221-220-221
pon.-pt. 8.00-17.00
kontakt@moneyman.pl

Tani kredyt gotówkowy

Jakie czynniki decydują o kosztach kredytu? Kiedy kredyt może być naprawdę tani?

Każdy klient poszukujący zewnętrznego finansowania chciałby, aby zaciągnięty kredyt był możliwie jak najtańszym kredytem gotówkowym czy pożyczką. Niestety, nie zawsze tak jest, a wszystko zależy od oferty banku lub firmy pozabankowej, indywidualnych cech klienta, jego zdolności i wiarygodności kredytowej, jak i obowiązujących promocji na tanie pożyczki czy tani kredyt. Zatem sprawdźmy, co wchodzi w skład kosztów kredytowych i pożyczkowych oraz to, jakie czynniki determinują ich wysokość.

Co składa się na koszt taniego kredytu gotówkowego?

Wielu pożyczkobiorców i kredytobiorców popełnia błąd przy analizowaniu różnych ofert z banków i firm pozabankowych. Zwracają bowiem uwagę wyłącznie na wysokość oprocentowania nominalnego. Często może się okazać, że z pozoru tani kredyt będzie pociągał za sobą wyższe koszty obciążające klienta niż ten kredyt, który wydawał się droższy. Jak to możliwe? Wszystko za sprawą dodatkowych kosztów kredytowych, pozaodsetkowych, które należy uwzględnić przy określaniu atrakcyjności danej oferty kredytowej lub pożyczkowej.

Na koszt kredytu składa się kilka bardzo istotnych parametrów:

 • Odsetki – to podstawowy składnik pożyczki i kredytu. Tani kredyt gotówkowy i tania pożyczka powinny mieć jak najniższe odsetki. Zwróćmy uwagę na to, czy w ofercie widnieją odsetki w skali roku, czy na przykład w skali miesiąca, które będą naturalnie dużo niższe, ale i mogą wprowadzać w błąd konsumenta. Ostatecznie banki i firmy pożyczkowe i tak zawsze ustalają oprocentowanie w skali roku. Muszą one zmieścić się w ustawowo wskazanych limitach. Wysokość odsetek zależna jest w wymiarze liczbowym od kwoty zobowiązania oraz długości okresu kredytowania.
 • Koszty dodatkowe – pozaodsetkowe, czyli suma wszystkich pozostałych opłat i prowizji, m.in. prowizja za przyznanie pożyczki czy rozpatrzenie wniosku o pożyczkę. Kwota takich opłat może być doliczona do pierwszej raty zobowiązania lub podzielona i zagospodarowana równo na wszystkie raty, dlatego spłata takich kosztów następuje w comiesięcznych ratach. Wśród kosztów dodatkowych wymienić można opłatę przygotowawczą, którą ponosi się na przykład za przygotowanie umowy kredytowej lub pożyczkowej.
 • Koszt ubezpieczenia kredytu – nie w każdym przypadku dolicza się go do kosztów kredytu, ponieważ takie zobowiązania nie zawsze są ubezpieczone. Wszystko zależy od wymagań banku, w którym zaciągamy kredyt, bo to w przypadku instytucji bankowych ubezpieczenie będzie najczęściej konieczne. Koszty ubezpieczenia kreowane są m.in. przez składki na ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie na życie, od utraty pracy przez kredytobiorcę i inne.

Odsetki są wypadkową dwóch elementów:

 • stawki WIBOR – najczęściej 3M,
 • marży bankowej.

WIBOR to stawka bazowa oprocentowania kredytów udzielanych na rynku międzybankowym przez instytucje kredytujące – banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Stawka WIBOR uzależniona jest od poziomu stopy procentowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Najczęściej banki przy określaniu oprocentowania taniego kredytu gotówkowego czy hipotecznego biorą pod uwagę stawkę WIBOR ustalaną na trzymiesięczny okres, tzw. WIBOR 3M, ale poza nią istnieją też stawki półroczne 6M oraz roczne 12 M. Dla pożyczkodawców stopa WIBOR nie jest istotna przy ustalaniu wysokości oprocentowania pożyczki, ponieważ do jej udzielenia wykorzystywany jest kapitał własny i zysk wypracowany w toku działalności pożyczkowej, nie zaś kredyty z rynku międzybankowego, do którego firmy pozabankowe w praktyce nie mają dostępu.

Marża banku jest wartością ustalaną bezpośrednio przez bank. Podlega negocjacjom, a jej wysokość może zdecydować, czy otrzymamy propozycję na tani kredyt. Marża to jednocześnie czysty zysk instytucji, która udziela kredytu lub pożyczki. Im lepsza oferta banku i lepsza zdolność kredytowa klienta, tym niższą marżę może uzyskać kredytobiorca.

Czasami banki oferują tani kredyt, z mocno obniżoną marżą, ale tylko dla tych kredytobiorców, którzy skorzystają z tzw. sprzedaży wiązanej, czyli łącznie z kredytem gotówkowym czy innym zdecydują się na otwarcie konta bankowego osobistego lub oszczędnościowego czy na skorzystanie z karty kredytowej. Pamiętajmy jednak, że dodatkowe produkty w ramach sprzedaży cross selling generować mogą kolejne koszt po stronie klienta.

Czynniki wpływające na koszty kredytu  – kiedy kredyt może być tani?

Na ogólne koszty kredytów i pożyczek ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim będzie to wiarygodność wnioskującego o tani kredyt lub tanią pożyczkę gotówkową. Najtańszy kredyt gotówkowy zaciągnie ta osoba, która ma pozytywne wpisy w historii kredytowania np. w bazach Biura Informacji Kredytowej. Świadczą one o tym, że dany klient zaciągał już kredyty i pożyczki, które spłacał regularnie, zgodnie z harmonogramem spłaty. Bank w przypadku nawiązywania współpracy z takim klientem zdecydowanie może zminimalizować swoje ryzyko kredytowania. Nie tylko banki, ale również firmy pożyczkowe takie jak MoneyMan.pl, przy rozważaniu udzielenia taniej pożyczki klientowi, biorą pod uwagę wpisy w BIK, jak i w bazach dłużników:

 • Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77,
 • ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Bankowym 2,
 • Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KIDT BIG SA) z siedzibą w Kielcach przy ul. Poleskiej 44,
 • Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD BIG SA) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21,
 • Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG) z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38.

MoneyMan.pl chce mieć pewność, że klienta starającego się o udzielenie taniej pożyczki rzeczywiście stać na jej spłatę.

Nie bez znaczenia dla oferty na tani kredyt jest też zdolność kredytowa klienta, czyli zdolność do regulowania terminowo płatności rat kredytów i pożyczek. W MoneyMan.pl jest ona sprawdzana na podstawie oświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów i ich źródła. Klient może, choć nie musi podać nazwy zakładu pracy, w którym jest zatrudniony. Podanie nazwy pracodawcy może jednak przyspieszyć i ułatwić udzielenie taniego kredytu gotówkowego w MoneyMan.pl, a raczej pożyczki ratalnej, bo to ona stanowi główną oś naszej oferty przygotowanej dla klientów indywidualnych.

Banki zobowiązane są na mocy Rekomendacji T, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, do skrupulatnej oceny zdolności kredytowej, na podstawie wiarygodnych dokumentów, takich jak zaświadczenia o wysokości uzyskiwanego miesięcznie dochodu. Proces kredytowania w bankach jest przez to dłuższy niż w przypadku procesu rozpatrywania wniosku o pożyczkę w MoneyMan.pl.

Zabezpieczenia spłaty kredytu lub pożyczek to kolejny czynnik, który może uczynić zobowiązanie najtańszym kredytem gotówkowym lub tanią pożyczką. Banki akceptują wiele różnych zabezpieczeń spłaty zobowiązań: rzeczowe i osobowe. Do zabezpieczeń rzeczowych zaliczyć można:

 • Hipotekę – podstawowe zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego, obejmujące obciążenie nieruchomości hipoteką ustanowioną na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości, na podstawie aktu notarialnego.
 • Zastaw ogólny – zastaw może obejmować dowolną rzecz, którą bank zaakceptuje, a która jest obciążana prawem polegającym na tym, że wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z tej rzeczy, bez względu na to, czyja ona jest lub czyją staje się własnością.
 • Kaucję – polega ona na złożeniu bankowi zabezpieczenia w formie papierów wartościowych na okaziciela lub określonej sumy pieniężnej.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie – w jego przypadku kredytobiorca przenosi prawo własności swojej rzeczy, przedmiotu ruchomego, np. samochodu, na wierzyciela.
 • Blokadę środków na rachunku bankowym – dokonywana jest ona na zlecenie kredytobiorcy i obowiązuje do czasu wywiązania się przez niego z określonych zobowiązań – w tym przypadku kredytu, względem wierzyciela.

Z kolei zabezpieczenia osobiste spłaty zobowiązania kredytowego obejmują:

 • poręczenie wekslowe, które jest zobowiązaniem osoby trzeciej do zapłaty całości lub części sumy wekslowej na rzecz kredytobiorcy, jeśli świadczenia nie dopełni zobowiązany;
 • weksel – w tym weksel in blanco – zobowiązanie wystawcy do zapłaty dowolnej sumy wskazanej na pisemnym wekslu, wraz z podpisem zobowiązanego;
 • poręczenie – warunkowane przez przepisy kodeksu cywilnego; poręczenie spłaty kredytu udzielane jest przez poręczyciela, który zobowiązuje się do spłaty udzielonego zobowiązania, o ile kredytobiorca się z niego nie wywiąże w ustalonym w umowie terminie;
 • przystąpienie do długu – osoba przystępująca na mocy nowej umowy do długu staje się dłużnikiem solidarnym, w związku z czym w tym samym stopniu odpowiada za dług, co pierwotny kredytobiorca;
 • pełnomocnictwo – umocowanie banku do dysponowania rachunkiem osobistym należącym do kredytobiorcy;
 • przelew wierzytelności – polega na przeniesieniu na bank przez kredytobiorcę prawa do otrzymania określonych wierzytelności dłużnika;
 • gwarancja bankowa – bank wydający gwarancję zobowiązuje się do zapłaty kredytodawcy sumy pieniężnej w kwocie odpowiadającej pozostałym ratom kredytu wraz z odsetkami i opłatami pozaodsetkowymi, jeśli kredytobiorca z takiej płatności się nie wywiąże.

Tanie pożyczki udzielane m.in. przez MoneyMan.pl dla nowych i stałych klientów nie wymagają od pożyczkobiorców ustanawiania jakichkolwiek zabezpieczeń spłaty. Przy kredytach bankowych mają one jednak duże znaczenie, ponieważ pozwalają uzyskać tani kredyt, dzięki zmniejszeniu ryzyka kredytowego po stronie kredytodawcy.

Wyjątkowo tanie kredyty gotówkowe i pożyczki – dzięki decyzjom RPP

Rada Polityki Pieniężnej, działająca przy Narodowym Banku Polskim, prezentuje od wielu miesięcy, a nawet należałoby powiedzieć lat, łagodne podejście w kwestii ustalania głównych stóp procentowych w Polsce.

Najpewniej nawet do 2020 roku stopy te zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie, co potwierdził na początku 2018 roku prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, który jest jednocześnie przewodniczącym RPP. Wszystko to przez utrzymujący się niski poziom inflacji.

Obecnie główne stopy procentowe w Polsce wynoszą (dane na sierpień 2018):

 • stopa referencyjna – 1,5 proc.,
 • stopa lombardowa – 2,5 proc.,
 • stopa depozytowa – 0,5 proc.,
 • stopa redyskonta weksli – 1,75 proc.

Na podniesienie głównych stóp procentowych w Polsce Rada mogłaby się zdecydować, jeśli z gospodarki płynęłyby niepokojące sygnały np. o powiększającej się lawinowo inflacji. Jak na razie jednak nie ma potrzeby podwyższania stóp, zwłaszcza że zgodnie z najnowszą projekcją banku centralnego w 2018 roku inflacja będzie się utrzymywać na poziomie celu inflacyjnego lub w jego pobliżu, czyli w granicach 2,5 proc.

Niskie stopy procentowe i perspektywa ich utrzymania w najbliższej przyszłości w Polsce są bardzo dobrą informacją dla kredytobiorców i pożyczkobiorców. Dzięki nim mogą oni bowiem zaciągnąć tani kredyt w banku, płacąc rekordowo niskie odsetki. Stopy RPP, zwłaszcza stopa referencyjna NBP, mają bezpośredni wpływ na wysokość górnej granicy maksymalnego oprocentowania zobowiązań finansowych w Polsce. To dzięki temu w ofertach banków i firm pożyczkowych znajdujemy tanie kredyty gotówkowe i tanie pożyczki.

Limity kosztów dla kredytów i pożyczek

Tani kredyt czy tania pożyczka to produkt finansowy – zobowiązanie, w przypadku którego klient ponosi jak najniższe koszty okołokredytowe. Są one limitowane – zarówno jeśli chodzi o koszty odsetkowe, jak i pozaodsetkowe.

Koszty odsetkowe tanich kredytów i pożyczek pozabankowych kształtują przepisy Kodeksu Cywilnego, które niedawno były nowelizowane w związku z wejściem w życie w dniu 11 marca 2016 roku przepisów ustawy antylichwiarskiej. Sprecyzowano, że oprocentowanie kredytu, czyli wysokość odsetek umownych, nie może przekroczyć wysokości odsetek maksymalnych określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę dwukrotności stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. Aktualnie przy stopie referencyjnej równej 1,5 proc., odsetki maksymalne nakładane na pożyczkobiorcę czy kredytobiorcę w związku z zaciąganym zobowiązaniem wyniosą 10  proc. w stosunku rocznym.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, za pozaodsetkowe koszty kredytu lub pożyczki pozabankowej, uznaje się wszelkie koszty, jakie pożyczkobiorca ponosi w związku z realizacją umowy o kredycie konsumenckim, z wykluczeniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów odsetkowych. Do kosztów pozaodsetkowych zaliczyć należy:

 • prowizje za przystąpienie do kredytu czy pożyczki,
 • ubezpieczenia,
 • dodatkowe opłaty.

Zdecydowana większość pozaodsetkowych kosztów kredytów i pożyczek jest wliczana do Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania, czyli RRSO. Wskaźnik ten odzwierciedla realne koszty związane z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki.

W związku z wejściem w życie w 2016 roku ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, zmieniono wzór, według którego mają być wyliczane maksymalne pozaodsetkowe koszty pożyczki. Zgodnie z art. 36a wspominanej ustawy z 10 lipca 2015 roku, maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu oblicza się według wzoru:

MPKK<= (K x 25%) + (K x n/R x 30%)

gdzie:

 • MPKK – oznacza maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,
 • K – całkowita kwota pożyczki,
 • n – liczba dni okresu kredytowania,
 • R – liczba dni w roku.

Jeśli więc weźmiemy pod uwagę pożyczkę na 4000 zł na okres 2 miesięcy, jaką możemy Państwu zaoferować w MoneyMan.pl, to jej koszty pozaodsetkowe wynosić mogą:

MPKK<= (4000 x 25%) + (4000 x 60/365 x 30%) = 1000 + 197,26 = 1197,26 zł.

Maksymalnie opłaty związane z udzieleniem kredytu, bez odsetek, przy zadanych warunkach osiągną maksymalnie poziom 1197,26 zł.

Nowelizacja przepisów wprowadziła w życie limit wydatków związanych z pozaodsetkowymi kosztami kredytu – nie mogą one w skali roku przekroczyć wartości pożyczonego kapitału. To bardzo ważne zwłaszcza w przypadku długoterminowych pożyczek ratalnych.

Atrakcyjne tanie pożyczki w MoneyMan.pl

Nasza firma pożyczkowa MoneyMan.pl restrykcyjnie stosuje się do przepisów dotyczących maksymalnych odsetek od pożyczek i kosztów pozaodsetkowych. Udzielamy też swoim klientom nie tyle tanich kredytów online, co całkowicie darmowych pożyczek. Oferowane są one pożyczkobiorcom, którzy nigdy wcześniej nie zaciągali u nas zobowiązań i spłacą udzieloną pożyczkę ściśle w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej.