Regulamin produktów

Regulamin produktów w ID Finance Poland sp. z o.o od 13.04.2018

REGULAMIN PRODUKTÓW
W ID FINANCE POLAND SP. Z O.O.
 

§1
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady ustalania oraz zmiany przez IDF Poziomów pożyczek, w ramach których IDF, na zasadach określonych w RUP, zobowiązuje się udzielić Klientowi Pożyczki.

 

§2
Definicje
Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

1)IDF – ID Finance Poland sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł;

2)Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć lub ma zawartą z IDF RUP;

3)Poziomy pożyczek – rodzaje (kategorie) Pożyczek, o jakich udzielenie może ubiegać się Klient na zasadach określonych w RUP oraz niniejszym Regulaminie. Poziomy pożyczek określone są w Załączniku;

4)Pożyczka – suma wszystkich środków pieniężnych, wypłaconych Pożyczkobiorcy przez IDF na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;

5)Regulamin – niniejszy Regulamin produktów w ID Finance Poland sp. z o.o. w likwidacji;

6)Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w IDF zamieszczony w Serwisie;

7)Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.moneyman.pl;

8)Trwały nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Klientowi lub Pożyczkobiorcy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, sporządzone lub przekazane w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami;

9)Wniosek o pożyczkę – składany przez Klienta za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji mobilnej wniosek o udzielenie Klientowi przez IDF Pożyczki;

10)RUP – Ramowa umowa pożyczki, której wzór zamieszczony jest w Serwisie;

11)Umowa pożyczki – umowa pożyczki, na podstawie której IDF udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki na zasadach określonych w RUP oraz Umowie pożyczki;

12)Umowa pożyczki ratalnej – umowa pożyczki ratalnej, na podstawie której IDF udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki na zasadach określonych w RUP oraz Umowie pożyczki ratalnej;

13)Załącznik – załącznik nr 1 do Regulaminu (Tabela poziomów pożyczek).

 

§3
Poziomy pożyczek
1. Na zasadach określonych w RUP Klient jest uprawniony do składania Wniosków o pożyczkę oraz otrzymywania Pożyczek w ramach aktualnie oferowanych przez IDF Poziomów pożyczek z dnia złożenia przez Klienta Wniosku o pożyczkę.

2.Aktualnie oferowane przez IDF Poziomy pożyczek zawarte są w Załączniku.

 

§4
Postanowienia końcowe
1.Regulamin wchodzi w życie w dniu 13 kwietnia 2018 r.
2.Regulamin oraz Załącznik dostępne są na stronach Serwisu. Załącznik stanowi integralną cześć Regulaminu. Każdy Klient lub Pożyczkobiorca ma możliwość pobrania Regulaminu na Trwałym nośniku i wydrukowania Regulaminu.
3.IDF zastrzega możliwość zmiany Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Klientów poprzez umieszczenie w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu lub Załącznika. Zmiany będą mogły być wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  1. zmiany rodzaju lub formy udzielanych przez IDF Pożyczek, o ile zmiany nie naruszają interesów Klientów;
  2. wprowadzenia przez IDF do oferty nowych usług lub produktów, w tym przy współpracy z osobami trzecimi, o ile zmiany nie naruszają interesów Klientów;
  3. wprowadzenia przez IDF nowych rozwiązań technicznych lub informatycznych mających związek z zawieraniem, rozwiązywaniem lub wykonywaniem RUP, Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej, o ile zmiany nie naruszają interesów Klientów;
  4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności IDF, w szczególności mających wpływ na koszty prowadzenia przez IDF działalności gospodarczej lub dotyczących praw lub obowiązków Klientów lub IDF wynikających z RUP, Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej;
  5. zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek wydanych orzeczeń przez sądy lub trybunały, wydanych decyzji administracyjnych przez właściwe organy administracyjne, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; wydania nowych lub zmianę dotychczasowych rekomendacji, dobrych praktyk lub zaleceń wydanych przez właściwe organy administracji, urzędy lub zrzeszenia branżowe działające w obszarze działalności gospodarczej IDF.

4.Do stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie nowego Regulaminu lub Załącznika stosuje się dotychczas obowiązujący Regulamin lub Załącznik.

5.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub Załączniku stosuje się odpowiednio postanowienia RUP, Umowy pożyczki, Umowy pożyczki ratalnej, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 Tabela poziomów pożyczek

Poziom

Pożyczki

Warunki przyznania Pożyczki Okres udzielenia Pożyczki Kwota Pożyczki (PLN) Rodzaj spłaty
START ·         pozytywna ocena zdolności kredytowej 1-2 miesięcy 100 – 1500 Jednorazowa lub ratalna
SUPER START  

·         pozytywna ocena zdolności kredytowej

1-5 miesięcy 1600 – 3000 Jednorazowa lub ratalna
MEGA
  • pozytywna ocena zdolności kredytowej

·         1 spłacona Pożyczka

1-6 miesięcy 3100-4000 Jednorazowa lub ratalna
TURBO ·         pozytywna ocena zdolności kredytowej

·         2 spłacone Pożyczki

·         2400 Punktów LTB*

1- 8 miesięcy 4100 – 5000 Jednorazowa lub ratalna
SUPER TURBO ·         pozytywna ocena zdolności kredytowej

·         3 spłacone Pożyczki

·         5200 Punktów LTB *

1-12 miesięcy 5100 – 7000 Jednorazowa lub ratalna

 

∗ Zgodnie z Regulaminem przyznawania punktów bonusowych w ID Finance Poland sp. z o.o. w likwidacji

Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.