<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N87RJR" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe> Umowa pożyczki odnawialnej | Online
Masz pytania:
221-220-221 Pon - Pt od 9:00 do 19:00 kontakt@moneyman.pl

Umowa pożyczki odnawialnej

    IDF Umowa pozyczki odnawialnej

 

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR __

 

zawarta w dniu __ w Warszawie pomiędzy:

 

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP:  5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, zwaną dalej jako „IDF”,

a,

Panią/Panem __, dowód osobisty seria i numer __, nr PESEL __, zameldowaną/ym w __, kod pocztowy __, przy ulicy __, numer __, zamieszkałą/ym w __, kod pocztowy __, numer __, adres e-mail __, zwaną/ym dalej jako „Pożyczkobiorca”,

 

przy czym w dalszej części Umowy strony Umowy zwane są łącznie jako „Strony”, a każda z osobna jako „Strona”.

 

 

§  1

Definicje

Użyte w Umowie pożyczki określenia oznaczają:

1)        Bazy danych – oznacza zewnętrzne zbiory danych prowadzone dla celów oceny zdolności kredytowej przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188);

2)        Biura Informacji Gospodarczej – oznacza Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie; Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie; Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie; Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji  gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015);

3)        Biuro Informacji Kredytowej – oznacza Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie; 

4)        Całkowity koszt pożyczki – oznacza wszystkie koszty, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem odpowiednio Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, szczegółowo wskazane w Umowie pożyczki lub Umowie pożyczki ratalnej;;

5)        Dane do logowania – oznacza dane, za pomocą których Pożyczkobiorca loguje się do swojego konta na Stronie internetowej, t. j. adres e-mail oraz hasło;

6)        Dział obsługi klienta – oznacza pracowników IDF obsługujących Pożyczkobiorców pod numerem telefonu 221 220 221 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@moneyman.pl;

7)        Formularz informacyjny – oznacza formularz informacyjny dotyczący Pożyczki, o którym mowa w art. 14 Ustawy, udostępniany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku za pośrednictwem Strony internetowej przed zawarciem odpowiednio Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;

8)        Klient – oznacza osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

9)        Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121);

10)     Konto internetowe – oznacza konto internetowe założone przez Klienta na Stronie internetowej, zawierające dane osobowe Klienta wskazane przez Klienta na etapie zawierania Umowy;

11)     Limit – oznacza maksymalną wysokość Pożyczki, jakiej IDF zobowiązuje się udzielić Pożyczkobiorcy, na zasadach określonych w Umowie; Limit określa rodzaje Pożyczek oraz maksymalną wysokość Pożyczki danego rodzaju, jaka może być przyznana Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;

12)     IDF – oznacza spółkę działająca pod firmą ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP:  5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł;

13)     Ocena zdolności kredytowej – oznacza dokonywaną przez IDF na etapie składania przez Pożyczkobiorcę Wniosku o pożyczkę, Wniosku o pożyczkę ratalną lub Wniosku o przedłużeniem terminu spłaty, ocena zdolności Pożyczkobiorcy do terminowej spłaty Pożyczki wraz z wszystkimi należnymi opłatami, w terminach określonych odpowiednio w Umowie pożyczki, Umowie pożyczki ratalnej lub Przedłużeniu terminu spłaty;

14)     Opłata weryfikacyjna – oznacza określoną w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o. jednorazową opłatę pobieraną przez IDF od Pożyczkobiorcy na etapie rejestracji Klienta na Stronie internetowej w związku z weryfikacją numeru Rachunku bankowego Klienta;

15)     Pożyczka – oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych denominowanych w złotych, wypłaconych Pożyczkobiorcy przez IDF na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;

16)     Pożyczkobiorca – oznacza Klienta, z którym IDF zawarł Umowę;

17)     Prawo bankowe – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015., poz. 128 z późn. zm.);

18)     Rachunek bankowy IDF – oznacza numer rachunku bankowego, którego posiadaczem jest IDF, służący Pożyczkobiorcy do zwrotu na rzecz IDF kwoty udzielonej Pożyczki oraz wszelkich innych kosztów związanych z udzieleniem Pożyczki lub Pożyczki ratalnej wskazanych odpowiednio w Umowie pożyczki lub Umowie pożyczki ratalnej. Numer Rachunku bankowego IDF widoczny jest dla Pożyczkobiorcy na stronie internetowej Konta internetowego;

19)     Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy – oznacza numer rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Pożyczkobiorca, wskazany przez Pożyczkobiorcę na etapie rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej, służący do przeniesienia przez IDF na własność Pożyczkobiorcy w formie przelewu bankowego kwoty Pożyczki lub Pożyczki ratalnej zgodnie z zawartą Umową pożyczki lub Umową pożyczki ratalnej;

20)     Strona internetowa – oznacza stronę internetową będąca własnością IDF znajdująca się pod adresem internetowym www.moneyman.pl;

21)     Tabela opłat i prowizji – oznacza wykaz zawierający opłaty i prowizje należne IDF od Pożyczkobiorcy w związku z udzieleniem Pożyczki; Tabela opłat i prowizji stanowi Załącznik nr 5 do Umowy;

22)     Termin spłaty – oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić kwotę Pożyczki lub kwotę Raty wraz z wszelkimi należnymi IDF kosztami określonymi odpowiednio w Umowie pożyczki lub Umowie pożyczki ratalnej. W przypadku, jeżeli Termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za Termin spłaty uznaje się kolejny dzień roboczy;

23)     Umowa – oznacza niniejszą Umowę pożyczki odnawialnej zawartą pomiędzy Stronami;

24)     Umowa pożyczki – oznacza umowę pożyczki, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy; wzór Umowy pożyczki stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;  

25)     Umowa pożyczki ratalnej – oznacza umowę pożyczki, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy; wzór Umowy pożyczki ratalnej stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;

26)     Ustawa – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 1497);

27)     Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135);

28)     Ustawa o reklamacjach – oznacza ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348);

29)     Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015 z późn. zm.);

30)     Weryfikacja klienta – oznacza proces weryfikowania przez IDF Klienta, w szczególności tożsamości lub zdolności kredytowej Klienta. Weryfikacja Klienta dokonywana jest w oparciu o wewnętrzne bazy danych IDF, Bazy danych, telefonicznie lub za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o.;

31)     Warunki udzielenia pożyczki – oznacza warunki, na jakich IDF na podstawie Umowy pożyczki udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki. Warunki udzielenia pożyczki są każdorazowo wskazane w Umowie pożyczki;

32)     Warunki udzielenia pożyczki ratalnej – oznacza warunki, na jakich IDF na podstawie Umowy pożyczki ratalnej udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki ratalnej. Warunki udzielenia Pożyczki ratalnej są każdorazowo wskazane w Umowie pożyczki ratalnej;

33)     Wniosek o pożyczkę – oznacza składany przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej wniosek o udzielenie Pożyczkobiorcy przez IDF Pożyczki;

34)     Wniosek o przedłużenie terminu spłaty – złożony IDF przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej wniosek o przedłużenie Terminu spłaty;

35)     Załączniki – oznacza załączniki do Umowy.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Na warunkach określonych w Umowie IDF udziela Pożyczkobiorcy linię odnawialną Pożyczki w ramach przyznanego Pożyczkobiorcy Limitu, na podstawie której Pożyczkobiorca może wielokrotnie wnioskować o przyznanie Pożyczkobiorcy przez IDF Pożyczki w wysokości wskazanej we Wniosku o pożyczkę.
 2. Przeniesienie na własność Pożyczkobiorcy określonej kwoty Pożyczki następuje każdorazowo na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej. W zakresie nieuregulowanym w Umowie pożyczki lub w Umowie pożyczki ratalnej stosuje się postanowienia Umowy.
 3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i jest umową o charakterze ciągłym.
 4. Umowa pożyczki oraz Umowa pożyczki ratalnej zawarte są każdorazowo na czas określony do dnia Terminu spłaty.
 5. Każda Umowa pożyczki oraz Umowa pożyczki ratalnej posiada indywidualny numer ewidencyjny nadawany według kolejności przyznawanych Pożyczkobiorcy Pożyczek.

§ 3

Zawarcie Umowy

 1. Klient zawiera z IDF Umowę poprzez utworzenie Konta internetowego za pośrednictwem Strony internetowej na zasadach określonych w § 4 Umowy. Na etapie tworzenia Konta internetowego Klientowi udostępniany jest wzór Umowy, który Klient ma obowiązek zaakceptować poprzez zaznaczenie właściwego pola.
 2. Umowę z IDF może zawrzeć Klient, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)        ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2)        jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, t. j. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (IDF) czynności prawnej (zawarcie Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

3)        posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4)        utworzył Konto internetowe zgodnie z postanowieniami § 4 w zw. z § 3 ust. 1 Umowy.

 1. Za chwilę zawarcia przez Strony Umowy uważana jest chwila utworzenia przez Klienta Konta internetowego zgodnie z § 4 Umowy.   
 2. Po zawarciu przez Strony Umowy, IDF niezwłocznie przekazuje Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany przez Pożyczkobiorcę w Koncie internetowym, dokument Umowy.  
 3. Po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę na trwałym nośniku Umowy, zgodnie z ust. 4, Pożyczkobiorca jest zobowiązany:

1)        wydrukować, własnoręcznie podpisać i odesłać drogą pocztową na adres korespondencyjny IDF jeden egzemplarz Umowy; albo

2)        opatrzyć Umowę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i przesłać na adres poczty elektronicznej IDF kontakt@moneyman.pl.

 

§ 4

Utworzenie Konta internetowego

 1. Klient tworzy Konto internetowe za pośrednictwem Strony internetowej, na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o.
 2. W toku tworzenia Konta internetowego Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że podanie przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych, skutkujących w szczególności doprowadzeniem IDF do niekorzystnego rozporządzenia majątkowego, może skutkować dla Klienta powstaniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej.   
 3. Po utworzeniu Konta internetowego, w celu dokonania Weryfikacji klienta, Klient jest zobowiązany do dokonania Opłaty weryfikacyjnej w formie przelewu na Rachunek bankowy IDF. Opłata weryfikacyjna może być dokonana w formie przelewu bankowego lub za pośrednictwem usługodawców współpracujących z IDF, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta dokonania Opłaty weryfikacyjnej w formie przelewu bankowego, przelew powinien zostać dokonany z rachunku bankowego, którego posiadaczem jest Klient, podanego przez Klienta na etapie tworzenia Konta internetowego (Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy).
 5. W przypadku wyboru przez Klienta dokonania Opłaty weryfikacyjnej za pośrednictwem usługodawców współpracujących z IDF, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o., Klient zostanie przeniesiony na zewnętrzną stronę internetową usługodawców współpracujących z IDF i w dalszej kolejności Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez tych usługodawców.
 6. Konto internetowe jest utworzone z chwilą rozpoczęcia przez Klienta procesu składania Wniosku o pożyczkę lub Wniosku o pożyczkę ratalną.

 

§ 5

Przyznawanie Pożyczek

 1. Na podstawie Umowy Pożyczkobiorca jest uprawniony do wielokrotnego składania IDF Wniosków o pożyczkę lub Wniosków o pożyczkę ratalną.
 2. Wnioski o pożyczkę lub Wnioski o pożyczkę ratalną składane są przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej oraz Konta internetowego, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o.
 3. Pożyczki są każdorazowo udzielane Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej w ramach przyznanego Pożyczkobiorcy Limitu, zgodnie z zasadami określonymi w § 16 Umowy.

§ 6

Pożyczki mogą być udzielane Pożyczkobiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)        zawarł z IDF Umowę, zgodnie z § 3 Umowy;

2)        posiada zdolność do spłaty względem IDF zobowiązań powstałych w związku z przyznaniem Pożyczki;

3)        uzyskał pozytywną Ocenę zdolności kredytowej na skutek sprawdzenia Pożyczkobiorcy w Bazach danych oraz wewnętrznych zbiorach danych IDF;

4)        złożył za pośrednictwem Strony internetowej Wniosek o pożyczkę lub Wniosek o pożyczkę ratalną.

 

§ 7

 1. Po złożeniu przez Pożyczkobiorcę Wniosku o pożyczkę lub Wniosku o pożyczkę ratalną IDF przeprowadza Weryfikację klienta oraz analizę Wniosku o pożyczkę lub Wniosku o pożyczkę ratalną, w szczególności w zakresie prawdziwości podanych przez Pożyczkobiorcę danych osobowych oraz dokonuje Oceny zdolności kredytowej.
 2. Dokonując czynności określonych w ust. 1 IDF może korzystać z Baz danych, wewnętrznych zbiorów danych IDF, jak również weryfikować podane przez Pożyczkobiorcę dane poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z Pożyczkobiorcą lub osobą wskazaną przez Pożyczkobiorcę.

§ 8

 1. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od dokonanej przez IDF pozytywnej Weryfikacji Klienta,  Wniosku o pożyczkę lub Wniosku o pożyczkę ratalną oraz Oceny zdolności kredytowej.
 2. W przypadku dokonanej przez IDF negatywnej oceny Wniosku o pożyczkę lub Wniosku o pożyczkę ratalną lub Oceny zdolności kredytowej, na podstawie informacji zawartych w Bazach danych, IDF niezwłocznie przekazuje Pożyczkobiorcy bezpłatną informację o wynikach dokonanego sprawdzenia oraz wskazuje Pożyczkobiorcy odpowiednio Bazę danych, na podstawie której IDF dokonał negatywnej oceny Wniosku o pożyczkę lub Wniosku o pożyczkę ratalną lub negatywnej Oceny zdolności kredytowej.
 3. IDF poinformuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu bądź odmowie przyznania Pożyczki za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz krótkiej wiadomości tekstowej SMS.

 

§ 9

 1. W przypadku pozytywnej Weryfikacji klienta, Wniosku o pożyczkę lub Wniosku o pożyczkę ratalną oraz pozytywnej Oceny zdolności kredytowej, Strony zawierają Umowę pożyczki lub Umowę pożyczki ratalnej, a IDF niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni, dokonuje wypłaty kwoty Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy.
 2. IDF dokonuje wypłaty Pożyczki w sposób wybrany przez Pożyczkobiorcę, t. j. w formie przelewu na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub przekazu pocztowego realizowanego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

 

§ 10

Zawarcie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej

 1. Zawarcie przez Strony Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej następuje z chwilą uznania Rachunku bankowego IDF kwotą wnioskowanej przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki.
 2. Po zawarciu przez Strony Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, IDF niezwłocznie przekazuje Pożyczkobiorcy na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Koncie internetowym dokument Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, załączników oraz Formularza informacyjnego dotyczącego udzielonej Pożyczki.  
 3. Po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki, załączników oraz Formularza informacyjnego zgodnie z ust. 1, Pożyczkobiorca jest zobowiązany:

1)        wydrukować, własnoręcznie podpisać i odesłać drogą pocztową na adres korespondencyjny IDF jeden egzemplarz Umowy pożyczki oraz parafowanych przez Pożyczkobiorcę Załączników; albo

2)        opatrzyć Umowę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i przesłać na adres poczty elektronicznej IDF kontakt@moneyman.pl.

 

 

§ 11

Koszty Pożyczki

 1. Z udzieleniem Pożyczkobiorcy przez IDF Pożyczki związane są następujące koszty:  

1)        prowizja;

2)        maksymalne odsetki ustawowe, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego;

3)        koszty przekazu pocztowego w przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę opcji dostarczenia pożyczki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

 1. Wysokość poszczególnych kosztów Pożyczki, o których mowa w ust. 1, zawarte są w Tabeli opłat i prowizji.
 2. Wysokość kosztów Pożyczki, o którą wnioskuje Pożyczkobiorca, zostanie każdorazowo wskazania Pożyczkobiorcy w Koncie internetowym.
 3. Wysokość kosztów konkretnej Pożyczki, przyznanej Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, jest każdorazowo wskazana w Warunkach udzielenia pożyczki zawartej w Umowie pożyczki lub w Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej zawartej w Umowie pożyczki ratalnej.

 

§ 12

Zasady i Termin spłaty Pożyczki

 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki oraz wszelkich innych należnych IDF kosztów Pożyczki najpóźniej w Terminie spłaty.
 2. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty, o której mowa w ust. 1:

1)        w formie przelewu na Rachunek bankowy IDF podając w tytule przelewu imię, nazwisko oraz odpowiednio numer Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;

2)        poprzez swoje Konto internetowe, za pośrednictwem usługodawców współpracujących z IDF, o których mowa w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o.

 1. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania Rachunku bankowego IDF.
 2. Wszelkie dokonywane przez Pożyczkobiorcę spłaty, o których mowa w ust. 1, będą zaliczane przez IDF na poczet rozliczenia poniżej wskazanych należności, zgodnie z podaną kolejnością:

1)        w przypadku Umowy pożyczki:

a)        maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie;

b)        maksymalne odsetki ustawowe;

c)        opłata za przekaz pocztowy;

d)        prowizja za udzielenie Pożyczki;

e)        kwota Pożyczki;

2)        w przypadku Umowy pożyczki ratalnej:

a)        przypadające do spłaty w danej racie maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od wymagalnej raty Pożyczki;

b)        przypadające do spłaty w danej racie maksymalne odsetki ustawowe liczone od raty Pożyczki;

c)        przypadająca do spłaty w danej racie część opłaty za przekaz pocztowy;

d)        przypadająca do spłaty w danej racie część prowizji za udzielenie Pożyczki;

e)        przypadająca do spłaty w danej racie kwota Pożyczki.

 

 

§ 13

Skutki braku spłaty Pożyczki w Terminie spłaty

 1. W przypadku braku spłaty przez Pożyczkobiorcę w Terminie spłaty kwoty Pożyczki lub kosztów Pożyczki, o których mowa w § 11 ust. 1 Umowy, IDF jest uprawniony do:

1)        naliczania Pożyczkobiorcy maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie równych dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie stanowiących sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych;

2)        podjęcia wobec Pożyczkobiorcy czynności upominawczych na etapie przedsądowym, o których mowa w ust. 2, we własnym zakresie lub zlecenie podjęcia przedmiotowych czynności upominawczych osobie trzeciej;

3)        wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko Pożyczkobiorcy w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego;

4)        wystąpienie na drogę postępowania egzekucyjnego w celu odzyskania przysługujących Pożyczkobiorcy należności wynikających z udzielonej Pożyczki;

5)        w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 14 ust. 1 lub art. 16 ust. 1 Ustawy   o udostępnianiu informacji gospodarczych - przekazanie informacji o braku spłaty przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki, kosztów Pożyczki, o których mowa w § 11 ust. 1 Umowy lub kosztów czynności upominawczych, o których mowa w ust. 2, do Biur Informacji Gospodarczej;

6)        przekazania informacji o braku spłaty kwoty Pożyczki lub kosztów Pożyczki, o których mowa w § 11 ust. 1 Umowy, do Biura Informacji Kredytowej, zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Pożyczkobiorcę, o której mowa w § 20 ust. 3 i 4 Umowy.      

 1. Na czynności upominawcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Umowy, składają się:

1)        wysyłanie do Pożyczkobiorcy monitów za pośrednictwem poczty elektronicznej;

2)        wysyłanie do Pożyczkobiorcy monitów za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych SMS;

3)        wysyłanie do Pożyczkobiorcy monitów za pośrednictwem korespondencji pocztowej;

4)        bezpośredni kontakt telefoniczny z Pożyczkobiorcą;

5)        podejmowanie czynności upominawczych w miejscu zamieszkania Pożyczkobiorcy.

 1. IDF będzie podejmował wobec Pożyczkobiorcy czynności upominawcze, o których mowa w ust. 2, według własnego wyboru, przy uwzględnieniu zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.  

 

§ 14

Spłata Pożyczki przed Terminem spłaty

 1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty Pożyczki w całości lub w części przez Terminem spłaty.
 2. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki przed Terminem spłaty Całkowity koszt pożyczki ulegnie obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnienie Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed Terminem spłaty.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, po dokonaniu przez Pożyczkobiorcę całkowitej spłaty Pożyczki i wszelkich kosztów Pożyczki, w terminie 14 dni IDF dokona rozliczenia wzajemnych należności, a ewentualne środki pieniężne należne Pożyczkobiorcy od IDF z tytułu wcześniejszej spłaty całości lub części Pożyczki zostaną przelane przez IDF na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.     

 

§ 15

Przedłużenie Terminu spłaty Pożyczki udzielonej na podstawie Umowy pożyczki

Pożyczkobiorca, któremu IDF udzielił Pożyczki na podstawie Umowy pożyczki, nie jest uprawniony do wnioskowania o przedłużenie Terminu spłaty.

 

§ 16

Przedłużenie Terminu spłaty Pożyczki udzielonej na podstawie Umowy pożyczki ratalnej

 1. Pożyczkobiorca, któremu IDF udzielił Pożyczki na podstawie Umowy pożyczki ratalnej, jest uprawniony do wnioskowania o przedłużenie Terminu spłaty.
 2.  W celu przedłużenia Terminu spłaty Pożyczkobiorca składa IDF za pośrednictwem Konta internetowego Wniosek o przedłużenie terminu spłaty. Wniosek o przedłużenie terminu spłaty może być złożony zarówno przed, jak i po upływie Terminu spłaty.
 3. We Wniosku o przedłużenie terminu spłaty Pożyczkobiorca wskazuje okres, o jaki Termin spłaty ma zostać odroczony. Okres, o jaki Termin spłaty może zostać odroczony, zostanie udostępniony Pożyczkobiorcy w Koncie internetowym.
 4. Przedłużenie Terminu spłaty jest uzależnione od dokonania przez IDF pozytywnej Oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy oraz uiszczenia przez Pożyczkobiorcę na rzecz IDF opłaty za przedłużenie Terminu spłaty, zgodnie z ust. 5. Dane potrzebne Pożyczkobiorcy do dokonania opłaty zostaną udostępnione Pożyczkobiorcy w Koncie internetowym.

 

§ 17

Limit

 1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do składania Wniosków o pożyczkę oraz otrzymywania Pożyczek w ramach przyznanego Pożyczkobiorcy Limitu.
 2. Limit określa poziomy Pożyczek oraz maksymalną wysokość Pożyczki danego poziomu, jakich IDF zobowiązuje się udzielić Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w Umowie.
 3. Szczegóły dotyczące Limitu, w szczególności poziomy Pożyczek, jakie mogą być udzielone Pożyczkobiorcy, warunki uzyskania kolejnego poziomu Pożyczki, okres udzielenia Pożyczki, wysokość Pożyczek, wysokość prowizji i oprocentowania oraz rodzaj spłaty Pożyczek (jednorazowa lub ratalna), wskazane są w Załączniku nr 4 do Umowy (Tabela Limitu).

 

§ 18

Odstąpienie od Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej

 1. Pożyczkobiorcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej w terminie 14 dni od dnia zawarcia odpowiednio Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej. Skutkiem wykonania przez Pożyczkobiorcę powyższego uprawnienia jest wygaśnięcie odpowiednio Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od Umowy, wygasa również Umowa pożyczki lub Umowa pożyczki ratalnej.
 3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo odstąpienia poprzez złożenie IDF pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3  do Umowy.
 4. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży na adres siedziby IDF oświadczenie o odstąpieniu, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.      
 5. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki.
 6. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu IDF Pożyczki wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 5, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 7. Pożyczkobiorca dokonuje zwrotu Pożyczki na rzecz IDF w formie przelewu na Rachunek bankowy IDF. Dniem zwrotu Pożyczki jest dzień uznania Rachunku bankowego IDF. 

 

§ 19

Wypowiedzenie Umowy

 1. Pożyczkobiorca jest uprawniony w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, do rozwiązania Umowy w drodze wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Pożyczkobiorca wykonuje prawo wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie IDF oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy pod rygorem nieważności:

1)        w formie pisemnej na adres siedziby IDF: ID Finance Poland sp. z o.o.,  ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa; albo

2)        w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres poczty elektronicznej IDF: kontakt@moneyman.pl.

 1. IDF jest uprawniony, w każdym czasie, do rozwiązania Umowy w drodze wypowiedzenia Umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. IDF wykonuje prawo wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy pod rygorem nieważności:

1)        w formie pisemnej na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy; albo

2)        w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy.           

 1. IDF jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki wynikających z Umowy lub negatywnej Oceny zdolności kredytowej.

 

§ 20

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa.
 2. IDF przetwarza dane Pożyczkobiorcy w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych przez IDF usług oraz zapewnienia zgodności działania IDF z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. IDF informuje Pożyczkobiorcę, że podanie danych osobowych przez Pożyczkobiorcę jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji na rzecz Pożyczkobiorcy usług przez IDF. 
 4. IDF informuje Pożyczkobiorcę, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Pożyczkobiorcy, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez IDF w celach marketingowych, jak również cofnięcia udzielonych IDF zgód na przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 21

Bazy danych

 1. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, iż IDF jest instytucją pożyczkową w rozumieniu art. 5 ust. 2a lit. c) Ustawy, w związku z  czym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy, w przypadku złożenia przez Pożyczkobiorcę Wniosku o udzielenie pożyczki, IDF jest zobowiązana do badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, w tym w oparciu o Bazy danych.
 2. W związku z ust. 1 IDF informuje Pożyczkobiorcę, a Pożyczkobiorca wyraża zgodę, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia przez IDF działań w związku ze złożeniem przez Pożyczkobiorcę Wniosku o udzielenie pożyczki, a także niezbędne dla wypełnienia  prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez IDF oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków IDF, w tym określonych w Ustawie oraz w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych, jak również  obowiązków archiwalnych, podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez IDF oraz będą mogły być przekazywane przez IDF do następujących Biur Informacji Gospodarczej:

a)        Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor  S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa;

b)        Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa;

c)        Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław;

d)        Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lublańskiej 38, 31-476 Kraków.

 1. W związku z ust. 1 Pożyczkobiorca wyraża również zgodę na:

1)        przekazanie przez IDF do Biura Informacji Kredytowej danych osobowych Pożyczkobiorcy zawartych we Wniosku o udzielenie pożyczki (zapytanie);

2)        udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej IDF w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji dotyczących Pożyczkobiorcy, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;

3)        przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej danych osobowych Pożyczkobiorcy przekazanych przez IDF w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępniania bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na  podstawie  Ustawy z  dnia 29 sierpnia  1997 r.;

4)        przekazywanie przez IDF do Biura Informacji Kredytowej danych osobowych Pożyczkobiorcy i informacji dotyczących zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikającego z zawartej Umowy oraz przetwarzania tych danych i informacji przez Biuro Informacji Kredytowej do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Prawa bankowego. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej informacji dotyczących Pożyczkobiorcy, w tym stanowiących tajemnicę bankową do IDF dla celów dokonywanej przez IDF oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania Umowy.

 1. W związku z wyrażeniem przez Pożyczkobiorcę zgód, o których mowa w ust. 3, IDF informuje Pożyczkobiorcę, że:

1)     dane osobowe Pożyczkobiorcy będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a Prawa bankowego oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 Prawa bankowego w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;

2)        Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych Pożyczkobiorcy, ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych Pożyczkobiorcy przez Biura Informacji Gospodarczej lub Biuro Informacji Kredytowej i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy o ochronie danych osobowych;

3)        przekazanie danych osobowych przez Pożyczkobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Skutkiem żądanie przez Pożyczkobiorcę zaprzestania przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy lub wniesienie sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy będzie skutkowało brakiem możliwości weryfikacji przez IDF zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy co może skutkować odmową przyznania Pożyczki przez IDF;

4)        w przypadku zamiaru odwołania przez Pożyczkobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy, o których mowa w ust. 3, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania do IDF lub Biura Informacji Kredytowej formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

 

§ 22

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Umowy, Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej Pożyczkobiorca może składać w formie:

1)        pisemnej – osobiście w siedzibie IDF lub przesyłką pocztową;

2)        ustnej - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Pożyczkobiorcy w siedzibie IDF;

3)        elektronicznej - na adres poczty elektronicznej IDF - reklamacje@moneyman.pl.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez IDF bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez IDF.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 2, IDF przekaże Pożyczkobiorcy informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia  otrzymania reklamacji przez IDF.
 3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Pożyczkobiorca zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy wskazany w Umowie lub inny adres korespondencyjny wskazany przez Pożyczkobiorcę lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Pożyczkobiorcę – na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy.

 

§ 23

Warunki zmiany Umowy

 1. IDF jest uprawniony do zmiany Umowy, w tym Załączników do Umowy w przypadku:

1)        zmiany rodzaju lub formy udzielanych przez IDF Pożyczek;

2)        zmiany wysokości udzielanych przez IDF Pożyczek na skutek zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub zmiany kosztów obsługi Pożyczek przez IDF niezależnych od IDF, w szczególności w przypadku zmiany cen usług świadczonych na rzecz IDF przez osoby trzecie;

3)        wprowadzenia przez IDF do oferty nowych usług lub produktów, w tym przy współpracy z osobami trzecimi;

4)        wprowadzenia przez IDF nowych rozwiązań technicznych lub informatycznych mających związek z zawieraniem, rozwiązywaniem lub wykonywaniem Umowy;

5)        zamiaru powierzenia wykonywania części lub całości Umowy osobie trzeciej działającej w charakterze pośrednika w imieniu lub na rzecz IDF;

6)        zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności IDF, w szczególności mających wpływ na koszty prowadzenia przez IDF działalności gospodarczej lub dotyczących praw lub obowiązków Pożyczkobiorcy lub IDF wynikających z Umowy;

7)        zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek wydanych orzeczeń przez sądy lub trybunały, wydanych decyzji administracyjnych przez właściwe organy administracyjne, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; wydania nowych lub zmianę dotychczasowych rekomendacji, dobrych praktyk, lub zaleceń wydanych przez właściwe organy administracji, urzędy lub zrzeszenia branżowe działające w obszarze działalności gospodarczej IDF.

 1. W przypadku dokonania zmian w Umowie z przyczyn, o których mowa w ust. 1, IDF poinformuje o tej okoliczności Pożyczkobiorcę na co najmniej 14 dni przed planowaną datą wejścia w życie zmian w Umowie w sposób określony w § 10 ust. 2 Umowy, jednocześnie przesyłając Pożyczkobiorcy zmieniony tekst Umowy wraz z informacją o przyczynach dokonanych zmian, zakresie dokonanych zmian oraz informacją o przysługującym Pożyczkobiorcy uprawnieniu do wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w zdaniu kolejnym. Zmieniona Umowa będzie obowiązywała Pożyczkobiorcę od wskazanej daty wejścia w życie zmian Umowy, chyba że w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Pożyczkobiorca wypowie IDF Umowę, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w sposób i w formie określonej w § 19 ust. 1 Umowy. W takim przypadku nowe postanowienia Umowy nie będą wiązały Pożyczkobiorcy, a Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 Umowy.  
 2. Niezależnie od powyższych postanowień IDF zastrzega sobie prawo do czasowego zniesienia lub zmniejszenia kosztów Pożyczki wskazanych w Tabeli opłat i prowizji, w szczególności w przypadku organizowania przez IDF promocji lub konkursów promujących usługi lub działalność IDF. Koszty Pożyczki zostaną każdorazowo wskazane w Warunkach udzielenia pożyczki, Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej lub właściwym regulaminie promocji lub konkursu.
 3. W przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, mającej wpływ na maksymalną wysokość oprocentowania Pożyczki oraz oprocentowanie Pożyczki w przypadku nieterminowego zwrotu Pożyczki lub kosztów Pożyczki, o których mowa w Tabeli opłat i prowizji, IDF niezwłocznie poinformuje o tej okoliczności Pożyczkobiorcę przesyłając stosowną informację w sposób określony w § 10 ust. 2 Umowy. Zmiana stropy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego nie stanowi zmiany Umowy, a IDF będzie naliczać oprocentowanie uwzgledniające nową wysokość stopy referencyjnej począwszy od dnia zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. 

 

§ 24

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych lub adresowych każdej ze Stron wskazanych w komparycji Umowy, każda ze Stron jest zobowiązania poinformować o tej okoliczności drugą Stronę. Pożyczkobiorca informuje IDF o zmianie swoich danych osobowych poprzez wprowadzenie zaktualizowanych danych w Koncie internetowym. IDF informuje Pożyczkobiorcę o zmianie danych rejestrowych poprzez wysłanie Pożyczkobiorcy wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy. Zmiana danych identyfikacyjnych nie jest uważana jako zmiana Umowy i Pożyczkobiorcy nie przysługuje z tego tytułu uprawnienie do wypowiedzenia Umowy w trybie art. 3841 Kodeksu cywilnego.
 3. Z zastrzeżeniem powyższego ust. 2, § 18 ust. 3, §19 oraz § 23 ust. 2 i 4 Umowy, Strony oświadczają, iż wszelkie oświadczenia Stron związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą traktowane jako oświadczenie woli, natomiast informacje przesyłane za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych SMS będą miały wyłącznie charakter informacyjny. 
 4. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na kontakt telefoniczny z Pożyczkobiorcą przez Dział obsługi klienta, w szczególności w procesie Weryfikacji klienta lub w celu wyjaśnienie niejasności, omyłek pisarskich lub błędów zawartych we Wniosku o pożyczkę, Wniosku o przedłużenie terminu spłaty, Umowie, Umowie pożyczki lub Umowie pożyczki ratalnej.
 5. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do kontaktu z Działem obsługi klienta, w szczególności w sprawach związanych z zawartą Umową, Umową pożyczki, Umową pożyczki ratalnej lub złożonym Wnioskiem o pożyczkę lub Wnioskiem o przedłużenie terminu spłaty.
 6. IDF nie jest w żadnym stopniu odpowiedzialny za jakąkolwiek ewentualną lub potencjalną stratę Pożyczkobiorcy, utracone przez niego korzyści bądź inne konsekwencje wynikłe z ujawnienia przez IDF informacji poufnych na temat Pożyczkobiorcy osobom trzecim, w tym jego pracodawcy w procesie Weryfikacji klienta.
 7. Zawarcie przez Pożyczkobiorcę Umowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Pożyczkobiorcę i akceptacją Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Finance Poland sp. z o.o. dostępnego na Stronie internetowej.
 8. IDF informuje Pożyczkobiorcę, że właściwym organem nadzoru w sprawach z zakresu ochrony konsumenta jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa). 


 

Załączniki:

1)        wzór Umowy pożyczki;

2)        wzór Umowy pożyczki ratalnej;

3)        wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy / Umowy pożyczki / Umowy pożyczki ratalnej;

4)        Tabela Limitu;

5)        Tabela opłat i prowizji;

6)        wzór formularza Odwołania zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.

 

 

 

____________________________________

W imieniu IDF

 

 

 

____________________________________

Pożyczkobiorca


Załącznik nr 1 do Umowy pożyczki odnawialnej – wzór Umowy pożyczki

 

UMOWA POŻYCZKI NR __ („Umowa pożyczki”)

DO UMOWY POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR __ Z DNIA __

 

zawarta w dniu __ w Warszawie pomiędzy:

 

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP:  5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, zwaną dalej jako „IDF”,

 

a,

 

Panią/Panem __, dowód osobisty seria i numer __, nr PESEL __, zameldowaną/ym w __, kod pocztowy __, przy ulicy __, numer __, zamieszkałą/ym w __, kod pocztowy __, numer __, adres e-mail __, zwaną/ym dalej jako „Pożyczkobiorca”.

 

 

§ 1

Na zasadach określonych w Umowie pożyczki odnawialnej nr __ z dnia __ („Umowa”) IDF przenosi na własność Pożyczkobiorcy kwotę środków pieniężnych (Pożyczka) wskazanych w powyższych Warunkach udzielenia pożyczki, natomiast Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz IDF kwoty Pożyczki wraz z wszelkimi należnymi kosztami wskazanymi w Warunkach udzielenia pożyczki. 

 

§ 2

 1. Terminy pisane w niniejszej Umowie pożyczki z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową pożyczki stosuje się przepisy Umowy.

 

 

____________________________________

W imieniu IDF

 

____________________________________

Pożyczkobiorca

 

 


 

Załącznik nr 2 do Umowy pożyczki odnawialnej – wzór Umowy pożyczki ratalnej

 

 

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ NR __ („Umowa pożyczki ratalnej”)

DO UMOWY POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR __ Z DNIA __

 

zawarta w dniu __ w Warszawie pomiędzy:

 

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP:  5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, zwaną dalej jako „IDF”,

 

a,

 

Panią/Panem __, dowód osobisty seria i numer __, nr PESEL __, zameldowaną/ym w __, kod pocztowy __, przy ulicy __, numer __, zamieszkałą/ym w __, kod pocztowy __, numer __, adres e-mail __, zwaną/ym dalej jako „Pożyczkobiorca”.

 

 

§ 1

Na zasadach określonych w Umowie pożyczki odnawialnej nr __ z dnia __ („Umowa”) IDF przenosi na własność Pożyczkobiorcy kwotę środków pieniężnych (Pożyczka) wskazanych w powyższych Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej, natomiast Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz IDF kwoty Pożyczki wraz z wszelkimi należnymi kosztami wskazanymi w Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej. 

 

§ 2

 1. Terminy pisane w niniejszej Umowie pożyczki ratalnej z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową pożyczki ratalnej stosuje się postanowienia Umowy.

 

 

____________________________________

W imieniu IDF

 

____________________________________

Pożyczkobiorca

 

 

 

 


 

Załącznik nr 3 do Umowy pożyczki odnawialnej – wzór oświadczenia o odstąpieniu

____________________

miejscowość, data

____________________

____________________

____________________

____________________

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy

Adres Pożyczkobiorcy

ID Finance Poland sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

ul. Hrubieszowska 6a

01-296 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY POŻYCZKI ODNAWIALNEJ / UMOWY POŻYCZKI / UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ

 

Ja, niżej podpisany/a _______________________________________ oświadczam, iż na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715), dalej jako „Ustawa”, niniejszym odstępuję od Umowy pożyczki odnawialnej/Umowy pożyczki/Umowy pożyczki ratalnej* nr ____________________ zawartej dnia ______________________ z ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z zachowaniem 14 dniowego terminu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Ustawy.

 

Jednocześnie zobowiązuję się, iż zwrócę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, na rachunek bankowy ID Finance Poland sp. z o.o. prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. o numerze 11 1090 2053 0000 0001 3161 9898 wpłaconą mi kwotę Pożyczki wraz z maksymalnymi odsetkami ustawowymi, o których mowa w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), liczonymi od dnia wypłaty kwoty Pożyczki do dnia zwrotu Pożyczki na rzecz ID Finance Poland sp. z o.o. Obowiązek zwrotu maksymalnych odsetek ustawowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie występuje, jeżeli kwota udzielonej Pożyczki nie została poddana oprocentowaniu, zgodnie z Warunkami udzielenia pożyczki lub Warunkami udzielenia pożyczki ratalnej.

 

Oświadczam, iż jestem świadom skutków prawnych złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, w szczególności iż:

1)       złożenie oświadczenie staje się wiążące z dniem wysłania podpisanego przeze mnie dokumentu oświadczenia listem poleconym na adres korespondencyjny ID Finance Poland sp. z o.o.;

2)       obowiązku zwrotu przeze mnie na rzecz ID Finance Poland sp. z o.o. należności, o których mowa w powyższym akapicie;

3)       złożenie przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki odnawialnej skutkuje równocześnie rozwiązaniem Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej.

 

 

______________________________
Czytelny podpis Pożyczkobiorcy

 

*niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 4 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela Limitu

 


Załącznik nr 5 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela opłat i prowizji – wysokość prowizji 

Załącznik nr 5 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela opłat i prowizji – wysokość prowizji c.d.

 Załącznik nr 5 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela opłat i prowizji – wysokość prowizji c.d.Załącznik nr 5 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela opłat i prowizji c.d.

 

 

 

Załącznik nr 6 do Umowy pożyczki odnawialnej – wzór odwołania zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.

____________________

miejscowość, data

____________________

____________________

____________________

____________________

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy

Adres Pożyczkobiorcy

 

ODWOŁANIE ZGODY KLIENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

 

Niniejszym odwołuję zgodę na:

 

1)       przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach zapytania o dane przetwarzane w Biurze Informacji Kredytowe S.A. na mój temat;

 

TAK/NIE*

 

2)       przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z ID Finance Poland sp. z o.o. Umowy oraz przekazywanie przez ID Finance sp. z o.o. do Biura Informacji Kredytowej S.A. informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z tą firmą umowy, a także na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z ID Finance sp. z o.o. Umowy.

 

Niniejsza zgoda była udzielona w ramach Umowy pożyczki odnawialnej nr ____________________ zawartej dnia ____________________ z ID Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

TAK/NIE*

 

 

 

………………………….........................

Czytelny podpis Pożyczkobiorcy

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

    Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o odstąpieniu


Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz już po minucie.

Chwilówka, pożyczka bądź pożyczka ratalna to świetna opcja, gdy zmagamy się z kłopotami finansowymi. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, ogólnoprzyjętych przez firmy finansowe i bezpiecznych, takich jakInstantor czy Z-pay, pożyczka w MoneyMan jest przyznawana nawet w 15 minut. W ofercie mamy chwilówki i pożyczki do 5000 zł z możliwością spłaty w terminie maksymalnie 6 miesięcy. ID Finance Polska dba szczególnie o przestrzeganie najwyższych standardów biznesowo-etycznych. MoneyMan to marka należąca do ID Finance, innowacyjnej firmy, której specjalnością są szybkie pożyczki i chwilówki udzielane drogą online. Obecnie każda nasza chwilówka, klasyczna pożyczka i pożyczka ratalna jest dostępna w kilku krajach na świecie. Na polskim rynku spółka zagościła w styczniu 2016 roku. Konsumentom oferujemy przede wszystkim tzw. chwilówki, czyli pożyczki krótkoterminowe. Oznacza to, że chwilówka powinna zostać spłacona w terminie maksymalnie 61 dni, co jest stosunkowo długim okresem kredytowania w porównaniu z innymi firmami pożyczkowymi. Bardzo popularna wśród naszych pożyczkobiorców jest, oprócz tradycyjnej pożyczki chwilówki, także pożyczka ratalna. Formalności pożyczki ograniczyliśmy do minimum, a cały proces wnioskowania odbywa się przez Internet. Nie trzeba nawet opuszczać domu, by móc cieszyć się dodatkowymi środkami na koncie. Tak właśnie działa szybka pożyczka!

 • MoneyMan - szybkie pożyczki online
 • MoneyMan - szybkie pożyczki online