221-220-221
pon.-pt. 8.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland Sp. z.o.o.

MoneyMan_Regulamin swiadczenia uslug droga elektroniczna przez ID Finance Poland sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

ID FINANCE POLAND SP. Z O.O.

§ 1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia przez IDF usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Serwisu.

§ 2
Definicje

Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

 • Administrator danych osobowych – ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa;
 • Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 • Aplikacja mobilna – program komputerowy należący do IDF przeznaczony do instalowania przez Użytkownika na urządzeniach przenośnych (np. telefon komórkowy, tablet), za pośrednictwem którego Użytkownik może m. in. złożyć Wniosek o pożyczkę;
 • Bank – bank, w którym Użytkownik posiada Rachunek bankowy;
 • Bazy danych – zewnętrzne zbiory danych prowadzone dla celów oceny zdolności kredytowej przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) (Biuro Informacji Kredytowej) oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 470) (Biura Informacji Gospodarczej);
 • Blokada – trwałe lub czasowe, w zależności od uznania Administratora danych osobowych lub osoby przez niego wyznaczonej, zablokowanie dostępu do Aplikacji mobilnej, Konta internetowego, Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisów prawa;
 • Dane do logowania – dane, za pomocą których Użytkownik loguje się do Konta internetowego t. j. adres e-mail oraz hasło;
 • Dział obsługi klienta – pracownicy IDF obsługujący Użytkowników pod numerem telefonu 221-220-221 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@moneyman.pl;
 • Getscore – system oceny ryzyka transakcji, służący ocenie ryzyka kredytowego i ograniczaniu nadużyć finansowych, prowadzonych przez spółkę działająca pod firmą Getscore sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;
 • IDF – ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557,      o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł.;
 • Instantor – program komputerowy należący do Instantor AB z siedzibą pod adresem Jakobsbergsgatan 18, 111 44 Sztokholm, Szwecja, umożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz dokonanie oceny jego zdolności kredytowej w oparciu o dane pozyskane z rachunku bankowego Użytkownika, na podstawie dostępu do tego rachunku bankowego, udzielonego przez Użytkownika;
 • Konto internetowe – konto internetowe założone przez Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej lub Aplikacji mobilnej, zawierające dane osobowe Użytkownika wskazane przez Użytkownika na etapie zawierania Umowy;
 • Opłata weryfikacyjna – jednorazowa opłata w wysokości 0,01 zł., pobierana przez IDF od Użytkownika na etapie rejestracji w Serwisie w związku z weryfikacją Użytkownika;
 • Polityka plików cookies – Polityka pilków cookies w ID Finance Poland sp. z o.o. zamieszczona  w Serwisie;
 • Polityka prywatności – Polityka prywatności w ID Finance Poland sp. z o.o. zamieszczona w Serwisie;
 • Rachunek bankowy IDF – rachunek bankowy, którego posiadaczem jest IDF, służący Użytkownikowi do zwrotu na rzecz IDF kwoty udzielonej pożyczki oraz kosztów pożyczki. Numer Rachunku bankowego IDF widoczny jest dla Użytkownika w Koncie internetowym;
 • Rachunek bankowy – numer rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Użytkownik, wskazany przez Użytkownika na etapie rejestracji w Serwisie, służący do przeniesienia przez IDF na własność Użytkownika w formie przelewu bankowego kwoty pożyczki, zgodnie z zawartą Umową oraz odpowiednio Umową pożyczki lub Umową pożyczki ratalnej;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o.;
 • Reklamacja – wystąpienie Użytkownika skierowane do IDF, w którym Użytkownik zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez IDF;
 • Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – strona internetowa należąca do IDF znajdująca się pod adresem internetowym moneyman.pl;
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.);
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – świadczenie usługi bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.);
 • Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 • Trwały nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Użytkownikowi w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane, w szczególności w formie papierowej lub  w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami;
 • Umowa – Ramowa umowa pożyczki, której wzór zamieszczony jest w Serwisie;
 • Umowa pożyczki – umowa pożyczki, na podstawie której IDF udziela Użytkownikowi pożyczki  na zasadach określonych w Umowie pożyczki oraz Umowie;
 • Umowa pożyczki ratalnej – umowa pożyczki ratalnej, na podstawie której IDF udziela Użytkownikowi pożyczki ratalnej na zasadach określonych w Umowie pożyczki ratalnej oraz Umowie;
 • Usługi – usługi świadczone przez IDF drogą elektroniczną;
 • Użytkownik – osoba fizyczna będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, zamierza korzystać lub korzysta z usług IDF zarówno obecnie, jak i w przyszłości;
 • Weryfikacja użytkownika – proces sprawdzenia tożsamości Użytkownika przez IDF, w szczególności przy wykorzystaniu Baz danych, PWIP, Getscore, wewnętrznych zbiorów danych IDF, Opłaty weryfikacyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych,                         o których mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Wniosek o pożyczkę – składany przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji mobilnej wniosek o udzielenie przez IDF pożyczki;
 • zPay – system krajowych i zagranicznych, szybkich przelewów bankowych oraz płatności internetowych należący do Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solec 81B lok. 22 A, 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443363, NIP 7010362197, REGON 146439323, o kapitale zakładowym w wysokości 325.000,00 złotych.

§ 3
Korzystanie z Serwisu

 1. IDF wykorzystuje Serwis w celu reklamowania Usług, udzielania informacji o Usługach, w tym udostępniania Użytkownikom Umowy, Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej, formularzy informacyjnych oraz w celu zawierania wymienionych umów.
 2. Treści znajdujące się w Serwisie nie mogą być rozumiane jako złożenie przez IDF oświadczenia woli w odniesieniu do poszczególnych Użytkowników w zakresie zawarcia Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej.
 3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 4. IDF w ramach świadczenia Usług na podstawie Regulaminu zamieszcza w Serwisie i poddaje aktualizacji między innymi następujące treści:
 • wybrane informacje dotyczące oferty Usług;
 • informacje, dane, artykuły, kalkulator, blog, najczęściej zadawane pytania;
 • dane kontaktowe do IDF.
 1. Samo przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo (bez rejestracji), lecz do skorzystania z niektórych treści lub usług oferowanych przez IDF, ze względu na ich charakter lub przepisy prawa, może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych lub założenie Konta internetowego.
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z potwierdzeniem zrozumienia warunków Regulaminu, jego akceptacji oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa.
 4. Do korzystania z Serwisu rekomendowane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce plików cookies.
 5. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Użytkownika z zasadami Polityki prywatności oraz Polityką plików cookies, których treść dostępna jest                                  w Serwisie.
 6. Zalogowanie do Konta internetowego wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie wprowadzonego loginu i hasła.
 7. IDF zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 8. Przy świadczeniu Usług IDF może korzystać z usług osób trzecich. Na dzień obowiązywania Regulaminu w niniejszym brzmieniu osobami trzecimi, z usług których korzysta IDF są:
 • spółka Instantor AB z siedzibą pod adresem Jakobsbergsgatan 18, 111 44 Sztokholm, Szwecja;
 • spółka zPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solec 81B lok. A22, 00-382 Warszawa.

§ 4
Konto internetowe

 1. Użytkownik tworzy Konto internetowe za pośrednictwem Serwisu lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.
 2. W toku tworzenia Konta internetowego Użytkownik jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące Rachunku bankowego pożyczkobiorcy, którego posiadaczem jest Użytkownik.
 3. Po podaniu w Serwisie danych osobowych Użytkownik dokonuje Weryfikacji użytkownika za pośrednictwem jednej ze wskazanych metod:
 • Instantor;
 1. W przypadku wybrania metody Weryfikacji użytkownika za pośrednictwem Instantor Użytkownik:
 • wybiera w Serwisie Bank (w którym Użytkownik jest posiadaczem lub współposiadaczem Rachunku bankowego pożyczkobiorcy);
 • w otwartym w Serwisie okienku logowania do Banku wpisuje login oraz hasło do bankowości internetowej Banku;
 • akceptuje regulamin świadczenia usług przez Instantor
 • loguje się do bankowości internetowej Banku.
 1. W przypadku wybrania metody Weryfikacji użytkownika za pośrednictwem zPay Użytkownik:
 • w przypadku, gdy Bank dostępny jest na rozwijanej liście w Serwisie:
 1. wybiera w Serwisie Bank i klika na przycisk (button): „Wyślij przelew”;
 2. Użytkownik następnie proszony jest o potwierdzenie danych zamówienia (przelew kwoty w wysokości 0,01 zł.) oraz wybranej metody płatności;
 3. po kliknięciu przycisku (button): „Wyślij przelew” w kolejnym kroku Użytkownik otrzymuje dane do przelewu, który powinien zrealizować celem Weryfikacji użytkownika: rachunek odbiorcy, nazwę i dane adresowe odbiorcy, kwotę przelewu (0,01 zł.) oraz tytuł przelewu zawierający kod weryfikacyjny. Otrzymany w tytule przelewu kod weryfikacyjny jest jednorazowy;
 4. Użytkownik ma możliwość od razu zalogować się do Banku i dokonać przelewu (po kliknięciu na przycisk (button) „Zaloguj się do banku”, po czym  w nowej zakładce otworzy się strona internetowa Banku, a Użytkownik wpisuje otrzymane uprzednio dane do przelewu wskazane w punkcie c) powyżej;
 5. Użytkownik ma również możliwość dokonania przelewu weryfikacyjnego w terminie późniejszym – do 4 dni od dnia otrzymania danych do dokonania przelewu W przypadku wybrania tej opcji Użytkownik powinien zapisać dane                 do przelewu (w szczególności numer rachunku i otrzymany kod zPay);
 6. niezależnie od wybranej metody weryfikacji z punktu d) lub e) Użytkownik powinien następnie nacisnąć przycisk (button) ,,Powrót do Serwisu”;
 • w przypadku, gdy Bank nie jest dostępny na rozwijanej liście w Serwisie:
 1. Użytkownik wybiera ostatnie puste miejsce. Serwis wygeneruje dane do przelewu zawierający: rachunek odbiorcy w banku Bank Zachodni WBK S.A., nazwę i dane adresowe odbiorcy, kwotę przelewu (1 grosz) oraz tytuł przelewu zawierający kod weryfikacyjny;
 2. Użytkownik powinien dokonać przelewu weryfikacyjnego w terminie 4 dni od dnia otrzymania danych do przelewu weryfikacyjnego korzystając z bankowości internetowej Banku, w którym Użytkownik posiada Rachunek bankowy użytkownika;
 3. Użytkownik powinien następnie nacisnąć przycisk (button) „Powrót do Serwisu”.
 4. Z chwilą dokonania przez Użytkownika czynności określonych w § 4 ust. 5 pkt 1 lit. f) Regulaminu i § 4 ust. 5 pkt 2 lit. c) Regulaminu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7 Regulaminu, Weryfikacja Użytkownika jest zakończona, a Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu składania Wniosku o pożyczkę.
 5. W przypadku Weryfikacji Użytkownika w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 2 Regulaminu, dokonany przez Użytkownika przelew zostanie zaksięgowany niezwłocznie, przy czym księgowanie zależne jest również od Banku, w którym Użytkownik posiada Rachunek bankowy użytkownika.
 6. Konto internetowe jest utworzone po dokonaniu Weryfikacji Użytkownika przez IDF.

§ 5
Umowa

 1. Użytkownik zawiera z IDF Umowę poprzez utworzenie Konta internetowego na zasadach określonych w § 4 Regulaminu. Na etapie tworzenia Konta internetowego Użytkownikowi udostępniany jest wzór Umowy, który Użytkownik akceptuje poprzez zaznaczenie właściwego pola ,,checkbox”.
 2. Umowę z IDF może zawrzeć Użytkownik, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, t.j. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (IDF) czynności prawnej (zawarcie Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • utworzył Konto internetowe zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 1. Za chwilę zawarcia przez Strony Umowy uważana jest chwila utworzenia przez Użytkownika Konta internetowego.
 2. Po zawarciu przez Strony Umowy, IDF niezwłocznie przesyła Użytkownikowi na trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany przez Pożyczkobiorcę w Koncie internetowym, dokument Umowy.

§ 6
Korzystanie z aplikacji mobilnej

 1. Aplikacja mobilna IDF to oprogramowanie, którego celem jest udostępnienie Użytkownikowi możliwości zawarcia Umowy, Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej w wersji na urządzenie mobilne.
 2. Usługa w ramach aplikacji mobilnej IDF jest nieodpłatna dla Użytkownika, a dostęp do niej odbywa się poprzez urządzenie mobilne.
 3. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 4. IDF nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
 5. IDF nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji mobilnej                     na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych.
 6. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Aplikacji mobilnej, której skutkiem jest założenie Konta internetowego, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Rejestrując się w Aplikacji mobilnej Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Loginu, miejsca i czasu aktywności w Aplikacji mobilnej.
 8. Użytkownik rejestrując się w Aplikacji mobilnej przyjmuje do wiadomości, że Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika:
 • pozyskane w trakcie rejestracji i zamieszczonych przez Użytkownika w ramach jego Konta internetowego i ich przetwarzanie w celu wykonania usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu;
 • dotyczące lokalizacji jego urządzenia mobilnego poprzez Aplikację mobilną.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania, zarówno w procesie rejestracji, jak i w każdym czasie korzystania z Aplikacji mobilnej, informacji prawdziwych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować Blokadą.
 2. Założenie Konta internetowego wymaga od Użytkownika podania imienia i nazwiska oraz hasła. Dane te będą dostępne wyłącznie dla Administratora z wyłączeniem innych Użytkowników.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto internetowe z Aplikacji mobilnej kierując wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres: kontakt@moneyman.pl. Wraz z usunięciem Konta internetowego usunięty zostanie z Aplikacji mobilnej stale i bezpowrotnie profil Użytkownika wraz z wszystkimi zawartymi w nim danymi. Po usunięciu Konta internetowego nie ma możliwości jego przywrócenia, ani odzyskania usuniętych danych, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta internetowego przez tego samego Użytkownika. Usunięcie Konta internetowego jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jednak nie wyklucza to ponownej rejestracji przez Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację mobilną z urządzenia mobilnego, przy czym deinstalacja Aplikacji mobilnej nie jest równoznaczna z usunięciem Konta internetowego.

§ 7
Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi, dotyczącymi zawartości Serwisu, są własnością IDF. Użytkownik może ściągnąć materiału dostępne na Serwisie i IDF, wyłącznie dla osobistego użytku, niemającego charakteru komercyjnego.
 2. Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone na Serwisie są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do IDF.

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez IDF można kontaktować się kierując korespondencję na adres pocztowy IDF lub adres e-mail – kontakt@moneyman.pl
 2. IDF informuje, że w związku ze świadczeniem Usług  drogą elektroniczną Użytkownik będzie otrzymywał od IDF informacje dotyczące zawarcia oraz wykonania Umowy, Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms.
 3. Do chwili zawarcia Umowy, dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez IDF w następujących celach:
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy, w tym podjęcia czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez IDF, inne podmioty należące do grupy kapitałowej IDF lub podmioty współpracujące z IDF na podstawie zgody udzielonej przez Użytkowników zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia,
 • wewnętrznych celach administracyjnych IDF na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,
 • przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom należącym do grupy kapitałowej IDF na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
 • przekazywania danych osobowych Użytkowników innym podmiotom współpracującym z IDF, w przypadku udzielenia zgody na takie przekazanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
 1. Poza celami wskazanymi w ust. 3 pkt. 1 -5 (cel pierwszorzędny), IDF może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania IDF działając na podstawie 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: (a) audyty lub postępowania wyjaśniające, (b) wdrożenie mechanizmów kontroli zarządczej, (c) prowadzenie badań statystycznych, (d) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które może być świadczone na rzecz IDF.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach określonych w § 8 ust. 3 pkt. 3 i 4 oraz
  4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez IDF.
 3. Od chwili zawarcia Umowy dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie informacyjnym przekazywanym Użytkownikom przez IDF wraz z zawarciem Umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 • podmioty z grupy kapitałowej, do której należy IDF,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu IDF na podstawie zawartej z IDF umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
 • podmioty współpracujące z IDF.

 

 1. IDF może przekazywać dane do innych spółek z grupy kapitałowej IDF mających siedzibę                   w państwach trzecich, w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, odpowiednie zabezpieczenia dotyczące uprawnień i środków dotyczących przetwarzania danych będą wynikać ze stosowania przez IDF standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub w inny sposób przewidziany zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3 i 4, tj.:

 

 • w zakresie podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy z IDF, dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu zawarcia Umowy i od tego momentu dane te będą przetwarzane przez okres wskazany w osobnym dokumencie informacyjnym przekazywanym Użytkownikom wraz z zawarciem Umowy, a w przypadku braku zawarcia Umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w pkt. 2) – poniżej,
 • w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez IDF, inne podmioty należące do grupy kapitałowej IDF lub podmioty współpracujące z IDF dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody do czasu jej odwołania,
 • w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach wskazanych  w ust. 3 pkt.  3 – 5  i ust. 4 przez okres 3 lat od chwil zebrania tych danych przez IDF.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez IDF, Użytkownikom przysługuje:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych lub otrzymania ich kopii,
 • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.

 

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie zgody, Użytkownicy mają prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie przez IDF danych przed cofnięciem zgody ani na podstawę prawną tego przetwarzania.
 2. Organem nadzorczym wobec IDF w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. W przypadku, gdy podanie danych osobowych przez Użytkowników następuje w celu zawarcia Umowy z IDF, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia Umowy.

§ 9
Reklamacje oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania IDF reklamacji dotyczących świadczonych Usług.
 2. Użytkownik może składać Reklamacje w formie:
 • pisemnej – osobiście w siedzibie IDF lub przesyłką pocztową;
 • ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Użytkownika w siedzibie IDF;
 • elektronicznej – na adres poczty elektronicznej IDF – reklamacje@moneyman.pl.
 1. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji przez IDF Użytkownik powinien przedstawić w Reklamacji opis stanu faktycznego sprawy, zastrzeżenie (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych przez IDF, jak również wskazać, czego Użytkownik domaga się od IDF.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez IDF bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez IDF. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, IDF przekaże Użytkownikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji przez IDF.
 3. Użytkownik może również zwrócić się do Rzecznika Finansowego w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2270) z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Użytkownikiem a IDF.
 4. W przypadku sporu Użytkownika z IDF dotyczącego Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy ratalnej Użytkownik ma również możliwość skorzystania z utworzonej przez Komisję Europejską, Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online (,,Platforma ODR”). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pomocą której możliwe jest pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Platforma ODR, dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/odr/.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2018 r.
 2. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.
 3. IDF zastrzega możliwość zmiany Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Użytkowników 7 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany będą mogły być wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 • zmiany rodzaju lub formy udzielanych przez IDF Pożyczek, o ile zmiany nie naruszają interesów Użytkowników;
 • wprowadzenia przez IDF do oferty nowych usług lub produktów, w tym przy współpracy z osobami trzecimi, o ile zmiany nie naruszają interesów Użytkowników;
 • wprowadzenia przez IDF nowych rozwiązań technicznych lub informatycznych mających związek z zawieraniem, rozwiązywaniem lub wykonywaniem Umowy, Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej, o ile zmiany nie naruszają interesów Użytkowników;
 • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności IDF, w szczególności mających wpływ na koszty prowadzenia przez IDF działalności gospodarczej lub dotyczących praw lub obowiązków Użytkownika lub IDF wynikających z Umowy,   Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej;
 • zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek wydanych orzeczeń przez sądy lub trybunały, wydanych decyzji administracyjnych przez właściwe organy administracyjne, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; wydania nowych lub zmianę dotychczasowych rekomendacji, dobrych praktyk lub zaleceń wydanych przez właściwe organy administracji, urzędy lub zrzeszenia branżowe działające w obszarze działalności gospodarczej IDF.
 1. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio Politykę prywatności, Politykę pilków cookies, które są dostępne na stronach Serwisu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.