221-220-221
Pon - Pt od 7:00 do 19:00

Blog

Produkt Krajowy Brutto (PKB)
24 Lipiec, 2017 36

Produkt Krajowy Brutto nazywany w skrócie PKB, obrazuje wzrost gospodarczy danego kraju. PKB definiuje się jako wyrażona w pieniądzu łączna wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju, zwykle w ciągu roku lub kwartału, w zależności od przyjętego do obliczeń okresu. Inaczej PKB to suma wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie podmioty gospodarcze danego państwa.

Poręczyciel
34

Poręczyciel to osoba, która zobowiązuje się wobec wierzyciela do spłaty długu na wypadek, gdy pożyczkobiorca lub kredytobiorca (dłużnik) tego nie zrobił. Poręczyciel przyjmuje wszystkie skutki prawne związane z poręczeniem pożyczki, w imieniu pożyczkobiorcy. Poręczenie zwykle ma formę umowy pisemnej, pod rygorem nieważności, w której stronami jest pożyczkodawca i poręczyciel, a pożyczkobiorca nie musi być o

Oprocentowanie kredytu
32

Stopa, według której naliczane są odsetki od kredytu (lub kwota naliczonych w ten sposób odsetek). Wyróżnia się m. in. oprocentowanie stałe, niezmienne przez cały okres kredytowania, albo zmienne określane na podstawie stopy bazowej (wskaźnika WIBOR) i marży banku oraz oprocentowanie rzeczywiste, w którego skład wchodzą dodatkowe opłaty (m. in. prowizja za udzielenie finansowania, ubezpieczenie itd.).

Przewalutowanie
31

Najprościej rzecz ujmując przewalutowanie należy rozumieć jako zmianę waluty, w której wyrażone zostało zobowiązanie (należność), przy zastosowaniu określonego kursu walutowego. Najczęściej z przewalutowaniem mamy do czynienia w przypadku kredytów (głównie hipotecznych) udzielonych w walucie obcej. Nie wszystkie banki mogą dawać możliwość przewalutowania kredytu, a operacja ta może pociągać za sobą konieczność uiszczenia określonej w tabeli

Przelew
32

Inaczej polecenie przelewu. Forma pieniężnego rozliczenia bezgotówkowego wykonywana przez dostawcę usług płatniczych (np. bank). W bezgotówkowym obrocie bankowym: operacja polegająca na przeniesieniu określonej sumy pieniędzy z jednego konta na drugie.

Podaż
32

Podaż jest rozumiana na gruncie ekonomii jako ilość dóbr lub usług oferowanych przez sprzedających w danym czasie, przy określonym poziomie cen. Dla oceny bieżącej podaży i prognozowania tej wielkości w najbliższej przyszłości, wykorzystywana jest tzw. krzywa podaży, pokazująca, ile jednostek danego dobra są skłonni wyprodukować producenci przy danej cenie. Analogicznie krzywa popytu to linia obrazująca