osobowe Użytkownika mogą być ponadto udostępniane:

1)      podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej IDF;

2)      partnerom biznesowym współpracującym z IDF.

 1. W przypadku wyrażenia przez Pożyczkobiorcę zgód, o których mowa w ust. 7 i 8, IDF ponadto poinformuje Użytkownika, że:

1)      Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych Danych osobowych Użytkownika, ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania Danych osobowych Użytkownika i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy o ochronie danych osobowych;

2)      przekazanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do oceny zdolności kredytowej Użytkownika. Skutkiem żądania przez Użytkownika zaprzestania przetwarzania Danych osobowych Użytkownika lub wniesienie sprzeciwu w zakresie przetwarzania Danych osobowych Użytkownika będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia przez IDF oceny zdolności kredytowej Użytkownika, co może skutkować odmową przez IDF przyznania Użytkownikowi Pożyczki;

3)      Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a) Prawa bankowego oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 Prawa bankowego wyłącznie w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;

4)      w przypadku zamiaru odwołania przez Użytkownika upoważnienia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Biuro Informacji Kredytowej, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania do IDF lub Biura Informacji Kredytowej formularza, którego wzór stanowi załącznik do Umowy.

10. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji marketingowych i handlowych od IDF w formie mailowej, SMS, kontaktu telefonicznego.

11. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§ 4

Uprawnienia Użytkownika

 1. IDF informuje Użytkownika, że podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji na rzecz Użytkownika usług przez IDF.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do Danych osobowych Użytkownika, ich poprawiania, jak również cofnięcia udzielonych IDF zgód na przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik może również żądać usunięcia danych z systemu IDF w zakresie, w jakim dane te nie są niezbędne do realizacji Umowy, Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej lub obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wszelkich pytań oraz wniosków, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z IDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@moneyman.pl., bądź telefonicznie pod numer: 221-220-221.

§ 5

Wypisanie się z newslettera

 1. W celu wypisania się z newslettera IDF wystarczy otworzyć otrzymany od IDF newsletter.
 2. Na samym dole e-maila znajduje się tekst:
 3. „W celu wypisania się z newslettera wystarczy kliknąć w podlinkowany tekst: Wypisz się z Newslettera’’.
 4. Następnie otworzy się strona Serwisu, gdzie widniał będzie tekst z prośbą o potwierdzenie swojej decyzji poprzez kliknięcie w przycisk ,,Rezygnuję”.
 5. Po kliknięciu w przycisk, adres mailowy Użytkownika zostanie usunięty z bazy subskrybentów newslettera IDF.
 6. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć swój adres email z listy mailingowej IDF kierując wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres: kontakt@moneyman.pl.

III. POLITYKA PLIKÓW COOKIES W ID FINANCE POLAND SP. Z O.O.

 § 1

Cel korzystania i przechowywania plików cookies

 1. Pliki cookies są używane i przechowywane w Serwisie w szczególności w celu optymalizacji korzystania z Serwisu oraz coraz lepszego dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz zapamiętania jego ustawień, jak również w celach marketingowych. Są niezbędne do przechowywania informacji o fakcie bycia zalogowanym w Serwisie.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu tworzenia statystyk, dzięki którym ulepszana jest zawartość Serwisu oraz poprawiany jest sposób działania witryny. Pliki cookies ułatwiają badanie preferencji Użytkowników, z wyłączeniem jego personalnej identyfikacji. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, z wyjątkiem tych informacji, które zawarte sią w plikach cookies.
 3. Pliki cookies zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskuje do nich dostęp operator Serwisu – IDF.

§ 2

Rodzaje plików cookies

W Serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 1. Sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe. Pliki cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenia przez niego Serwisu, wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 2. Stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które są przechowywane przez urządzenie końcowe Użytkownika przez czas określony w parametrach plików bądź też do momentu usunięcia przez Użytkownika

§ 3

Podmioty wykorzystujące pliki cookies

Podmiotem wykorzystującym pliki cookies zamieszczonych w urządzeniu końcowym Użytkownika jest IDF oraz podmioty z nim współpracujące, reklamodawcy oraz partnerzy.

§ 4

Zmiana ustawień dotycząca plików cookies

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednakże każdy Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących plików cookies. Użytkownik końcowy w szczególności może zmienić ustawienia w taki sposób, aby np. przeglądarka blokowała lub automatycznie odrzucała obsługę plików cookies bądź by informowała o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wskazać należy, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Serwisie. Niedokonanie zmian ustawień plików cookies przez końcowego Użytkownika oznacza, iż akceptuje on ich umieszczenie oraz odczytywanie przez Serwis.

§ 5

Gromadzenie danych

IDF gromadzi informacje HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

1)      publiczny adres IP komputera;

2)      nazwa stacji – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;

3)      nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

4)      czas nadejścia zapytania;

5)      pierwszy wiersz żądania http;

6)      kod odpowiedzi http;

7)      liczbę wysłanych przez serwer bajtów;

8)      adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony IDF nastąpiło przez odnośnik;

9)      informacje o przeglądarce Użytkownika;

10)   informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

§ 6

Serwis elektronicznej skrzynki podawczej

Serwis Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w zakresie dotyczącym wypełniania formularzy serwisu (ESP) dostępny w Serwisie wykorzystuje jeden sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania Serwisu w zakresie dotyczącym wypełnienia formularzy. Zawartość i cel pliku jest następujący:


§ 7

Wysyłanie wiadomości przez Serwis

 1. W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości przy użyciu Serwisu odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości przekazywanych przez Serwis. Odbiorca informacji wysłanej elektronicznie otrzymuje na skrzynkę pocztową wiadomość o przesłanej do niego informacji, do której dostęp może uzyskać po kliknięciu zaznaczonego odnośnika. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę do Serwisu, z którego odbiorca odczytuje przeznaczoną dla niego wiadomość. Jednocześnie w specjalnych logach serwera odnotowywane są: numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina wykonania tej operacji. W tym samym czasie wysyłana jest do nadawcy (IDF) powiadomienie, że informacja została odczytana przez Użytkownika.
 2. Informacje zawarte w logach rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie doręczona i w konsekwencji odnotowywana jest w systemie elektronicznego obiegu dokumentów serwisu IDF.

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies w niniejszym brzmieniu obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.
 2. IDF zastrzega możliwość zmiany Polityki prywatności oraz Polityki plików cookies poprzez opublikowanie aktualnej treści na Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, Umowy oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Złóż wniosek o pożyczkę
Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz już po minucie.